Влада Српске засједала редовно и 164. пут

Прочитајте које је одлуке донијела влада Жељке Цвијановић, од спољнотрговинског промета до Агенције за мирно рјешавање радних спорова, са сагласношћу Министарству омладине и спорта за паре које је утрошило 2017. године.

среда, 14 фебруара, 2018 / 13:24

Влада Републике Српске усвојила је данас, 14.02.2018. године на 164. редовној сједници, Информацију о спољнотрговинском промету Републике Српске за период јануар-децембар 2017. године.

Укупан спољнотрговински промет Републике Српске у 2017. години износио је 8.334.467 (хиљада КМ) и већи је за 1.063.525 (хиљада КМ), односно за (14,63%) у односу на 2016. годину када је износио 7.270.942 (хиљаде КМ).

Република Српска је у 2017. години у односу на исти период 2016. године остварила:

• Повећање извоза за 21,34%

• Повећање увоза за 10,26 %

• Повећање покривеност увоза извозом за 6,54 % и која је износила 71,58%,

• Смањење укупног дефицита за 159.589.000,00 КМ и износио је 1.380.689.000,00 КМ.

Република Српска је у 2017. години у односу на исти период 2016. године, са државама потписницама CEFTA-е, остварила:

• Повећање укупног спољнотрговинског промета у износу од 12,53%,

• Повећање укупног увоза у износу од 5,94% ,

• Повећање укупног извоза у износу од 23,75% ,

• Повећање покривености увоза извозом за 9,88 % и износила је 68,58 % ,

• Смањење дефицита спољнотрговинске размјене за 71.128.000,00 КМ и износи 295.692.000,00 КМ.

Укупан спољнотрговински промет Републике Српске са државама Европске Уније у 2017. години у односу на исти период 2016. године већи је за 14,85%. Увоз Републике Српске из држава ЕУ у посматраном периоду већи је за 9,36%, а извоз је повећан за 20,72%.

Презентовани подаци, првенствено они о повећању извоза од чак 21,34% у односу на исти период прошле године, као и повећање покривености увоза извозом која први пут прелази 70%, те остварен најмањи дефицит у последњих једанаест година представљају изузетно охрабрујуће показатеље за укупну привреду Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 1.101.640,00 КМ, за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 925 радника из 5 предузећа који су процесом стечаја предузећа остали без запослења.

Средства се распоређују Фонду ПИО Републике Српске у износу од 1.092.471,02 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа у стечају: АД "Грађевинар" из Новог Града, ЈП "Комуналац" доо из Љубиња, "25. Новембар" АД из Челинца и АД Индустрија конфекције "Новотекс" из Требиња, и ЈУ "Заводу за запошљавање Републике Српске" у износу од 9.168,98 KM за уплату доприноса за осигурање од незапослености за раднике предузећа у стечају: Предузеће за угоститељство, туризам и трговину АД Соколац из Сокоца, а допринос за пензијско и инвалидско осигурање ће бити измирен у наредном периоду.

Влада Републике Српске упознала се са текстом "Анекса 1 Споразума о успостављању специјалних и паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске који садржи Споразум о спречавању асимилације српског народа" и дала сагласност на текст у предложеном облику.

Овим споразумом Република Србија и Република Српска настоје да чврсто обавежу своје државне органе, установе и организације како би омогућили материјалне, друштвене и политичке услове за успjешан развој, очување и неговање културе и националног идентитета српског народа.

Влада Републике Српске усвојила је Енергетски биланс Републике Српске – план за 2018. годину.

Енергетским билансом планирана је производња електричне енергије у износу од 7.957,55 GWh, производња угља у укупном износу од 6.626.950 тона, при чему се највећи дио угља користи за рад термоелектрана, прерада око 930 хиљада тона сирове нафте, рафинеријских полупроизвода и адитива у Рафинерији нафте Брод чијом прерадом ће бити произведено 915 хиљада тона нафтних деривата, потрошња природног гаса у износу од 70 милиона m3 и укупна бруто производња топлоте за гријање у износу од 1.781 тераџула (ТЈ), при чему је финална потрошња топлотне енергије планирана у количини од 1.386 тераџула, од чега се око 75% користи за загријавање домаћинстава.

Планирано је да укупна финална потрошња енергије у Републици Српској износи око 50 петаџула.

Највећи дио потрошње као и ранијих година припада домаћинствима, јавном сектору, малим комерцијалним потрошачима, топланама и др. у износу од 55,9%, док на сектор саобраћаја отпада 32% потрошње, и индустрија која троши 11,8% укупне финалне потрошње енергије.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске, те Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о Нацрту закона о електронским комуникацијама Босне и Херцеговине.

