Инспекторат забранио рад Фудбалског савеза Републике Српске

Републичка управа за инспекцијске послове данас је Фудбалском савезу Републике Српске уручила рјешење по којем се Фудбалском савезу Републике Српске забрањује даље обављање дјелатности, док се не одржи сједница Скупштине.

петак, децембар 13, 2019 / 19:37

Инспекторат РС је послао и објашњење које вам преносимо у цјелости:

"На основу писане представке за инспекцијску контролу у Фудбалском савезу Републике Српске (ФСРС), републички просвјетни инспектор је 19.09.2019. године извршио ванредну контролу.

Према предоченој документацији, 43 делегата Скупштине ФСРС тражили су сазивање ванредне Скупштине уз приложени Дневни ред уз кратко образложење. Захтјев за сазивање ванредне Скупштине Савеза од 29.08.2019.године, достављен је Генералном секретару. Уз документ Захтјева приложени су потписи 43 делегата Скупштине Савеза на којем је назначен датум 10.08.2019. године и који је назначен као захтјев за сазивање ванредне Скупштине.

Статутом ФСРС прописано је да се правоваљано сазвана Скупштина мора одржати у року од мјесец дана, као и да њен дневни ред Генерални секретар ФСРС мора доставити у писменом облику ФСРС и члановима Скупштине.

У току инспекцијске контроле утврђено је да је Генерални секретар ФСРС донио Одговор број: 673/19 од 09.09.2019. године на Захтјев за сазивање ванредне Скупштине ФСРС, у којем наводи да је Захтјев због формалних недостатака супротан одредбама Статута, те је дата упута да се сваки делегат Скупштине изјасни појединачно, у смислу новог Захтјева за сазивање ванредне Скупштине ФСРС и предложеног Дневног реда ванредне Скупштине, односно образложења разлога за сазивање Скупштине, као и да исти буде у цјелости јасно потписан са основним подацима подносиоца.

Статут ФСРС прописује надлежности Генералног секретара. У прописаним овлаштењима Генералног секретара није наведено да он одлучује о одржавању Скупштине заказане од стране делегата, нити да је надлежан за сачињавање горе наведеног Одговора.

Инспектору није предочен доказ да су делегати одустали од Захтјева за сазивање ванредне Скупштине, на основу чега је утврђено да је Захтјев за сазивање ванредне Скупштине поднио број кандидата прописаних Статутом, односно, више од 1/3.

Даљим увидом у предочену документацију утврђено је да је 6 чланова Извршног одбора поднијело дана 11.09.2019. године захтјев за заказивање сједнице Извршног одбора. Предсједник ФСРС је дана 12.09.2019. године донио Одговор број: 689/19 којим се не уважава захтјев чланова Извршног одбора чиме је прекршен Статут ФСРС којом је дефинисано да је на писмени захтјев најмање 6 чланова Извршног одбора, Предсједник дужан сазвати сједницу Извршног одбора, која се мора одржати у року од 7 дана.

У току инспекцијске контроле предочен је и нови Захтјев 6 чланова Извршног одбора којим се захтијева одржавање сједнице Извршног одбора, који је запримљен дана 16.09.2019. године.

С обзиром на утврђено, поступајући инспектор је наложио ФСРС да закаже и одржи сједнице Извршног одбора у року који је прописан Статутом ФСРС, односно 7 дана од подношења Захтјева од стране чланова Извршног одбора ФСРС и да закаже и одржи ванреду Скупштину ФСРС у року који је прописан Статутом ФСРС, односно мјесец дана од подношења правоваљаног Захтјева од стране делегата.

ФСРС је на Рјешење инспектора уложио жалбу Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске, које је у другостепеном поступку одбило жалбу ФСРС као неосновану, чиме је рјешење просвјетног инспектора потврђено.

Kонтролом извршење рјешење утврђено је да ФСРС није поступио по наложеним мјерама те су правном лицу и одговорном лицу у правном лицу изречене казне прописане Законом о инспекцијама. С обзиром да ФСРС ни након тога није извршио наложено, инспектор је приступио мјери принудног извршења рјешења изрицањем новчане казне одговорном лицу у два наврата.

Дана 30.09.2019. године овај орган извршио је нову контролу у ФСРС а по основу пријаве због сукоб интереса, који се односи на одлучивање по захтјевима делегата за сазивање ванредне Скупштине ФСРС, јер је како се наводи предсједник ФСРС у сукобу интереса због чега се тражи његово искључивање.

У поступку провођења инспекцијског надзора увидом у документацију Савеза утврђено је да Статут Савеза дефинише тијела Савеза и то: Скупштина (законодавно тијело), Извршни одбор (извршно тијело), Предсједник (представничко тијело), Правна тијела (правосудно тијело), Генерални секретар (административно тијело).

Даљим увидом у Статут ФСРС утврђено је да је прописано сљедеће: да члан таквих статутарних тијела ФСРС не може учествовати у доношењу одлука по било којем питању у којем постоји или може настати сукоб интереса. Даљим увидом у Статут утврђено је да је прописано да у случају спријечености предсједника, мијења га први подпредсједник, а у случају његове спријечености мијења га други подпредсједник ФСРС.

С обзиром да је по унутрашњим актима и Статуту ФСРС дефинисано када је неко тијело у сукобу интереса, просвјетни инспектор је рјешењем наложио ФСРС да поступи у складу са Статутом у предмету одлучивања и заказивања сједница Извршног одбора и Скупштине ФСРС.

ФСРС је опет на Рјешење инспектора уложио жалбу Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске, које је у другостепеном поступку и овај пут одбило жалбу ФСРС као неосновану, чиме је рјешење просвјетног инспектора потврђено.

Имајући у виду да је у оба поступка другостепени орган одбио жалбе ФСРС као неосноване, да су рјешења инспектора о отклањању неправилности постала извршна, да је правно лице кажњено због неизвршења наложених мјера, као и одговорно лице у три наврата, укључујући и мјеру принудног извршења, даљи поступак у складу са законом подразумијева забрану обављања дјелатности.

С обзиром да извршеник нема намјеру да поступи по закону и изврши своје обавезе из Рјешења и поред одбијених жалби од стране Министарства, изречене новчане казне, остављеног додатног рока за извршење мјера и датог упозорења на све посљедице непоштовања закона, сљедећа мјера предвиђена законом је забрана обављања ђелатности. У циљу провођења закона инспектор је изрекао мјеру забране обављања дјелатности Фудбалском савезу Републике Српске, јер је извршеник у цијелом претходном поступку одбијао да поступи по закону.

Забрана траје док извршеник не поступи по Рјешењу, којим му је наложено да закаже и одржи сједнице Извршног одбора у року који је прописан Статутом ФСРС, односно 7 дана од подношења Захтјева од стране чланова Извршног одбора ФСРС, који је поднешен још 11.09.2019.године, и да закаже и одржи ванреду Скупштину ФСРС у року који је прописан Статутом ФСРС, односно мјесец дана од подношења правоваљаног Захтјева од стране делегата.”Оставите одговор