О полицији Републике Српске

Сарадник Фронтал.СРБ, усљед поновног отварања приче о „реформи полиције“ на мала врата, осјетио је потребу, као правник, да објасни и нагласи особине и значај једине преостале оружане силе под непосредном управом државе Српске.

среда, фебруар 13, 2019 / 14:01


Полиција Републике Српске представља гарант заштите територијалног суверинитета и интегритета Републике, заштите живота и личне безбједности њених грађана.

Пише: Миле Аљетић

Одмах да се разумијемо, немам намјеру да политиканте, бунтовнике за једнократну употребу и припејд блогере убјеђујем у значај познавања организационе структуре и начина функционисања полиције Републике Српске, а још мање у значај њеног постојања под именом Републике Српске.

Поготово не онај профил бунтовника који уличним перформансима понижава нечије синове, очеве, стричеве, синовце, мужеве и комшије јер на униформи носе обиљежја Републике и раде посао од кога издржавају породице.

Приликом писања текста, коришћена је основна и додатна литература са основних студија факултета правних наука, као и позитивно правни прописи који регулишу предметну област, због тога ће вјероватно и неким читаоцима овако право постављен, једино могућ текст бити досадан.

Ипак, настављам ризикујући да неки већ овдје могу застати са читањем.

Полиција у правној држави

Унутрашњи послови улазе у оквир класичне државне управе у којој држава дјелује у својој изворној улози као власт, а настанком правне државе услиједиле су велике промјене и у полицији. Полиција није више само чувар државе од грађана, већ је њена активност усмјерена ка интересима читавог друштва, свих њених грађана, а не само владајуће структуре.

Унутрашња полицијска дјелатност у неким земљама појављује се у виду судске полиције и у виду полиције за заштиту јавне безбједности која обухвата широк вид превентивне дјелатности.

Послови полиције издвајају се из послова унутрашње управе, а за њихово обављање формирају се посебни ресори под називом министарства унутрашњих послова, односно министарства полиције.  

Обиљежја полиције

Полиција као дио система државне управе, врши власт и примјењује принуду спроводећи законе који у правној држави имају обавезну снагу erga omnes, што значи да су законима и другим прописима везани и они који их доносе и они на које се односе.

Уз обиљежја која има као орган државне управе, полиција има и додатна обиљежја која произилазе прво из чињенице што се заштите општег интереса у активностима полиције манифестује кроз заштиту безбједности државе и њених грађана, а затим и чињенице да полиција располаже овлаштењима да непосредно примјењује употребу силе.

Она се због тога дјелимично третира и као оружани орган. Полицијске активности у односу на друге органе државне управе, карактериште често и тајност рада, која је карактеристична за њен тзв. оперативни рад.

Подјела функција полиције

Функција друштвене регулације и функција одржања поретка власти (репресија и превенција општег криминалитета, регулисање саобраћаја, интервенције у случају ванредних околности и др.)

Репресивна функција је изражена и код земаља највећег степена демократије јер се тиме чува поредак, а сваки напад на полицајца се најстрожије кажњава.
Безбједносне, односно управноправне задатке полицијске функције (контрола jaвних информација и комуникација, контрола удружења и организација, контролу јавног окупљања итд.).

Правни аспекти полицијске функције

Вршењем управне функције полиција доприноси спровођењу извршне (управне) функције државе.

Вршењем кривичне и прекршајне функције она доприноси спровођењу судске фунцкије државе.

Вршењем нормативне функције полиција доприноси спровођењу законодавне фунцкије правне државе.

Организација и дјелокруг

Mинистарство унутрашњих послова организационо је постављено као јединствен орган који дјелује на територији читаве Републике, као једини орган државне управе надлежан за унутрашње послове у Републици Српској са мрежом својих организационих јединица.

Послови које обавља Министарство унутрашњих послова дјеле се не полицијске и остале послове.

Полицијске послове чине: „оперативно стручни послови којима се обезбјеђује заштита живота, лична безбједност, људска права и слободе, заштита уставног поретка насилног угрожавања и промјена и безбједност Републике у складу са законом, заштита свих облика својине, спречавање вршења кривичних дјела, откривање кривичних дјела итд.

Остале унутрашње послове чине: „управноправни, аналитичко – информатички, послови комуникације и везе, материјално – финансијски и имовински послови, школовање и стручно оспособљавање, контрола набављања, држања и ношења оружја и муниције, јединствени матични број, пребивалиште и боравиште, путне исправе, личне карте, возачке дозволе и регистрација моторних и прикључних возила итд.

Органи унутрашњих послова у вршењу законом утврђених послова спроводе не само законске и друге прописе Републике Српске, већ и законске и друге прописе БиХ.

Основна и унутрашња организациона структура и руковођење

Основна и унутрашња организациона структура и руковођење представља утврђен распоред послова и систем међусобних веза између људи у организацији полазећи од постављених циљева и расположивих кадрова и средстава.

Основне организационе јединице у сједишту министарства су: Кабинет, Служба, Полицијски одбор, директор полиције, Управа, Специјална антитерористичка јединица и Центар за обуку, а ван сједишта Министарства – полицијске управе.

Руковођење полицијом

Руковођење у управи представља планирање, усмјеравање, повезивање и координисање послова више појединаца или организационих јединица на основу овлашћења.

Руковођење у полицији, има и општа обиљежја руковођења у управи, има и одређене специфичности у погледу бројности руководећих функција, затим у овлаштењима руководиоца и др.

Министарством унутрашњих послова Републике Српске руководи министар. Његова овлаштења су: руководи министарством, представља министарство и одговоран је за активности ван њега.

Дужан је да се придржава Устава Републике Српске, Устава БиХ, закона и других прописа, исто тако и судских одлука и Кодекса о понашању министара.

Министар унутрашњих послова Републике Српске одговоран је за остваривање сарадње са другим органима и организационим јединицама Републике Српске, органима и организацијама БиХ, Федерације БиХ, Брчко Дистрикта, као и са међународним организацијама.

Министар такође даје налоге за употребу финансијских средстава, доноси проведбене прописе (правилник, наредбе и упуства) када је за то законом овлаштен. Доноси појединачне акте о пријему и отпусту државних службеника на основу проведеног поступка, покреће поступак и изриче мјере за повреду радних дужности службеника и одлучује о приговору којим се запослени удаљава са радног мјеста.

У случају проглашења ванредног стања, стања елементарне непогоде или опште опасности ширих размјера у Републици или дијелу Републике уз сагласност министра, директор полиције може формирати једну или више посебних јединица полиције за те намјене.

Директор полиције је руководилац укупних оперативних послова у Министарству. Предлаже и финансијски план за потребе полиције и одговоран је за финансијско – материјалне ресусре намјењене за потребе полиције. За вријеме привремене спријечености замјењују га руководиоци оперативних управа по потреби.

