Азбуковаскрсеније: Влада Српске утврдила приједлог закона о очувању српског писма

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 135. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, по хитном поступку, а којим се уређују систем заштите, очувања и начин коришћења језика српског народа и ћириличког писма у Републици Српској као нематеријалног културног насљеђа, односно културног добра од изузетног значаја.

четвртак, 2 септембра, 2021 / 14:40

Њиме је уређен систем заштите и очувања језика српског народа и ћириличког писма, као и обавеза да се приликом коришћења у правном промету користи стандардизован облик језика српског народа и ћириличког писма. Дефинисан је начин друштвене бриге о заштити и очувању језика српског народа и ћириличког писма, те утврђен Савјет за стандардизацију језика српског народа и ћириличког писма, као и управни и инспекцијски надзор.

Доношење овог закона осигурава заштиту и очување језика српског народа и ћириличког писма као нематеријалног културног насљеђа и осигурава преношење будућим генерацијама у изворном облику, а такође осигурава ширење сазнања о вриједностима и значају језика српског народа и ћириличког писма. Такође подстиче правилно изражавање, познавање и правилну употребу језика српског народа и ћириличког писма.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о музејској дјелатности. Доношење новог Закона о музејској дјелатности наметнула је потреба за побољшањем и унапређивањем постојећег нормативног оквира музејске дјелатности. Непосредан повод за доношење новог Закона јесте тежња да се постојећа нормативна рјешења у области музејске дјелатности усагласе са међународним и европским стандардима у овој области, посебно са новим информационим окружењем које је знатно измијењено у односу на период када је донесен претходни закон.

Такође, један од веома важних разлога за доношење новог Закона јесте и потреба да јасније дефинише поступак утврђивања мјера заштите и чувања музејске грађе, као и поступак спровођења дигитализације музејске грађе, музејске документације и регистрованих елемената нематеријалног културног насљеђа.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о образовању одраслих којим се уређује организација и структура образовања одраслих, као и друга питања од значаја за образовање одраслих, као дио јединственог образовног система Републике Српске којим се обезбјеђују образовање, усавршавање и оспособљавање одраслих лица.

Основни разлозози за утврђивање нових законских рјешења односе се на потребу унапређења образовања одраслих као дијела интегралног образовног система и дијела цјеложивотног учења и образовања, што подразумијева унапређење правног оквира на основу којег се развија и реализује образовање одраслих те потреба усаглашавања Закона са прописима који су донесени након ступања на снагу Закона, као и потреба да се поједине одредбе унаприједе у складу са новим трендовима и кретањима у образовању одраслих.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о обновљивим изворима енергије.

Систем подстицаја дефинисан важећим Законом о обновљивим извориме и ефикасној когенерацији није дао задовољавајуће резултате, у свим земљама, у погледу повећања учешћа обновљивих извора у укупној финалној потрошњи, а узрокује стално повећање накнада за крајње потрошаче.

С тим у вези дошло је до промјене законодавства ЕУ и усвајања нове Директиве Европског парламента и Савјета 2018/2001/ЕС о промовисању употребе енергије из обновљивих извора енергије.

Нова Директива предвиђа реформу система подстицаја на начин да подстицајне мјере морају бити економичније, односно требају бити засноване на тржишним принципима, а има за циљ да се ограничи, односно смањи раст накнаде за подстицање обновљивих извора енергије с једне стране, а да се с друге стране олакша развој пројеката који користе обновљиве изворе енергије увођењем транспарентнијег механизма за расподјелу подстицаја.

У складу са Директивом припремљен је нови Закон о обновљивим изворима енергије којим се уређује област планирања и подстицања производње и потрошње електричне енергије у постројењима која користе обновљиве изворе енергије, утврђују систем подстицаја и мјере подстицања за произведену електричну енергију из обновљивих извора, институционално спровођење система подстицаја, уређују питања изградње постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора и друго.

Законом је извршена подјела постројења на мала и велика и с тим у вези утврђене врсте подстицаја које могу остварити.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о ванредном усклађивању општег бода и пензија, којом се општи бод усклађује тако да се вриједност општег бода за август 2021. године од 1. септембра 2021. године повећава за 2%. Пензије остварене до 31.08.2021. године ванредно се усклађују тако да се почев од 1. септембра 2021. године повећавају за 2 %.

Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о одређивању износа најниже пензије.

Износи најниже пензије су одређени тако што су износи најниже пензије исплаћене у августу 2021. године повећани за 2%, односно за исти проценат за који је извршено ванредно усклађивање. Исплата најниже пензије по овој одлуци почиње од 01. септембра 2021. године.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о покретању процедура за адаптацију простора у саставу Клинике за дјечије болести ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске у циљу отварања прве Банке хуманог млијека у Републици Српској и одвајања поликлиничког од стационарног дијела Клинике за дјечије болести.

Реализација овог пројекта подразумијева формирање прве Банке хуманог млијека у Републици Српској у оквиру Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, као и формирање поликлиничког дијела, односно специјалистичких амбуланти Клинике за дјечије болести у циљу унапређења њеног рада и пружања услуга за дјецу.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији пројекта додјеле подстицаја привредним субјектима за директна улагања у 2021. години, те задужила Министарство финансија да у буџетској 2021. години на позицији Текући грант – подршка развоју привреде и побољшању ефикасности пословања и увођења нових технологија, обезбиједи додатна средства у износу од 3.000.000,00 КМ за потребе додјеле подстицаја за директна улагања у 2021. години.

Подсјећамо да су Буџетом Министарства привреде и предузетништва, за наведене намјене планирана средства у износу од 4 милиона КМ.Оставите одговор