Инспекторат: Преко 2.000 контрола у прошлом мјесецу

Инспекције Инспектората Републике Српске у јуну су обавиле 2.264 контроле и у 644 случаја утврдиле неправилности, а субјектима контроле изрекле 544 управне мјере, издале 278 прекршајних налога у вриједности од 273.260 КМ и поднијеле 26 захтјева за покретање прекршајног поступка. У Републичкој управи за инспекцијске послове Срни је речено да је у истом периоду у […]

недеља, јул 17, 2011 / 10:00

Инспекције Инспектората Републике Српске у јуну су обавиле 2.264 контроле и у 644 случаја утврдиле неправилности, а субјектима контроле изрекле 544 управне мјере, издале 278 прекршајних налога у вриједности од 273.260 КМ и поднијеле 26 захтјева за покретање прекршајног поступка.

У Републичкој управи за инспекцијске послове Срни је речено да је у истом периоду у спољнотрговинском промету извршено 16.313 инспекцијских прегледа.

Тржишна инспекција је у унутрашњем промету извршила 589 контрола, од чега су у 147 случајева констатоване неправилости, због утврђених прекршаја издат је 141 прекршајни налог у вриједности од 106.381 КМ и поднесено осам прекршајних пријава, а неправилности су се најчешће односиле на неиздавање рачуна за купљену робу и услуге и декларације.

У спољнотрговинском промету тржишна инспекција је у јуну извршила 8.577 инспекцијских прегледа и једна пошиљка је враћена пошиљаоцу, јер је лабораторијском анализом доказана неисправност.

Пољопривредна инспекција је у унутрашњем промету извршила 43 контроле и у седам случајева констатовала неправилности, те предузела мјере с циљем њиховог отклањања. Неправилности су се најчешће односиле на коришћење пољопривредног земљишта супротно његовој намјени.

У спољнотрговинском промету Фитосанитарни инспектори су у јуну извршили 2.809 инспекцијских прегледа и није било неуредних пошиљки.

Шумарска инспекција је извршила 198 контрола и у 46 случајева констатовала неправилности и предузела мјере с циљем њиховог отклањања. Неправилности су се најчешће односиле на испуњеност услова за извођење радова, шумски ред и вођење евиденција. Инспектори су због утврђених прекршаја издали 32 прекршајна налога у вриједности од 56.820 КМ.

Ветеринарска инспекција је извршила 133 контроле, од чега су у 28 случајева утврђене неправилности и то најчешће у области заразних болести и зооноза и у овом периоду је извршено нешкодљиво уништавање 12 заражених животиња, а ријеч је о коњима зараженим инфективном анемијом.

Водна инспекција је извршила 86 контрола и у 29 случајева утврдила неправилности. Субјектима контроле изречене су мјере с циљем отклањања недостатака, а због утврђених прекршаја издата су два прекршајна налога у вриједности од 2.500 КМ.

Техничка инспекција је извршила 188 контрола и у 23 случаја утврдила неправилности, те предузела мјере с циљем њиховог отклањања, а због утврђених прекршаја издато је пет прекршајних налога у вриједности од 7.999 КМ.

У овом периоду прегледано је 1.187 пропан-бутан боца и све боце су задовољавале прописане техничке услове. Узето је 259 узорака течних нафтних горива за анализу и сви узорци су били усклађени са Одлуком о квалитету течних нафтних горива. Утврђене неправилности односиле су се у највећем броју случајева на извођење радова, заштиту на раду, вођење пословних књига и евиденција, придржавање техничких норматива.

Саобраћајна инспекција је извршила 112 контрола и у 41 контроли су утврђене неправилности. Субјектима контроле је због почињених прекршаја издато 14 прекршајних налога у вриједности од 4.750 КМ, а неправилности су се најчешће односиле на вршење техничких прегледа, такси превоз и посједовање лиценце превозника.

Урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција је извршила 134 контроле. У 41 случају утврђене су неправилности, те су предузете мјере с циљем њиховог отклањања. За учињене прекршаје инспектори су издали два прекршајна налога у вриједности од 2.500 КМ. Неправилности су најчешће констатоване у области контроле испуњености услова за рад а у смислу сталног запослења инжењера и квалификованих радника грађевинске струке.

Инспекција рада и заштите на раду је извршила 474 контроле и у 176 случајева констатовала неправилности. Субјектима контроле су изречене мјере с циљем отклањања недостатака, а за почињене прекршаје издато је 75 прекршајних налога у вриједности од 85.200 КМ и поднесено 18 прекршајних пријава.

Укупно је у области рада и заштите на раду контролисано 866 радника, од чега послодаваци са 54 радника примљена на рад нису имали закључене Уговоре о раду и раднике нису пријавили на обавезне видове осигурања.

По извршеним контролама послодавци су пријавили 43 радника. Неправилности утврђене у контролама најчешће су се односиле на обрачун и исплату плата, радно вријеме, закључивање и садржај уговора о раду, те организовање и провођење послова заштите на раду.

Здравствена инспекција је у унутрашњем промету извршила 105 контрола и у 33 случају утврђене су неправилности, те су инспектори предузели мјере с циљем отклањања утврђених неправилности. За почињене прекршаје субјектима контроле су издата три прекршајна налога у вриједности од 5.700 КМ.

Неправилности су се односиле на стручни кадар у области производње и промета лијекова и медицинских средстава, вођење евиденција, обављање санитарних прегледа запослених.

У спољнотрговинском промету здравствена инспекција је у истом периоду извршила 4.927 инспекцијских прегледа и у осам случајева утврђене су неправилности, те су инспектори вратили двије пошиљке, у четири случаја наложили уништавање пошиљака, у једном случају обавијестили инспекцију Федерације БиХ /ФБиХ/, јер је увозник из ФБиХ, а у једном случају су поднијели прекршајну пријаву против увозника.

Просвјетна инспекција је извршила 102 контроле и утврдила неправилности у 38 случајева, а неправилности су се најчешће односиле на вођење евиденција и формирање стручних и осталих органа у образовним установама.

Инспекција за заштиту од пожара је извршила 100 контрола и у 35 случајева су утврђене неправилности, а због почињених прекршаја издата су четири прекршајна налога у вриједности од 1.410 КМ.Оставите одговор