Њега именује Влада на приједлог Независног одбора, на мандат од четири године. Тај независни одбор именује Народна скупштина, а броји седам чланова. Два члана из реда професионалних припадника министарства, и пет чланова из реда угледних грађана. Кандидат за министра мора испуњавати услове утврђене законом.

Свака организациона јединица има свог руководиоца чији назив зависи од ранга и назива јединице. Полицајци обављају оперативно стручне послове док државни службеници и запослени обављају остале унутрашње послове.

Статус полицијског службеника

Полицијски службеници су професионални припадници полиције који на трајној основи обављају унутрашње послове на основу дужности и овлаштења предиђеним законима и другим прописима.

Своје надлежности обављају у прописаној полицијској униформи, а неке надлежности и у грађанском одијелу.

Полицијски службеници полажу заклетву пред министром унутрашњих послова чији је текст утврђен законом. (чл. 78) Она гласи: „Заклињем се да ћу дужност полицијског службеника вршити савјесно и одговорно, да ћу се придржавати Устава и закона и да ћу штитити уставно уређење Републике Српске и Босне и Херцеговине, права, слободе и безбједност, да ћу послове и задатке полицијског службеника извршавати и у случајевима када извршавање тих послова и задатака доводи у опасност и мој живот.“

У вршењу послова из оквира својих овлаштења, полицијски службеник има право да употријебе најблаже средство силе према лицима када остале мјере нису ефикасне и не дају жељене резултате. Као и друге мјере и радње прописане Законом и Правилником о употреби силе да би обезбједио извршење службене радње.

Употреба ватреног оружја строго је законом ограничена и прије употребе ватреног оружја овлаштено лице дужно је упозорити лице да ће употријебити ватрено оружје ако не престане са  радњом због које се ватрено оружје може употријебити ако то околности дозвољавају. Наређење се не упућује ако би то угрозило извршење полицијског задатка, његов живот или живот других лица.

Полицијски службеник након употребе силе дужан је поднијети извјештај о употреби силе.

Руководилац основне организационе јединице одлучује о законитости и правилности употребе силе и оцјену доставља Јединици за професионалне стандарде. Ако је сила употребљена на незаконит или неправилан начин, одмах се покреће поступак дисциплинске одговорности полицијског службеника.

Заснивање радног односа

Заснивање радног односа државних службеника у Министарству прописан је Законом о полицији и унутрашњим пословима.

Запошљавање полицијских службеника заснива се на:

 1.     расположивости радних мјеста,
 2.     јавном конкурсу и
 3.     претходном утврђивању услова.

(чл. 70., Законом о полицији и унутрашњим пословима)

Приликом запошљавања у својству полицијског службеника лице мора испуњавати опште услове, а то су : да има држављанство Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, да има између 18 и 27 година за почетни чин полицајац и до 35 година за почетни чин – млађи инспектор. Изузетак постоји ако Министарство посредством јавног конкурса запошљава полицијске службенике који су тренутно запослени у другом полицијском органу БиХ у свим чиновима, искључујући чин млађег полицајца и млађег инспектора. Најмање IV степен стручне спреме за чин млађег полицајца и најмање VI степен стручне спреме за чин млађег инспектора.

Као доказ о посебној физичкој и психичкој способности за рад, приложе љекарско увјерење не старије од три мјесеца као да није отпуштено из институције државне управе или из војне службе у БиХ по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година, да против лица није покренут кривични поступак, да правоснажном пресудом није изречена казна за кривична дјела и да није оптужено од Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и да није одбило да се појави пред Трибуналом у својству свједока.

Затим, да лице није кажњено за прекршај са посебним обиљежјем насиља, да досадашње понашање навике или склоности указују на подобност за обављање полицијских послова. (чл.74, став 1, тачка 1-10). Податке из казнене евиденције Министарство прибавља по службеној дужности. 

Поред општих услова министар на приједлог директора одређује посебне услове које се утврђују правилником.

Приликом запошљавања, министар формира Комисију за избор да би се обезбиједила праведност и транспарентност поступка запошљавања. (чл. 76, став 1, Закона о полицији и унутрашњим пословима)

Полицијски службеник не може бити носилац било какве јавне функције, не може испољавати своја политичка опредјељења, бити члан политичке странке или слиједити њена упуства, не може коментарисати рад Министарства или давати било какве изјаве без одобрења директора или министра.

Додатне активности за накнаду може обављати уз одобрење директора, у складу са правилником који доноси министар.

Дисциплинска и материјална одговорност полицијских службеника

Овлаштена службена лица и државни службеници у Министарству унутрашњих послова за повреде радних дужности одговарају дисциплински и материјално.

Ако овлаштена лица учине кривично дјело или прекршај, њима ће се изрећи казне предвиђене у прописима који регулишу кривичну и прекршају одговорност.

Законом о полицији и унутрашњим пословима – јасно је регулисана дисциплинска и материјална одговорност полицијских службеника.

Облици надзора над радом полиције

Циљ контроле је да се установи да ли полиција дјелује у складу са законом и колики је степен њене ефикасности и рационалности.

Теорија и пракса развиле су већи број различитих контролно – надзорних средстава рада управе који се односи и на полицију као дио државне управе.

Разликују се двије основне врсте контроле управо и то:

Политичка контрола (коју остварују политички субјекти као што су парламент, влада, политичке странке и јавно мњење)

Правна контрола управе (која се остварује путем управне односно административне контроле)

Контролу над радом Министарства остварује предсједник Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, односно Одбор за безбједност Народне скупштине Републике Српске, Влада, Уставни суд, редовни судови и грађани. (чл.155 Закона о полицији и унутрашњим пословима)

Закључак

Колико год било тешко разумјети полиција сваке земље, па тако и Републике Српске чини значајан елеменат правне државе и значајан орган државне управе, који не смије никада бити занемарен и као заједница требамо омогућити услове како законске тако и материјалне да јој олакшамо обављање њене дјелатности.

Добра сарадња и однос са грађанима, већи степен професионализације и техничке опремљености, сарадња са другим државним и недржавним организацијама, једни су од неопходних услова за већу ефикасност полиције.

Напослијетку, полиција Републике Српске не смије доживјети судбину Војске Републике Српске.

То је ваљда сваком јасно.68 КОМЕНТАРА

 1. Живо срање, малоумност чији је домет ложити дјецу на униформе и смрт у 21. вијеку.
  Свако ко је имало нормалан остао бацио је униформу у марту или априлу 1996. и дао се у посао.
  Шта да се ради малоумност и даље има захвалне континенте.

