Влада засједала 160. пут: Краљев мост у Зворнику, предузећа и здравство

МСП значи мала и средња предузећа. У зацрњеном дијелу указујемо како је сачинитељ саопштења српским растумачио и заградама ограничио страни појам у тексту. Има наде и да држава, Српска, чува свој језик.

четвртак, 18 јануара, 2018 / 15:09

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 160. сједници, одржаној у Бањалуци, Извјештај о реализацији ЕУ Акта за мала и средња предузећа у Републици Српској.

Извјештај представља дио извјештаја за БиХ и саставни дио Индекса МСП политике – финалног извјештаја за земље Западног Балкана.

Индекс политике малих и средњих предузећа је алат помоћу којег се прати и оцјењује напредак у политикама који подржавају мала и средња предузећа, те процјењује усклађивање МСП политика према добрим праксама Европске уније. Индекс је заснован на десет принципа ЕУ акта о МСП (Small Business Act – SBA): предузетничко учење и женско предузетништво, стечај и друга прилика, институционални и регулаторни оквир за израду политика МСП, радно окружење за МСП, услуге подршке за МСП и start-up компаније, јавне набавке; приступ финансирању, стандарди и технички прописи, вјештине МСП; иновације и МСП у зеленој економији и интернационализација МСП.

Статистички показатељи МСП, који су саставни дио овог материја, указују да су микро предузећа (до 9 запослених) и даље доминанатна у привреди Републике Српске, да је број запослених највећи у великим предузећима и да структура МСП по дјелатностима указује да највећи број МСП послује у областима трговине и производње.

Влада Републике Српске подржава даље активности на стварању повољног пословног окружења за мала предузећа у Републици Српској у складу са ЕУ Актом за мала и средња предузећа, те задужује сва министарства, да у оквиру своје ресорне надлежности, прати даље остварење ЕУ Акта за мала и средња предузећа, као и да предузимају потребне мјере и активности ради напретка и реализације циљева прописаних ЕУ Актом за мала и средња предузећа.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године и задужила Министарство трговине и туризма да годишње извјештава Владу Републике Српске о његовој реализацији.

Акциони план је пратећи дио Стратегије и њиме се дефинишу мјере и активности, институције које су одговорне за спровођење тих мјера и активности, те рокови у којима се требају провести наведене мјере /активности, а све у циљу имплементације Стратегије, којом је предвиђено стварање ефикасног институционалног и законодавног оквира за развој трговине Републике Српске, унапређење и стимулисање конкурентности домаћих привредних друштава и њихових производа, равномјеран регионални развој трговине и заступљеност трговинске мреже и унапређење заштите потрошача.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Јавној установи Дом пензионера Бања Лука за 2018. годину.

Финансијским планом ЈУ Дом пензионера у Бања Луци планирани су приходи у укупном износу од 2.485.600,00 КМ , од чега је предвиђено да се средства у износу од 100.000,00 КМ обезбједе из буџета Републике Српске.

Према анализи претходних периода и након вишегодишњег пословања са губитком, чије је смањење услиједило од 2015. године, Дом је 2016. годину завршио са позитивним финансијским резултатом, а исти резултат је остварио и по годишњем финансијском извјештају за 2017. годину.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава Министарству здравља и социјалне заштите, за период 01.01-31.12.2017. године, у износу од 1.849.523,29 КМ.

Средства се одобравају за суфинансирање права на новчану помоћ и права на додатак за помоћ и његу другог лица, те здравствено осигурање корисника наведених права и финансирање права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју за мјесец децембар 2017. године.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројекту санације моста Краља Александра I Карађорђевића у Зворнику преко ријеке Дрине.

Влада је сагласна да све инвеститорске послове на објекту врши Град Зворник путем својих надлежних органа.

Задужује се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију да од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије обезбиједи потребне сагласности ради издавања дозвола неопходних за санацију овог објекта.

Задужује се Министарство саобраћаја и веза и Републичка дирекција за обнову и изградњу да у складу са својим надлежностима Граду Зворник пружи сву потребну стручну и техничку помоћ код реализације пројекта санације овог инфраструктурног објекта.

Пројекат се финансира на основу Одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије и Одлуке Владе Републике Српске донесене на 150. сједници одржаној 02.11.2017. године о одобравању финансирања пројекта из наведених средстава.

Према пројекту санације овог моста са носивом челичном конструкцијом дужине 208m, предвиђено је скидање постојеће дотрајале коловозне конструкције која се састоји од металних профила, бетонске испуне, пијеска и гранитних коцки и замјена са армирано бетонским монтажним плочама са хидроизолацијом и хабајућим асвалтом, те замјена дотрајале конструкције тротора и ивичњака са поправком оштећених дијелова ограде моста, постављањем инсталација и фарбањем комплетне конструкције моста. Пројектом санације није предвиђена никаква промјена носиве конструкције моста у дијелу који се односи на главне распонске носаче, изглед моста се не мијења, односно остаје какав је и сада, а предвиђено је да и даље овај мост остане гранични прелаз између Републике Србије и Републике Српске и то за пјешачки саобраћај пошто се на километар низводно налази други друмски мост на којем је такође гранични прелаз намијењен за путничка возила, камионе и пјешаке.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на распоред средстава Фонда за спречавање заразних болести за 2018. годину у укупном износу од 473.000,00 КМ.

Средства се распоређују за накнаду штете за животиње које су нешкодљиво уклоњене (убијене или заклане) приликом реализације мјера на сузбијању нарочито опасних заразних болести и зооноза и санацију жаришта након нешкодљивог уништавања заражених животиња.Оставите одговор