Шта је све усвојено на јучерашњој сједници Владе РС

Влада РС је 35. сједнци усвојила измјене и допуне Закона о локалној самоуправи, Закон о потрошачима, а Министарство трговине и туризма задужено је да изврши контролу над испуњењем обавеза из Уговора о продаји акција државног капитала у РК Боска. Влада Републике Српске утврдила је јуче на 35. редовној сједници у Бањој Луци Приједлог закона занатско-предузетничкој […]

четвртак, октобар 13, 2011 / 10:50

Влада РС је 35. сједнци усвојила измјене и допуне Закона о локалној самоуправи, Закон о потрошачима, а Министарство трговине и туризма задужено је да изврши контролу над испуњењем обавеза из Уговора о продаји акција државног капитала у РК Боска.

Влада Републике Српске утврдила је јуче на 35. редовној сједници у Бањој Луци Приједлог закона занатско-предузетничкој дјелатности.

Циљеви доношења новог закона су поједностављивање процеса регистрације предузетника, стварање услова за боље статистичко праћење, квалитетније оспособљавање предузетника и лица запослених код предузетника за стручно и самостално обављање дјелатности, стварање услова за активније учешће малих предузетника у креирању пословног окружења и уважавање позитивне европске праксе у овој области.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја. Овим законом уређују се услови под којим се у Републици Српској врши превоз опасних материја у друмском и жељезничком саобраћају, те на унутрашњим пловним путевима, као и радње које су у вези са тим превозом, а што је у складу са међународним споразумима о превозу опасних материја.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о концесијама. Основни циљ новог Закона о концесијама је да се у области концесија успостави правни оквир који ће обезбиједити ефикасније функционисање система концесија.

Како би се отклонили досадашњи недостаци у поступку додјеле концесија, предложена законска рјешења базирана су на сљедећим принципима: оптималније коришћење природних ресурса и других добара од општег интереса, које ће омогућити остваривање већих финансијских и економских ефеката за Републику, транспарентност поступка, утврђивање јасних правила и доступност информација свим заинтересованим лицима, једнак третман свих учесника у поступку, подстицање конкуренције, обезбјеђењем услова за учешће већег броја понуђача и ефикаснији надзор и праћење рада концесионара.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о заштити потрошача у Републици Српској. Овим законом се правно обрађују питања као што су: безбједност производа, узроци различитих цијена, малопродаја и пратеће обавезе из гаранција, неповољни услови у типским малопродајним уговорима и уговори закључени на даљину, укључујући и електронску трговину, исправност прехрамбених производа и др. Такође, обрађена су питања која се односе на: одговорност произвођача у случају неисправне робе, заштите купаца за одређене аспекте уговора која се тичу куповине имовине на time-sharing основи, пакет аранжмани и др. Законом о заштити потрошача у Републици Српској се на једном мјесту регулишу бројна питања везана за заштиту потрошача и усклађује се законска реулатива из области заштите потрошача у Републици Српској са европским законодавством.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту. Предложене измјене и допуне Закона усмјерене су, прије свега, на повећање степена заштите пољопривредног земљишта од коришћења у непољопривредне сврхе повећањем учешћа Министарства у изради просторно планске документације, затим на усклађивање поступака промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и терминологије са другим законима који регулишу ову област, а то су прије свега Закон о уређењу простора и грађењу и Закон о рударству – Пречишћени текст. Такође, предложеним измјенама и допунама Закона ствара се могућност боље примјене одредаба Закона којима је регулисано ослобађање плаћања накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта за категорије избјеглих и расељених лица, породичних пољопривредних газдинстава и инвестиција из области пољопривреде у сеоском подручју.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи уводи више нових квантитативних и квалитативних рјешења која се односе на: увођење нових надлежности скупштине јединице локалне самоуправе и начелника општине, односно градоначелника, нов приступ у регулисању радно-правног статуса начелника одјељења општинске управе и секретара скупштине јединице локалне самоуправе, техничких и помоћних радника и приправника у општинској управи, питања која регулишу удаљење службеника из општинске управе, дисциплинску одговорност службеника, критеријуме за проглашавање вишка нераспоређених службеника и програм збрињавања вишка службеника у јединици локалне самоуправе, као и права службеника који буде проглашен вишком у општинској управи. Такође, овим законом се јасно прецизирају разлози за постојање неспојивости и сукоба интереса приликом обављања послова у општинској управи.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе. Предложеним измјенама и допунама Закона предлажу се другачија рјешења у регулисању радних мјеста, избора функционера и престанка њиховог мандата прије истека времена на које су изабрани, утврђивања плата, уводи се право и обавеза функционера на стручно усавршавање и оспособљавање, те се извршило и усклађивање појединих одредаба Закона са Изборним законом.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске. Разлози за доношење Уредбе проистекли су из потребе да се изврши уједначавање организације основних и унутрашњих организационих јединица републичких органа управе, да би они ефективније, ефикасније и еконoмичније извршавали послове из своје надлежности.

Влада је прихватила Информацију о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у Републици Српској, са пресјеком стања 30.09.2011. године.

Влада Републике Српске разматрала је Информацију о стању и проблемима у Електропреносу БиХ, те начинима њиховог превазилажења.

Влада Републике Српске разматрала је Информацију о Робној кући „Боска“ а.д. Бања Лука и дала сагласност на брисање забране права располагања на акцијама РК „Боска“ а.д. Бања Лука.

Влада је задужила Министарство трговине и туризма да изврши контролу над испуњењем уговорних обавеза из Уговора о продаји акција државног капитала у Робној кући „Боска“ а.д. Бања Лука и да достави информацију Влади Републике Српске.

Влада је разматрала Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01-30.06.2011. година и Извјештај о пословању и резултатима рада са Финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 01.01-30.06.2011. година.

Такође, Влада је разматрала Извјештај о стању у сектору осигурања Републике Српске за период 01.01-30.06.2011. година, Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 01.01-30.06.2011. година и Извјештаја о финансијком пословању Агенције за осигурање Републике Српске, за период 01.01-30.06.2011. године.

Влада је донијела Одлуку о одобрењу исплате новчане помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, у износу од 837.500,00 КМ.Оставите одговор