 2. Ovako pajdo
  ne treba mi Stanivukovic pustati kako inspektor prijeti, jer znam kakvi pajseri rade u MUPu
  Ono, suplje…to su pojedinci, ima mnogo vise casnih policajaca.. Ja licno, niti iko od mojih prijatelja, rodbine i poznanika od Trebinja do N.Grada ne poznaje nijednog takvog

  Jebem im mater svima..i casnim i necasnim

  btw, druze Aljeticu, ako pokusavas da izigravas ucenog covjeka, nadji zakon o policijskim sluzbenicima Madjarske, Poljske, eto da ne ispadne da trazim od nekih drugih EU drzava.. pa vidi da li ces tamo naci komunisticke floskule tipa: Функција друштвене регулације и функција одржања поретка власти (репресија и превенција општег криминалитета, регулисање саобраћаја, интервенције у случају ванредних околности и др.)..
  Mislim, kad sam procitao da si diplomac Banjaluckog pravnog fakulteta, sve mi je jasno.
  Sigurno se ponosis kad na slavi, ili ispred zadruge, pricas a neki te slusaju

  Moze li citat za ovo: Репресивна функција је изражена и код земаља највећег степена демократије јер се тиме чува поредак, а сваки напад на полицајца се најстрожије кажњава.?

  I za ovo, ako nije tvoja misao: Полиција Републике Српске представља гарант заштите територијалног суверинитета и интегритета Републике, заштите живота и личне безбједности њених грађана.? Otkud ti ova glupost? Ako Policija Srpske garant zastite Srpske, onda smo najebali svi. Vidio sam taj garant od 92-95e

  Baraba mi nasao isjecke iz radova, istih takvih samo starijih baraba, koji se zovu pravnici i sublimirao u jedno smece od clanka

  A da pokusas da napravis kvalitativnu analizu ovoga sto si nabrabonjao ovdje sa savremenim policijama u EU?

  Znas li sta je sta je to analiza uopste?

  Ne pise se sa dva l

   1. Ma ofanziva..jasta.. prije no sto nam se desi zadesna smrt..i nas i Srpske

    Ima jedan cova. Misha Shakashvili.. Dosao na vlast 2004e u Gruziji.. Poslije 10 dana covjek podijelio otkaze policiji…Svima, jer su korupcija, kriminal i bahatost bili zastitini znaci policije.. na 3 dana Gruzija bila bez policije.
    Onda covjek primio noce drotove..Imamo ih i mi, uprkos smetljarskom Fakultetu bezbjednosti, ubjedjen sam da ima casnih momaka koji bi mogli raditi na operativnim poslovima. A potom cova uveo drakonske zakone
    I uvede Misha Gruziju iz 19. pravo u 21. vijek

    Zasto se ovo nikad nece desiti kod nas?
    Zato sto vlastima i manjem sloju stanovnistva odgovara ovakva policija

    Odgovara i ovom Aljeticu kad napisa ovako sjajan tekst
    Stoo se mene tice, ofanziva traje od 2009e.. i nece prestati sve dok policija NE BUDE U SLUZBI GRADJANA SRPSKE, a ne represivni aparat blabla..Aljeticu..
    Aljeticu, jesi li razmisljao sta ako ti nekog od familije spuca zades u reziji MUP Srpske?
    Hoces li i tada opravdavati represivni aparat drzave? Pajsercino nepismena

   2. Коле,

    е јеси нашао примјер у п.м.

    Коле, ђаба се претвараш, прочитан си… Ђаба псујеш турке, преслаба је то маска.

   3. U pravu si batice..bolje da sam nasao primjer Putina, ili nekog drugog, nego Mishe.
    S druge strane, siguran sam da ti sve znas o Gruziji, o Sakashviliju, o njihovoj policiji, o vanzemaljcima, Kristijanu Ronaldu.
    Neki dan si pisao o sorti Srba, kojoj i sam pripadas, ali naravno da sebe iskljucujes iz te grupe sveznajucih, naknadno religioznih i nacionalnih Srba.

    I naravno..znas i da sam Turcin.. Jer, zaboga, Srbin ne smije kritikovati svoju vlast i policiju, nego da bude njoj potcinjen i poslusan. Niti ti, niti turci nisu moja ciljna grupa kad komentarisem. Zato me zaboli sta pises o meni i ti i Zeiss, i Nikola i Jasse.

    Ti i nisi moja ciljna grupa, jer tebi i tvojima cast ne znaci nista. Sluganstvu rezimu se ne razlikuje od sluganstva balija okupatorima, koje tako cesto pominjes.

    Moja ciljna grupa su ljudi koji imaju mozga, no nemaju hrabrosti. I ne osudjujem ih sto nemaju hrabrosti, ali ih podsjecam da nastave koristiti mozak i ne dozvolr da svi postanemo sluge rezima..
    U protivnom..zna se…zades nam je svima nama.

   4. Коле, једно је критиковати полицију, а нешто сасвим друго тражити њено укидање, макар и на три дана.

   5. Rodjak, ozbiljno ti je otupjela spin-ostrica. Vec sam ti predlozio da zatrazis od kerova koji te placaju, novo usavrsavanje. Biti spin-majstorom nije lak posao, zahtjeva permanentno usavrsavanje. Nije valjda da tvoje gazde zale novca za to? btw, jesi gledao kako jeftino SNS spinuje u svojim jadnim spotovima kontra protesta 1 od 5 miliona? Prikazi te spotove svojim gazdama…shvatice, pa neka odrijese kesu. Republika Srpska je u pitanju, a ona nema cijenu

    Dakle, naveo sam primjer Gruzije da se moze izlijeciti drakonskim mjerama bolest zvana korumprirana i kriminalizovana policija. Nisam trazio njeno ukidanje.
    Cijenim da me pod ukidanjem policije hoces strpati u kos s turadijom, pa da ti jos jednom ponovim (velikim slovima da ti bude jasno) : NE TREBA UKINUTI POLICIJU SRPSKE.
    Treba je dekriminalizovati, sto je prakticki nemoguc zadatak i nece se desiti nikad. Ni kad (ako uopste) opozicija dodje na vlast.
    Dok god Srpcad budu gledala na policiju kao „represivna sila blalala“ (Oj Aljeticu, idiote..) a ne kao servis u sluzbi gradjana, nas Srpcadi ne turadije, nema od ovoga nista

    Pa ja sam u gornjem komentaru kritikovao policiju, i tebi se to nije svidjelo te si reagovao, a sad pises da je jedno kritikovati policiju.. dakle treba li je kritikovati, ili ne?

    Ajd ti pajdo, malo na godisnji, pa na usavrsavanje.. Zanimljiviji si bio sa istancanim spin-sposobnostima… Da li si se umorio, da li vise ne vjerujes u svoje sposobnosti, da li gazde malo placaju..ne znam…ali vrati nam se bolji, ostroumniji,

   6. Још да си поменуо сендвиче које добијам док пишем, коментар би ти био врх.

   7. Вама турцима би и једна секунда укидања полиције РС била пуна капа.

    Не сери да ниси тражио укидање полиције. Ако полиције нема три дана она је укинута.

   8. Не знам шта ти од мојих коментара читаш, али ако баш тако добро пратиш шта пишем требало ти је бити јасно да се ја стратешки размоилазим са Додиком по питању оријентације Исток или Запад.

    То што сам за РС и њене институције то значи да поштујем најбољу европску тековину на којој је Европа поставила темељ свог просперитета, а та тековина је децентрализована држава.

    А све остало је твоје трабуњање.

    На територији Грузије су управо због непоштовања те европске тековине проглашене двије државе Абхазија и Јужна Осетија.

    И ти то дошао хвалити….

   9. :-)))
    heheheh…dobro rekoh, otupio si

    Dela nadji mi gdje sam trazio ukidanje pocije Srpske na 3 dana (dzaba pisah velik slovima)

    Dela nadji mi gdje sam hvalio postupak Mishe u odnosima sa Osetijom i Abhazijom

    Ne trebas mi trziti, jer znam sta sam napisao
    Pajdo, zar nisi shvatio da ne padam na tvoje spin price?

    Nije rijec o razmimoliazenjima dodika i tebe o odnosima Istok-Zapad, zasto pokusavas ubacivati nesto sto nije tema komentara?
    Jeftino, moj pajdo..jeftino..
    Bice da je nedostatak Cesnjaka, Drazena, Slavije i ostalih doprinio da se s potcijenjivanjem odnosis k drugim komentatorima, te do djeluje sve tako jeftino i otuzno..

    btw, spin-majstori ne rade za sendvice, no za pare.. Pravi distinkciju izmedju botova i spin-majstora…
    Zato sam ti i predlozio da trazis povisicu od svojih gazdi

 3. Да, Миле, кућо стара. Само што овде не постоји држава, ни суверенитет, а богами ни интегритет. У нашој насеобини избезумљених где је гробље све веће, а „држављана“ све мање разлози за постојање полиције су друге врсте. Овде преварени народ не верује мурији, и обратно. Једини део мозга момака у плавом који ради је онај који региструје када легне плата једном месечно и као керови они знају ко их рани. Они се само стављају у службу дилера дроге, шверцера цигарета, миграната од којих наплаћују на разне начине за једну услугу. При томе краду на дневницама, раде жбировске послове за локалну и регионалну мафију. Рекетирају, перу новац. Свугде „часни“ плавци имају своје прсте. И ти нама Миле серњаш о гаранту за нешто чега нема од најлопвскијег људског шкарта? Пиши нам о оном чега има.

 4. Зашто се о тако озбиљној ствари као што је будућа реформа полиције у Босни и Херцеговини пише на једином ћирилично-сатиричном порталу у РС?

  1. Османе,

   зар је било неопходно да полициајац изгуби главу да би на ред дошла прича о реформи полиције.

   Превише ово око Гачића смрди.

   Направили од полућоравог убице Рамба.

   Да су одмах послије убиства трговца организовали потјеру, полицијац би био жив, али не би било ове приче о надлежностима која је толико нападна да је и посљедњој српској будали (Лазаревића ту не убрајам, мислим међу оне којима је јасно, а у будале убрајам) да се то користи за актуелизовање разних унитаристичких циљева…

 5. Гњурац,

  рекох ли ја да је Мехтић отворио лов на институције и надлежности РС?

  “Zakonom je definisana ta obaveza, a nakon toga su entitetske uprave civilne zaštite i Odjel za javnu sigurnost Distrikta Brčko također preuzeli obavezu za uvođenje tog broja.“

  Тако је!
  Али наш врли министар неће као што је нормално да на подручју РС тај број буде уведен преко Закона о цивилној заштити РС и у Федерацији и Брчком исто. Минстар хоће кровни закон на државном нивоу јер је говорио да је свеједно када се већ ради о истом броју.

  “Ministarstvo sigurnosti je onda u saradnji s Elektrotehničkim fakultetom UNSA izradilo studiju uvođenja broja…“

  И онда је министар брже-боље одлетио на сарајевски факултет да направи студију. Ја немам ништа против да сарајевски факултет прави студију за ФБиХ, а за РС нека то уради бањаолучки.

  Ево ја питам министра како је сарајевски електотехнички факултет могао урадити дио студије за РС, ако није добио податке од званичних институција РС? Ко је расписао тендер за израду студије, ко је платио студију? Какве и од кога су добили податке за ту студију. По којим резултатима пописа су се водили? Оним РС или оним који су објављени у Сарајеву?

  Мислим да је министар дужан да да те одговоре… (кад већ Лазаревић о овоме нема појма).

  Засто имамо ову реченицу на крају гдје се заштита ентитета посматра као проблем:

  “BiH je daleko od toga, ali prvi korak je svakako prevazilaženje bosanskog problema zaštite entiteta.“

  http://www.klix.ba/vijesti/bih/bih-vec-deset-godina-uvodi-telefonski-broj-koji-ne-spasava-zivote/190212044

   1. heheheh…
    Ne znam ko ti je Lojan, mozes me zvati kako god hoces, ali znam da sam tvoja nocna mora.
    I nisam sam. Ima nas gomila

    hehehehehe…

 6. Коле,

  ја тебе никад по лошем не поињем, иначе, пусти ти мене и мог Јасмина, нисмо ми из вашег свијета, нити смо иста категорија.

  Симо,

  сигуран сам да није Коле турче-балинче, он је једноставно Коле.

  Што се тиче твог покушаја да ме увучеш у ову причу, нема теорије, ја не расправљам, ако могу послати поруку, онда коментаришем, у другом случају коментаришем само ако може нека пошалица,тачка.

  П.С. Не знам на ко је оно посту, али ти је глупа она пошалица о мени, а онда се није прославио ни мој Јасмин у покушају да те сјебе и одбрани свог брата Ниџа.

  1. Шта фали вицу. Он говори о самофалџијама који су у свему најбољи, а признају резулзат само кад они одређују одакле ће се нешто мјерити.

   1. Sta se cudis pajdo?
    Pa policija je „represivni aparat“ blablabla (poslanica po Aljeticu)

    https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/policijska-uprava-banjaluka-policajac-je-bio-bahat-ali-nije-bilo-pretnji-smrcu/13t1qxf

    Osim toga, pa sta ako je bahat..pa i Lemi je bahat..i Lukac..imao se na koga ugledati, nece ga valjda sad kazniti

    A ovaj Begic..meschini da je Turcin..ili bar iz mjesanog braka.. Sta se on nasao tu kofrciti..e kud ga ne gurnu niz stepenice, sam se slozio, dakle sta?
    Zades rodjace..zades

   2. Видим да је БН уклонио рченицу коју парафразирам, акоју је (по БН-у) изговорио Станивуковић: “Институције пријете да ће некога убити, а неке су већ убиле“.

    Значи да оптужбе не иду на рачун појединаца из институција него на институције.

    Сад ће опет неки рећи да ја спинујем…

 7. Полако али сигурно долазимо до тачке ( ово није Николина тачка) када ће се у просторијама МУП Републике Српске човјека изрезати и истопити ко Џамала Кашогџија ( неко ће објавити снимак) и све ће бити исто, убице на дисциплинску а Срби срећни што опстају институције Републике Српске?
  Опозиција ће опет у Скупштину да изгласавају законе, ПРАВДА ЗА ДАВИДА на улицу ( класика), ОХР шути ко курва умјесто да употреби сва могућа овлашћења и силу.
  Стока која воли институције није избирљива.
  Остаје само да се Симо изјасни хоће ли волити институције које би ОХР прочистио од убица?

  1. Ја вјерујем у западноевропсу цивилизацију.

   Када би ОХР имао исте критеријуме као што их има Запад поздравио бих чистку.

   Међутим, ОХР се до сада није показао у таквом свјетлу.

 8. Вола у купусу ће задесити „задес“ а по наређењу „Бањолучког кркана (или нешто слично’)“ Купусића који је под заштитом „U“јке баје и мајке му Бакиначке. Срећа па во не иде и у паприке јер би га „убио к’о вола у купусу“ и „U“јка баја због напада на имовину , лик и дјело. Ако не баја лично а оно можда друг Гаћановић или неко од , подређених му милих-пајаца који плијеве паприку помоћу крампа и сличних алатљика (мотике су превазиђене).
  Елем , задешавање задеса је постао озбиљан проблем и велика препрека у интеграцијама у интегрисани систем и није познато како ће се превазићи?

 9. Ако народни посланик тврди да институције убијају грађане, то је велика оптужба.

  На основу чега Станивуковић тврди да иза пријетњи стоји институција?

  Да је рекао да припадник институције стоји иза овога не бих имао примједби.

  Али ако се ради о неком појединцу који је (можда и за дебелу лову или под неком уцјеном) то издекламовао Станивуковићу и Бегићу у микрофон (у циљу напада на институције), е онда те институције требају да одраде свој посао.

  Или јебати матер том инспектору или овој двојици.

  1. Ja sam ipak malo radikalniji..Treba jebati institucije, jer je to jedna qrchina a ne institucija
   Institucije se postuju i vole.. Ja npr volim instituciju Crvene Zvezde.. I kad gubi, i kad me sjebe i kad me obraduje, volim je..postujem je
   MUP Srpske treba jebati, i zbog ovog inspektora, i zbog Davida, i zbog Rista Jugovica, i zbog Belog Vuka, i zbog Vukelica, i zbog gazenja bake i djece na Trgu Krajine, i zbog one sestorice drotova pljackasa na autoputu…i zbog onih inspektora sto su radili sa zelenasem Smiljanicem..i zbog onih inspektora za kojih su klinci iz Borika dilali gudrovinu
   Treba ih jebati zbog svih nas

  2. Siumo Kole i Jase su u pravu krajnje je vrijeme da ideš na strušno usavršavanje mada ne znam koliko ima smisla jer ni najbolji pekar od govana ne napravi pitu a i ako napravi nije jestiva. Drot nije bio bahat nego JE PRIJETIO U SLUŽBENOJ PROSTORIJI I U RADNO VRIJEME. Da je u pitanju ribolovačka priča moglo bi i proći ipak re ribolovno društvo pomalo neozbiljna organizacija koja prima svakog ko plati članarinu ali MUP JE PROFESIONALNA ORGANIZACIJA OVLAŠTENA ZA PRIMJENU SILE A U GAČIĆEVOM SLUČAJU I DA UBIJE BEZ SUĐENJA. TAKVA ORGANIZACIJA MORA IMATI SISTEME PROVJERE LJUDSTVA PRIJE NEGO ŠTO DOBIJU ORUŽJE I OVLAŠTENJA. Prema tome bez obzira na sve ostalo minimum je da se drot istjera na ulicu pa da vidimo junačinu bez značke i pištolja kao i njegovi pretpostavljeni jer nisu znali o kakvoj osobi se radi svejedno zbog nesposobnosti ili nemara. Sve drugo je šuplja priča ako će MUP RS prropasti zbog par mangupa u sopstvenim redovima onda i treba da propadne

 10. Прави удар на МУП се очекује крајем марта и почетком априла. Ово су припреме које су већ почеле. Најављено премјештање гроба ће се десити тих дана.
  На годишњицу смрти Давида Драгичевића ће се организовати до сада најозбиљнији протести.
  Вратиће се Давор.

  Ово са Едином Гачићем, ћоравим Рамбом и данашњим нападом пуцањем на полицију у Тузли, креће се у психолошку припрему федералног народа за нереде.

  Жели се унијети немир и неред како би се свака акција у смиривању тих нереда доживјела као олакшање код обичног свијета.

  1. :-))))
   Moze biti da si u pravu.. sta cete sad?
   Glavu u pijesak, kao Radojcic pa se poslije cuditi kako to da nema strendzera za Novu godinu, pa ko ce nadoknaditi stetu, blalbla

   Pajdo, predlozi svojim gazdama, neka Lukac da ostavku dok se slucaj Davidovog ubistva ne rijesi.. Kako ne shvatate da hocemo odgovornost.. i nista vise ni manje od toga
   Pa neko mora biti odgovoran za ovakvo ponasanje inspektora, neko mora biti odgovoran za pres konferenciju, neko mora biti odgovoran za nasilnicko ponasanje policije.. Jel to problem shvatiti?

   Poslije ce biti kasno…srusicete institucije vi sami, bas kao i nesretni Radojcic Banjaluku..

  2. Остајеш ти при своме, слепа мајмунћино, без обзира на црно, теби је црвено. „Удар'“, на овце, удар на установу. Који ти је курац, кретену? Како можеш упирати том босанском главуджом и стајати пред свима без гаћа и тврдити да ниси го? Шљам чије интересе тако религиозно браниш не оклевајући да из дупета извучеш увек истог зеца, и не оотужиш својим прљавим жваљама балије, усташе, и Ватикан само да се не дирају они који те јебу у ту лоботирану главуру. Пази, екипа полако мења боје и реторику да евакуише засрану политику која нас је довела у шит. Када сви преџу на другу страну, ударај главом од зид.

  3. “Остајеш ти при своме, слепа мајмунћино…“
   “Када сви преџу на другу страну…“

   Кад год овоме Зејсу удари пјена на уста редовно га јебу ‘ч’ и ‘ћ’, ‘џ’ и ‘ђ’.