Влада Републике Српске не прихвата понуђени Нацрт закона о електронским комуникацијама Босне и Херцеговине из разлога што исти представља пренос уставних надлежности са Републике Српске на ниво Босне и Херцеговине.

Влада Републике Српске тражи да у Закону о електронским комуникацијама БиХ буду јасно дефинисане надлежности институција Републике Српске у областима: планирања, изградње, одржавања и кориштења инфраструктуре, електронске комуникационе мреже, дигиталне радио-телевизија, услуге позива у хитним случајевима и јединствени европски број за хитне случајеве -112, заштита права крајњих корисника, инспекцијског надзора.

Задужује се Министарство саобраћаја и веза да у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу обавијести Министарство комуникација и транспорта о Закључку Владе Републике Српске, те да прати активности у вези са понуђеним законом и редовно обавјештава Владу Републике Српске у циљу предузимања неопходних мјера.

Задужују се Министарство саобраћаја и веза да у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу обавијести представнике Републике Српске у заједничким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине о донесеном Закључку и потреби заштите Уставне надлежности Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о изради секторских планских докумената за период 2018-2020 и иницијативи за припрему пакета акционих докумената за ИПА 2 за 2018. Годину. Задужују се републички органи управе да учешће у процесу припреме пакета акционих докумената за ИПА 2 за 2018. годину спроводе искључиво у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, те уз пуно поштовање одредби Одлуке о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње. Влада Републике Српске поново захтијева од привременог ДИПАК-а да, у сарадњи са именованим члановима Привременог ИПА 2 одбора, обезбиједи пуну примјену договореног система координације процеса европских интеграција у Бих у процесу програмирања пакета акционих докумената ИПА за 2018. годину. Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку информише Кабинет предсједавајућег Савјета министара, Дирекцију за европске интеграције БиХ, чланове Привременог ИПА 2 одбора и Делегацију Европске уније у БиХ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о провођењу и мјера и активности из "Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са првог Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ". Усваја се допуњен акциони план Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са првог састанка Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ. Задужују се републички органи управе чији су представници именовани Рјешењем број 04/1-012-2-770/15 од 23. априла 2015. године у Пододбор за пољопривреду и рибарство у оквиру Одбора за стабилизацију и придруживање између ЕУ и БиХ, да приступе реализацији мјера и активности које до сада нису завршене, а које су утврђене Акционим планом, да о истом извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу. Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да, у својству републичког координатора процеса европских интеграција, о реализацији Акционог плана информише Владу Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је "Информацију о одржаном другом састанку Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ и о провођењу мјера и активности за реализацију препорука из Акционог плана Републике Српске са првог састанка Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ". Задужују се републички органи управе чији су представници именовани Рјешењем Владе Републике Српске број 04/1-012-2-337/16 од 19. фебруара 2016. године, да приступе реализацији мјера и активности из Акционог плана, које до сада нису завршене, те да о истом извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу. Задужују службеници да припреме додатне информације и документа затражена на другом састанку Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ, и да исте, посредством Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, доставе Европској комисији. Задужују се институције чији су чланови именовани Рјешењем Владе Републике Српске да у року 20 дана, од добијања препорука Европске комисије са другог састанка Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ, а у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, израде и Влади Републике Српске доставе на разматрање и усвајање Приједлог акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са састанака Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ. Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да, у својству републичког координатора процеса европских интеграција, о реализацији акционог плана информише Владу Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта, на План утрошка средстава за период 01.01-31.12.2017. године, у укупном износу од 1.601.593,38 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин: субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова, у износу од 2.166,61 КМ, текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице у износу од 43.478,48 КМ, текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и пројеката за унапређење и развој омладинског организовања у износу од 336.528,39 KM, текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката у износу од 49.219,62 КМ, текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама у износу од 37.049,00 КМ, текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих у износу од 64.139,65 КМ, текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој волонтирања у износу од 55.788,69 КМ, текући грантови спортским организацијама у износу од 537.301,28 КМ, текући грант за пројекат Мале олимпијске игре у износу од 36.840,00 КМ, текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у Републици Српској у износу од 45.440,78 КМ, финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу у износу од 181.300,14 КМ, текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ у износу од 76.181,74 КМ, текући грантови врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској у износу од 2.600,00 КМ, капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама у износу од 43.559,00 КМ и капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката у износу од 90.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је закључак којим се усваја Извјештај о реализацији програма рада и финасијског плана Јавне установе "Агенција за мирно рјешавање радних спорова" за 2017. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Програм рада и финансијски план Јавне установе "Агенција за мирно рјешaвање радних спорова" Бања Лука за 2018. годину.