Вишковићева влада 31. пут: Мала и средња предузећа, правосудни испит, старије особе и субвенције

Влада Републике Српске утврдила је на 31. сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа.

четвртак, 1 августа, 2019 / 17:38

Најважнија новина коју доноси Приједлог закона је проширење надлежности Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и њена трансформација у Развојну агенцију Републике Српске.

Примјена Закона о развоју малих и средњих предузећа показала је да тренутне надлежности Агенције утврђене у овом закону не обухватају све стручне и друге послове које Агенција обавља или може да обавља у пракси. Агенција није управна организација и због тога је у могућности да учествује у пројектима које финансира Европска унија или њене поједине државе чланице или друге земље. Пројекти у којима учествује Агенција не односе се само на област малих и средњих предузећа, него и на друга привредна подручја, као што су иновације, индустрија, технологија, екологија, едукације, извозне активности, системи квалитета, подршкa у привлачењу и реализацији улагања и друга подручја, а која су у директној или индиректној вези са областима малих и средњих предузећа.

Будући да ће у наредном периоду Агенција моћи учествовати у пројектима из различитих привредних подручја, привредни субјекти ће путем Агенције моћи остварити право на директну новчану подршку из средстава одређеног пројекта или неку другу неновчану подршку, у зависности од предмета пројекта.

Привредницима, који се баве спољнотрговинским дјелатностима, је од посебног значаја проширење надлежности Агенције на пружање подршке извозницима.

Предложеним измјенама се додатно наглашава и потреба за координацијом и заједничким радом Агенције са локалним развојним агенцијама, а све с циљем постизања што бољих и квалитетнијих резултата за привредне субјекте из области малих и средњих предузећа.

У складу с тим, овим законом успостављају се претпоставке да се кроз једну већ постојећу институцију, без додатних трошкова, пружи квалитетнија подршка предузетништву и привредном развоју Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској.

Главна разлика овог приједлога у односу на нацрт закона састоји се у томе да се лице са инвалидитетом ослобађа трошкова полагања правосудног испита, уз достављање увјерења надлежног органа о утврђеном статусу лица са инвалидитетом.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028. године.

Циљ израде прве Стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској је јачање породичних вриједности и моралних норми, развијање међугенерацијске солидарности (старији млађима – млађи старијима), те пружање могућности за здраво и активно старење.

Фокус Стратегије је рјешавање проблема, који се односе на: сиромаштво старијих лица, здравствене услуге, стамбени простор и животне услове, живот у руралним и економски угроженим подручјима, социјалну заштиту, цјеложивотно учење, активно учешће у заједници, превенцију насиља, запостављања и злостављања старијих лица од њихових сродника или других лица из заједнице, друштвене ставове према старијима, као и међугенерацијску солидарност.

Влада Републике Српске се упознала o Годишњем извјештају за област малих и средњих предузећа у Републици Српској за 2018. годину.

Према подацима Пореске управе Републике Српске и АПИФ-а за 2018. годину, у Републици Српској је пословало 39.970 малих и средњих предузећа (МСП) од чега 17.616 МСП-правних лица, и 22.354 предузетника. Највећи број МСП или 33,6% је као и претходних година, пословао у сектору трговине на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала, затим у секторима прерађивачка индустрија 13,5%, хотелијерство и угоститељство 11,9% и саобраћај и складиштење 8,1%.

Мала и средња предузећа у Републици Српској у 2018. години су запошљавала 144.848 лица од чега је највећи број запослених код МСП-правних лица или 103.799 лица, а код предузетника 41.049 лица.

МСП-правна лица су у 2018. години остварила 72,64% пословних прихода свих предузећа, 70,99% прихода од продаје на иностраном тржишту и 74,92% укупне нето добити свих предузећа.

Посебан дио Извјештаја чини извјештај за 2018. годину о реализацији активности из "Стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020.година".

Финансијска подршка сектору МСПна републичком нивоу пружена је у укупном износу од 15.739.178 КМ и то: за реализацију пројеката запошљавања и самозапошљавања 15.569.178 КМ, кроз Грант за спровођење Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављање пословних зона додијељено је 50.000 КМ; кроз финасијску подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија у Републици Српској додијељено је 120.000 КМ.

Поред наведених средстава треба поменути и средства пласирана кроз кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у укупном износу од 88.513.101 KM за 130 МСП те одобрене гаранције Гарантног фонда Републике Српске у износу од 3.012.978 КМ за 28 МСП. Укупно 26 јединица локалне самоуправе у Републици Српској су у области МСП пласирале 6.679.286 КМ,од чега 97,2% бесповратних средстава.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите на План утрошка средстава за период 01.07 – 30.09.2019. године, на позицији субвенције, у износу од 835.745,10 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин: субвенције Институту за јавно здравство, у износу од 108.944,18 КМ, субвенције за трансфузијску медицину, у износу од 506.335,56 КМ и субвенције Заводу за судску медицину, у износу од 220.465,36 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на план утрошка средстава Министарству просвјете и културе на План утрошка средстава за период од 01.01– 30.09.2019. године, у укупном износу од 320.450,00 КМ.

Средстава су намијењена за текуће грантове култури за националне мањине, у износу од 29.450,00 КМ и текуће грантове културе, у износу од 291.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције Републике Српске за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 242.000,00 КМ.

Средства су намијењена за капиталне грантове за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од 15.000, КМ, капиталне грантове за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од 179.000, КМ и капиталне грантове за финансирање повратка у Федерацију БиХ, у износу од 48.000, КМ. Влада Републике Српске донијела је закључак у којем је наведено да ће Влада Републике Српске учествовати у суфинансирању манифестације "54.Кочићев збор", у износу од 53.000 КМ.