 11. Симо, немој више молим те!
  Узми одмора пар дана а на Фронтал пошаљите оне плиткоумне идиоте тачка,безимени, дрого,… од њих можемо прогутати увреду,пријетње,глупост и одбрану најгорих идиота који раде у институцијама.
  Говедо које се у читавој причи назива инспектором полиције Републике Српске треба припети у кукурузе а да га чува Лукач и да му чита Злочин и казну.

 12. Дај Млађо буди бар ти озбиљан!

  Зар не видиш да је федерална полиција усрала ствар са Гачићем?

  Зар ти није позната ствар да ФТВ није ни у једној емисији емитовала вијест да је Гачић убио оног трговца.

  И одједном, и то без и једног прибављеног доказа, сви су знали да је Гачић убио полицајца.

  И умјесто да се хајка дигне на федералну полицију због неблаговремене реакције, одједном крену хајка на полицију РС, а ове друге малтене прогласише херојима.

  Изгледа да је за тебе и све остале који ми опонирају, већи проблем када неки полицајац покуша застрашити неког типа него кад због неблаговремене (тј. никаве) акције погине полицајац.

  Ко је овдје луд?

 13. Паде ми на памет нека полу- зајебанција.

  Шта нпр. ако у МУП-у имамо три струје, једна има савјест па доставља снимке саслушања опозицији, из рецимо патриотских разлога, друга струја има газду и ништа не доставља, трећа има газду који се не зове Миле, те и она такође доставља снимак саслушања опозицији из својих разлога?

  Сад ја ово не пишем ни због једног, ни због другог газде,наравно ни због опозиције ,не, одречно не, нити желим да кажем са овом мојом блесавом сумњом да неко намјерно поткопава МУП, тиме и Српску, не,поричем унапријед оптужбе оних који ће хтјети тумачити шта сам овом зајебанцијом хтио рећи, ово ја хипотетички размишљајући коментаришем, све да се нешто дешава, или ово пишем као питалицу-пошалицу.

  1. Шта се с тобом дешава?

   Знам да ниси баш под винкло, али посљедњих дана си скроз зглајзо…

   Данас је најлакше поставити микрофон у минђушу, зашити га у крагну кошуље, ставити на прстен умјесто дијаманта итд.

   Тако опремљен одеш у МУП, а Мехтић и његови из ОСА све уредно снимају и достављају ђе треба.

 14. Симо П. Ороз 14. фебруара 2019. у 17:35 Ово са Едином Гачићем, ћоравим Рамбом и данашњим нападом пуцањем на полицију у Тузли, креће се у психолошку припрему федералног народа за нереде.

  Жели се унијети немир и неред како би се свака акција у смиривању тих нереда доживјела као олакшање код обичног свијета.

  Exluziva

  Jaranica tetkine nane,ona sto je pomagala Gacicu,danas mu klanjala istiharu.I javio joj se.Odozgo,valjda.

  Veli:E nije mi zao sto sam poginuo.Makar sam unio nemire i nerede u RS.“Federalni narod“(ovo ne razumijem ,ali Simo de ti pojasni posto i ti taj sablon koristis)ce to pokrenuti i prenijeti u narod republikosrpski.Dalje je nesto mrmljao o nekim isplacenim parama,pa se smijao na sav glas…

  Toliko sam je razumio jer je bila slaba veza na wieberu,za watsapp nema dovoljno memorije.

  Znaci ,ipak ima istine ovo sto Horoz prica.
  Nego Horoz sto mi ne odgovori da li se predstavljas Horoz kad si u Sarajevu?

  Nekidan u Sarajevu.

  Udze Simo u trajvan da vidi bili kako nagovorio predsjednika da“ to „Integral napravi od Laktasa do Banja Luke.
  Trajvan naglo zakoci i starija gospodza ,ne mogavsi se zaustaviti,naskoci na njega.

  Rece;Izvinite inercija.On sav hrabar Simo P. Horoz.

  Poenta

  Kad si u Sarajevu metni svudze h i nes pogrijesiti.

  Valja li ovaj?

  A Nikola nezadovoljan kako ga branim…

  1. Имам неки осјећај да ће Џони урадити нешто револуционарно као Баби Папушка јер Џони је престао да постоји када је добио позив од Хитлера и после ријечи:
   – “ познајеш ли мој глас и јеси ли ми вјеран “ прихватио посао и постао СПАВАЧ.
   Сада се толико губи да као нема појма гдје а оно на другој теми у следећем реду.

 15. Симо,ако се сјећаш једне прилике сам изразио жељу да учим од тебе твој занат.
  Заиста,када је ријеч о политици и изборима ти можеш сам против 1000.
  Међутим овдје је ријеч о полицији а не политици.
  Није ми познато како се производи спин нити колико интелектуалног рада треба за тако нешто али је очигледно да са полицијом није лако,слабо се сналазиш.
  Нема у Босни и Херцеговини ТВ коју ја гледам па тако нисам у стању рећи јел истина што си рекао за ФТВ.
  Није ми јасно шта је битно јел ФТВ објавио да је онај заклао трговца те зашто јавности није показан доказ како је убијен полицајац.
  Можда нећеш да видиш али је МУП ФБИХ изгубио три човјека за кратко вријеме.
  Како?
  Сви они су страдали на дужности у борби против криминала и зато МУП ФБИХ немаш шта да каљаш својим измишљеним причама.
  Да се вратимо теми МУП Републике Српске, далеко од тога да је број погинулих полицајаца мјерило успјешности али када једног дана крену хапшења криминалног режима – клана и његових убица дај Боже да нам тада полиција не изгине и не само Полиција већ и народ.
  Јел то неко гарантује да “ Аркан“ неће узети српчад за таоце а полицију убијати ко овај терориста.
  Доста више спина,сваки дан падате и ко год да стоји иза оваквог уршавања повјерење у институције Републике Српске јасно је да креира неко прољеће дал ово или следеће и тада ће се срушити све.

  1. “Није ми јасно шта је битно јел ФТВ објавио да је онај заклао трговца те зашто јавности није показан доказ како је убијен полицајац.“

   Ево да ти буде јасно.
   Оно што ОСА хоће да се види то иде на ФТВ као ударна вијест. Оно што ОСА неће да се види, нема тога на тевеу.
   Јел’ ти сад то мало јасније?

   Што се другог дијела твоје реченице тиче очито је да ниси пажљиво прочитао шта сам написао.

   Елем, нисам ја питао за доказ како је полицајац убијен него сам питао како су без и једног доказа и свједока одмах знали да је полицајца убио Гачић!? Истог момента када је нађен мртав ФТВ је била прва која је знала ко је убица. А како зна, то сам већ објаснио.

   А да сад не питам како је могуће да на таквом мјесту буде полицајац сам, па још тисућу хиљада других питања имам.

