Откривен највећи прост број

Немогуће је навести овај број – има више од 23 милиона цифара. Моћним рачунарима је било потребно неколико дана да би потврдили откриће.

понедељак, фебруар 5, 2018 / 14:57

Не по­сто­ји нај­ве­ћи прост број, сам по се­би. Као што при­род­них бро­је­ва има бес­ко­нач­но мно­го и бро­јев­на оса се ни­кад не за­вр­ша­ва. Отац ге­о­ме­три­је Еуклид, још у тре­ћем вије­ку прије но­ве ере, по­ка­зао је да је и низ про­стих бро­је­ва бес­ко­на­чан. Ме­ђу­тим, ка­ко су то­ком про­те­кле не­де­ље пре­није­ли број­ни ме­ди­ји, от­кри­вен је но­ви нај­ве­ћи чо­вје­ку по­знат прост број.

Но­во­от­кри­ве­ни, нај­ве­ћи до са­да прост број про­на­ђен је уочи Но­ве го­ди­не и по­твр­ђен на­кон ви­ше дра­стич­них про­вје­ра за ко­је је моћ­ним ра­чу­на­ри­ма по­треб­но и по не­ко­ли­ко да­на ра­чу­на­ња.

Број је за­и­ста, за­и­ста ве­ли­ки и не­мо­гу­ће би би­ло са­мо на­ве­сти га – има ви­ше од 23 ми­ли­о­на ци­фа­ра.

За­пра­во, овај прост број је ви­ше­стру­ко ду­жи и од два ми­ли­о­на ре­чи ду­гог ро­ма­на Жи­ла Ро­ме­на „Les Hom­mes de bon­ne vo­lonté”, у пре­во­ду „Љу­ди до­бре во­ље”, ко­ји се сма­тра нај­ду­жим по­зна­тим ро­ма­ном, а ко­ји је у 27 књи­га на 8.000 стра­на из­да­ван у Па­ри­зу од 1932. до 1946. го­ди­не (на ин­си­сти­ра­ње ауто­ра, ни­је ријеч о се­ри­ји, не­го о јед­ном ро­ма­ну).Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *