Влада: Основица за борачки додатак и преко 2,5 милиона КМ за студењак у БЛ

Влада Републике Српске донијела је данас, на 161. сједници, у Бањалуци, одлуке о повећању основица за обрачун годишњег борачког додатка, мјесечног борачког додатка, за исплате мјесечних примања цивилним жртвама рата.

уторак, јануар 23, 2018 / 14:34

Такође и за обрачун примања за 2018. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, у складу са ранијим договором са Борачком организацијом Републике Српске да се неће смањивати ниво права, већ да ће се сваке године повећавати основице за обрачун у односу на протеклу годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања за 2018. годину предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата. Основица за обрачун мјесечних примања утврђује се у износу од 435,10 КМ, а коефицијент висине исплате утврђује се у вриједности од 1,00.

Како се наводи у образложењу Одлуке, имајући у виду да је у Буџету за 2018. годину планиран исти износ средстава за исплату примања прописаних Законом као у претходној години, те чињеницу да се број корисника права на цивилну инвалиднину континуирано смањује због престанка права по разним основама, као основица за обрачун тих примања за 2018. годину може се утврдити износ од 435,10 КМ, односно повећати основица за 2% у односу на основицу из претходне године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун примања за 2018. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Основице за обрачун примања утврђених чланом 16. ст. 1. и 2. Закона, изузев борачког додатка, утврђује се у проценту од 69,90% просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години за 2018. годину износи 580,20 КМ.

Како се наводи у образложењу, имајући у виду износ средстава у Буџету за 2018. годину планираних за исплату примања прописаних Законом, те чињеницу да се број корисника тих примања континуирано смањује због губитка права по разним основама, као основица за обрачун тих примања за 2018. годину може се утврдити проценат од 69,90% од просјечне нето плате из претходне године односно номинални износ од 580,20 КМ, што представља повећање основице у односу на претходну годину за 2%.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун годишњег борачког додатка за 2018. годину.

Висина основице утврђује се у проценту од 0,445% од основице из члана 16. став 3. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске односно просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 3,70 КМ. Номинални износ годишњег борачког додатка за 2018. годину добије се множењем основице са бројем мјесеци ангажовања бораца у зони борбених дејстава.

С обзиром да је одређен број бораца прве и друге категорије након навршених 60 година живота испунио услове за кориштење мјесечног борачког додатка, број корисника годишњег борачког додатка за 2018. годину је мањи у односу на број корисника у 2016. години за 3343 корисника. Узимајући у обзир планирани износ средстава на буџетској позицији за борачки додатак и број корисника који имају право на годишњи борачки додатак, обрачун годишњег борачког додатка се може извршити по основици од 3,70 КМ, што је за 8,8% више у односу на основицу за обрачун за 2017. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун мјесечног борачког додатка за 2018. годину.Висина основице утврђује се у проценту од 0,198 % од основице из члана 16. став 3. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске односно просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 1,65 КМ. Номинални износ мјесечног борачког додатка добије се множењем основице из тачке II ове одлуке са бројем мјесеци ангажовања борца у зони борбених дејстава.

Како се наводи у образложењу, узимајући у обзир планирани износ средстава на буџетској позицији за борачки додатак за 2018. годину, те број корисника мјесечног борачког додатка којима ће се вршити исплата од 2018. године, за исплату мјесечног борачког додатка се може утврдити основици од 1,65 КМ, што је за 3,1% више у односу на прошлогодишњу.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о санацији Јавне установе Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука – Павиљон I са рестораном, Павиљон II и вањско уређење. Влада је задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за санацију Павиљона I са рестораном, Павиљона II и вањско уређење, у износу од 2.562.548,15 КМ без ПДВ. Задужује се и Студентски центар "Никола Тесла", Бања Лука, да проведе поступак наплате штете по основу осигурања имовине, те да са наплаћеним износом штете учествује у финансирању санације објеката Студентског центра. Задужује се руководство Студентског центра "Никола Тесла", Бања Лука, да упоредо са поступком санације проведе поступак легализације Павиљона 1 и Павиљона 2. Задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да проведу поступак набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уважавајући крајњу хитност поступања. Задужује се Републичка дирекција за обнову и изградњу да обезбиједи потребну документацију са предмјером и предрачуном радова на санацији објеката Јавне установе Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука.

На данашњој сједници разматран је и усвојен Приједлог Владе Републике Српске за Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину. Овај документ ће бити достављен Народној скупштини ради израде Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. године.

Влада Република Српске усвојила је Информацију у вези изградње зграде Уставног суда Републике Српске. Влада је задужила Министарство правде и Министарство финансија да утврде све неопходне наредне активности како би се покренуо поступак изградње зграде Уставног суда Републике Српске  у што краћем периоду.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом, по хитном поступку.

Циљ овог закона је нормирање коефицијената и циљева за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом, која се прикупља по принципу "загађивач плаћа" и уплаћује се на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, те распоређује на рачун Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и намјенски троши за управљање амбалажним отпадом, као и за контролу и евиденцију обвезника система управљања амбалажним отпадом.

Овај закон такође предвиђа и додатно уређивање питања израде и доношења Републичког плана управљања отпадом у складу са Директивом број 2008/98 Европског парламента и Савјета од 19. децембра 2008. године о отпаду и стављању ван снаге одређених директива. Усвајањем овог законског рјешења стећи ће се услови за коришћење већ обезбијеђених финансијских грант средстава Краљевине Шведске за израду наведеног планског документа којим ће се детаљније уредити систем управљања отпадом у Републици Српској слиједећи циљеве утврђене Стратегијом управљања отпадом за период 2017–2026. година ("Службени гласник Републике Српске", број 67/17).

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт Стратегије за унапређење положаја старијих лица Републици Српској, за период од 2018.до 2027. године.

Основни разлог за доношење Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2018. до 2027. године јесте враћање породичних вриједности и моралних норми, развијање међугенерацијске солидарности гдје различите генерације могу бити једне другима на услузи (старији млађима, млађи старијима), те побољшања здравог и активног старења.

Доношење Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској представљао би саставни диo стратешких опредјељења Валде Републике Српске за област социјалне заштите њених грађана.

Општи циљ Стратегије је унапређење квалитете живота старијих лица, а стратешки циљеви су смањење сиромаштва код старијих лица, унапређење социјалне заштите за старија лица, унапређење приступа јавним услугама за задовољење основних животних потреба старијих лица, са посебним освртом на рурална подручја, унапређење волонтерских активности за старија лица у локалним заједницама, повећање свијести генералне популације о потребама старијих лица, унапређење здравља старијих лица, унапређење приступа програмима цјеложивотног учења, спортским и културним садржајима за старија лица, превенција насиља над старијим лицима и заштита и спашавање старијих лица у ванредним ситуацијама.

Доношењем Стратегије створиће се могућност повлачења средстава из ЕУ фондова за подршку програма који се односе на реализацију стратешког плана, кроз планирање намјенских грантова на локалном и републичком нивоу за суфинансирање наведених програма.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о збрињавању нуспроизвода животињског поријекла у Републици Српској. Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да, у сарадњи са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарством здравља и социјалне заштите, предложи модел управљања нуспроизводима животињског поријекла у Републици Српској.

Правилним управљањем начинима збрињавања нуспроизвода живтињског поријекла доприноси се одрживости и европским циљевима, обезбјеђујући да животињски нуспроизводи буду поново коришћени за економску употребу и када је сигурно,  поново уђу у ланац снабдјевања као извор хране за кућне љубимце, горива и ђубрива, производња биодизела/биогас итд. Посебно треба истаћи значај производње биогаса, који настаје као посљедица биолошког  разгађења  у анаеробним условима.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потребним финансијским средствима за почетак рада и обављање дјелатности Конфучијевог института на Универзитету у Бањалуци. Влада је задужила Министарство финансија Републике Српске и Министарство просвјете и културе Републике Српске да обезбиједе финансијска средства у износу од 200.000,00 КМ, с циљем давања подршке раду Конфучијевог института.

Влада Републике Српске донијела је План одбране од поплава у Републици Српској у 2018. години.

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности и спремности с циљем унапређења ефикасности система заштите и спасавања и веће безбједности људи и материјалних добара од поплава.

Републичка управа цивилне заштите је надлежна за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог плана,  док је, задатак осталих субјеката у интегралном систему заштите и спасавања, у дијелу властите одговорности,  да израде и у датом року спроведу изведене оперативне планове, према Плану.

Влада Републике Српске усвојила је и Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2018. години.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса, којом се утврђује да је од општег интереса изградња и модернизација регионалног пута Р -405 Бања Лука – Сански Мост, дионица Бронзани Мајдан – Стратинска – Граница Федерације (Тромеђа) Л = 10 391,43 м, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација укупно 206 некретнина.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи Министарства иностраних послова БиХ у вези са јачањем сарадње са земљама Јужне Америке.

Влада Републике Српске је става да постоји потреба да се јача економска сарадња са свим земљама, укључујући и земље Јужне Америке, али да оснивању нових дипломатско-конзуларних представништвама треба нужно претходити детаљна анализу њихове оправданости са различитих аспеката.

Влада Републике Српске је става да оснивање нових дипломатско-конзуларних представништава треба да се реализује у оквиру постојећих финансијских ресурса, што подразумијева израду анализе оправданости са различитих становишта (укључјујући и равномјерност географске заступљености) постојеће дипломатско-конзуларне мреже БиХ и приједлог евенуталне прерасподјеле ресурса у случају потребе за новим дипломатско-конзуларним представништвима.

Влада Републике Српске задужује Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о предметном закључку информише Министарство иностраних послова БиХ.3 КОМЕНТАРА

 1. 2%
  прошле године је умро један РВИ у 58г и један борац у 56 г….(само из мог ближег окружења)…да то је та математика, како рече ономад један „јазавац“ министарско-борачки…отприлике, „како буде ишао природни одлив(цркавање) ове популације, сав остали новац иза њих ће ићи на повећање инвалиднина, борачког додатка, итд“
  порука-
  Ви нешто млађи, радујте се смрти својих старијих сабораца!

  2%
  наравно, све у договору са БОРС-ом- (читај, заштитником подлог и злочиначког система од борачке популације, а не обрнуто),
  Опајдара, нишкорист и градитељ система…сваки мјесец прима по неколико хиљада, у петак оде у пеМзију узме отпремнину 30 000, а у понедељак се врати на „посао“ као да ништа није било…тешком 100% РВИ, официру, првоборцу, злочиначки систем одбија захтјев за инв.пензионисање уз цинизам својствен таквому..“да са тиме што је преостало, што још мрда, може нешто и даље радити“..,
  2%
  Стотине милиона се баца у бетон, стакло, асвалт…у прескупе болнице…медицинска струка све гора, доктори одлазе…а борци, инвалиди све млађи умиру.
  „Ви и ваши“(злочиначки систем), овдје нити се лијечите нити ће те се лијечити,нити ви ово доживљавате својом државом ни народом.Обезбедили те ви своје резервне положаје поодавно.

  2%
  Уз скупе болнице, „Ново гробље“је у групи успјешних предузећа које је пословало са добитком(званично)—ЛОГИЧНО!

  И на крају,
  тако и врло постепено са по 1,7-2%, а све уз сагласност и подршку БОРС-а се остварује како негдје написа један наш пријатељ-
  „ТРЕЋИНУ ПОБИТИ БИЈЕДОМ, ТРЕЋИНУ ПРОТЈЕРАТИ, А ТРЕЋИНУ ПРЕВЕСТИ У НАШУ ПАРТИЈУ“(да то је тај систем)

Оставите одговор