   А ако ти није баш најјасније како иде спиновање, ево ти најбољег примјера.

   Спиновање је када позорност са једног очигледног промашаја скренеш на нешто друго.
   У овом случају са промашаја полиције ФБиХ који се завршио трагично за једног полицајца, на полицију РС због пријетњи неког инспектора које на крају и нису биле пријетње смрћу како тврди Станивуковић.

   И није истина да сам ја бранио тог инспектора. Ево шта сам написао:

   Симо П. Ороз 14. фебруара 2019. у 17:27
   “Или јебати матер том инспектору или овој двојици.“

  2. :-))
   Mladene, upravo si svjedok spina..gledaj i uci se

   Lik je paznju sa bahatosti i nesposobnosti policije prebacio na Gacica, OSU, FTV, MUP FBiH
   I sad ti treba da nastavis da naglabas, kao i drugi komentatori, o ovome umjesto o temi.

   Nije bitno da li ce te Simo ubjediti u svoju verziju price (koja moze i ne mora biti blizu istine) no bitno je da je skrenuo tvoju paznju sa MUP Srpske u ovom slucaju..Inspektor je ovdje samo simbol bahatog MUP-a..takvih koliko hoces. I nije samo inspektor kriv za svoje ponasanje, vec svi iz tog lanca gospodara zivota i smrti u Srpskoj. „Meni su dali 14 ovlastenja, mogu da bijem, dala mi drzava pistolj, mogu da lisem slobode, znas koliko sam ih prebio do sad…“
   Odgovornost hocu.. Nista vise..

   btw… da ne ispadne da pljujem i jebem samo MUP Srpske
   Pljujem i jebem sve Srbe koji nisu dostojni svojih predaka, kad mogu da progutaju i opravdaju ponasanje ovog i drugih inspektora. Da smo takvi misevi bili 92e, ne bi nas bilo do sad. Izgleda da smo postali misevi, te stoga cijenim da nas nece biti..Ako nastavimo trpjeti ponizenja

   Siguran sam da ti ovo vec kapiras, no zelis da Simu dovedes na klizak teren..Dobro si primjetio da se tu ne moze bas snaci kao sto se uvijek snalazi, jer je ovdje sve ogoljeno.

  1. Џони, људи који ме не познају писали су по порталима како ја купујем факултет на килограм и још при томе износили доказе у прилог својом тврдњама.
   Симо је један од ријетких који је мајстор свога заната и на ово сам га подсјетио чисто да се човјек одмори док опозиција не направи грешку у корацима или док полиција не почне радити свој посао а он онако мало да то кити.
   Овако га потопише, није урадио ништа а нови снимак испливао.
   https://m.facebook.com/slobodanvaskovicblog/posts/411890359547339?__xts__%5B0%5D=68.ARAA8yLfR7buADS2KN8klIg89Vs8UMxaLAquoTVTs9z7ece2ePnmUYAHALuaSaUED9OjN-3RpkYBh098-pOASBu928tUnQZiyYNwvDoQseNDnmofhrgE78wQyThdXLQ-Z1ThvoDZfYAM_ve-wL4e4ivR-L1DHaTbyo0iJGmka62iU6KgMHi4tXwJ06blQTpDKt-NnQ6E-xLGHqSgtC94SGv7TkWYf76hBEbWV-4NRkLtfPg9YIDkvmClaGk81EBJ7ne7XnnYpd38lR8HtcWCFFjWVI0c_eoAiOhYIeEADoZdg3Sb20u5udLJ436eV5q-UqzCqL7z7dAh3Wc8HRQLBtSghRi5ioGJfRPQfGsw3G6x3jK_4_VdBoHYTgzfH-muK5be5gfU1hKiUZDYrnXBbhvilJELUW4ocpZVlDqFFJu-M4AMsOmrKlYvgpJ6vLZpH6YGzkR5Zgjsgry5G8hQxmuKLTB9iCYuLqxjuXIPWJitC1Qw5AffU-ISFzhGraPLxw&__tn__=-R

   1. Posten drot, nema sta..vidis kako ocinski sjetuje mladica da ne skrene na kriv put
    da nam je vise ovakvih gdje bi nam kraj bio

    Btw..Sta ima lose uciti od bilo koga, pa i od Sime?
    Od neprijatelja se najbolje uci :-)))

 16. Мухамед ибн Салман ибн Абдулазиз ел Сауд и Саудијска Арабија сигурно имају разумијевање за позицију Полиције Републике Српске и министра Драгана Лукача?!
  Докле више са нападом на Републику Српску!

 17. 2008. godine, u oktobru Dodik se susreo sa Čarlsom Inglišem, Milorad Dodik je potvrdio da „iako nema mnogo povjerenja u SIPA-u“ on ne osporava jurisdikciju ove agencije na teritoriji Republike Srpske. U nastavku razgovora Dodik je pokušao da objasni da se neće opirati bilo kakvom pretresu koji bi poduzimala SIPA, ukoliko se dostavi validan nalog.

  Na to mu je skrenuta pažnja da je ova agencija zadužena za izdavanje naloga, i da primalac takvog naloga nema mogućnost da takve naloge i preispituje ili da odlučuje da li da se povinuje istim.

  Zanimljiv je i telegraf koji pokazuje kako je Dodik još 2006. stranim diplomatama saopštavao kako vidi Kosovo kao nezavisnu državu, odvojenu od Srbije. Tada je takođe govorio sa oduševljenjem o proglašenju nezavisnosti Crne Gore.
  Stupanjem na mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, 2007. godine, Nikola Špirić je pred Domom naroda BiH iznio svoj ambiciozan program u kome je „obećao kako će naporno raditi na implementaciji reformi koje bi pomogle pripremi Bosne i Hercegovine za pristupanje EU i NATO-u“.

  „Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i premijer RS Milorad Dodik, Sulejman Tihić (SDA) i predsjednik HDZ-a BiH – Dragan Čović, potpisali su dokument o „osnovnim principima“ ustavne reforme koja je pozvala na podjelu Bosne i Hercegovine u 4 teritorijalne jedinice.“
  Upravo Dodik, koji svoje političke neistomišljenike naziva izdajnicima Srpske, pristao je na raspakivanje Dejtona, otvorivši pritom Pandorinu kutiju, gdje je pokazao spremnost da igra po željama drugih naroda, sve to na štetu interesa Srba, stavivši potpis na dokument kojim se umanjuje značaj i veličina Republike Srpske.

 18. “Idem se sastati s nekoliko ljudi gdje ću DOBITI ozbiljne zakone koje trebam predložiti u skupštini … Ovo će biti jedna ozbiljna priprema za naredno skupštinsko zasjedanje. Ovo je moj radni odlazak i ništa drugo“, zaključio je Stanivuković.“

  И сад ће опет испасти да спинујем и да све ово није испланирано. Још кад се узме у обзир Даворово обраћање опозицији, имамо ситуацију да се прије одлучујућег напада на институције РС провјерава на кога се, осим Мехтића, још може рачунати од ових из опозиције.

  Наравно да ме више интересује какав ће потез урадити Бореновић (и Иванић) и да ли ће стати иза Станишојића, а мање шта ће урадити Вукота, јер он ионако ништа не разумије.

  Тајна мог успјешног “спиновања“ је у томе што ни један догађај не посматрам изоловано, него то повезујем са простором и временом, информацијама о интересима лица и организација која учествују у тим догађајима, а намјере предвиђам на основу дугогодишњег искуства.

  Ево једног таквог илустраивног детаља:

  На порталу БН иде реченица Станишојића да се институције РС спремају на убиства, а да су таква убиства већ урадили. Веома брзо се та тешка оптужба брише.

  Е сад је питање, од кога је дошла наредба да се та реченица брише?

  Од уредника није сигурно, јер да јесте она се ту не би ни нашла.

  Остаје да се види да ли је интервенисао ПДП. Ако није ПДП, а веома брзо ћемо то сазнати, јер се морају прецизније поставити, нарочито послије Станишојићевог признања да иде у иностранство гдје ће ДОБИТИ законе које ће предложити НСРС.

  А ако се ПДП огради од овога, онда је јасно да су они који ће ДАТИ Станишојићу законе, ти који су наредили БН-у да укине ту спорну реченицу. А ако имају такву моћ да мијењају вијести на неком медију, онда је јасно и да имају уплив у финасирање таквог медија.

  Ето видите како се из једне реченице, која је обрисана, може извући веома много аргументованих закључака:

  1. Да ли ПДП стоји иза Станишојића?
  2. Ако ПДП не стоји, ко стоји?
  3. Ко уређује БН?
  4. Од куда проистиче моћ тог “уредника“ БН-а?

  И да бих био до краја отворен, уопште не избацујем могућност да све ово Станишојић ради у дослуху да Додиком јер интерес његовог породичног бизниса није да створи од Додика крвног непријатеља.

  Такође, веома је могуће да заиста Станишојић добија те снимке од неких полицајаца. А ако их добија онда се треба запитати шта је мотив истих да то дају Станишојићу.
  Можда је мотив чистка. Можда се оваквом суптилном методом чисте људи од повјерења недавно смијењених полицијских руководилаца.

  Па се онда поставља следеће питање, да ли Станишојић ово ради у договору са онима који врше полицијску чистку или исти користе обољелост Станишојића од модерне болести зване ‘змајодшиповитис’, која се јавља код особа које имају потребу да се што чешће намјештају пред камеру.

  Овакве анализе могу урадити само часни људи са образом и мудима, интелигенцијом и пророчанским способностима, са идеологијом, морално неукаљани и ничим уцјењени.

  Таки сам ти ја!

  Јел’тако Лазаревићу?

  http://www.klix.ba/vijesti/bih/stanivukovic-ne-plasim-se-nicega-iz-bih-odlazim-kako-bih-pripremao-vazne-zakone/190215089

 19. Симо П., кажеш да се од Додика разликујеш по стратешкој оријентацији Исток – Запад. Хајде да ти, и поред твоје пословичне вицкавости, повјеријем да си прозападно оријентисан. Али, како је оријентисан Додик. Знаш ли то? Зна ли то Додик?

  1. Овако то ради неусјешан спинџија!

   Без имало стила, маште, артикулусане мисли, осјећаја за вријеме и простор, покушава са Станишојића пребацити причу на Додиков политички правац када је и задњој будали јасно да је Додик веома прагматичан политичар

   Прагматизам је врлина која се код озбиљних људи цијени, а код будала презире.

   1. „Прагматичан политичар“ велиш. Од кад се то што тај човјек ради већ двадесетдевет година година зове прагматизам. А што су ти „мисли артикулисане“, а што имаш „стила“. Маште додуше имаш – маште једног психонеуротичног згубидана и трагикомичног режимског дупеувлакача који умишља да „прагматичар“ чита шта Симо П. Кокош дан-ноћ серуцка на „једином ћириличном порталу“.

   2. Не читају само паметни моје коментаре. Читају и будале што се види из приложеног, а разлика је у томе што паметни често и послушају савјет препаметног, са ставом и мудима, суперпоштеног и суперодговорног, суперморалног са резултатима Симе.

   3. А то си ти Никола. Проваљен си, капетане – узео си славно Симино име и трбухозбориш, бламираш човјека ко да си се најео еколошки чисте бунике, черупаш Кокош у 1 сат по по ноћи. Мани се ћорава посла Лазаревићу, један је Симо, јадна је Кокош – с њом се у хроничном психонеуротском политикантском серуцкању и убогом покушају вицкавости може мјерити још само Бајин опонент, осјечанска алапача Рајко Васић

  2. Како је Додик оријентисан?
   Знате за оне лимене пјевце на врху димњака? Е он је управо тако орјентисан. Како вјетар дуне „по репу“ тако се и ин окреће.

  1. Шта није лоше?!?!

   Ти си се задњих дана погубио.

   Да те није препала актуелизација приче форензици или како се то већ вели.

 20. Мало ти од мене (3+), да ли си ти нормалан?

  Не буди нескроман, немој да ти кечину завалим за задњи коментар.

 21. Ja mu dajem cistu desetku.
  Jer vas (neke) opet uvjerio u svoje sposobnosti,analiticke,patriotske…I to samo jednim komentarom.

  Zaboravite da je sukreator istih,ali to je druga strana medalje.
  Dakle od mene cista desetka.

 22. Читам данас вијест како у Албанији хоће да провале у парламент, и онда почнем као Симо у глави склапати шири мозаик како је то завјера и припрема за Бања Луку и онда ми се у машти појави генерал Момчило Перишић.
  Видим Перишића на ТВ онај дан када су у Албанији провалили у војне магацине.
  Говори Момчило како је то задњи чин пред рат на Косову и Метохији.
  Ниђе везе,јел тако Симо?!
  Не лези враже ипак би рат на Косову и Срби га изгубише.
  Дође вријеме суђења у Хагу а Перишић доби нула година јер ради за ЦИА заједно са чика Јовицом и чика Франком.
  До краја текста разбистри се сузавац испред парламента албанског нема Републике Српске срушио је српски народ сам а чика Драган извадио златну полицијску значку заслужену у 5. Корпусу Армије РБиХ а Симо се само позива на САД.
  Хоћу ријет како то само ови цијаши знају а и ови из служби безбедности што им се име несмије споменути а камоли смијенити док је још вријеме.
  Нисам читао коментаре испод текста,водило би се да је Драшко само наиван и будала јер Српска мора пасти ко прозор превише је издаје.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *