Владина возила се возају у приватне сврхе, не зна се ни колико их има

Главна служба за ревизију јавног сектора РС утврдила је бројне пропусте при коришћењу службених аутомобила у Влади и њеним институцијама. Ревизори су, између осталог, утврдили да је коришћење службених возила у неслужбене сврхе устаљена пракса, а да су број возила са којима располажу и трошкови њихове употребе далеко већи него што би требали да буду. […]

петак, 6 маја, 2016 / 09:23

Главна служба за ревизију јавног сектора РС утврдила је бројне пропусте при коришћењу службених аутомобила у Влади и њеним институцијама. Ревизори су, између осталог, утврдили да је коришћење службених возила у неслужбене сврхе устаљена пракса, а да су број возила са којима располажу и трошкови њихове употребе далеко већи него што би требали да буду.

Главна служба за ревизију јавнохг сектора навела је и извјештају о ревизији учинка, под називом “Економичност и ефикасност употребе службених возила Владе РС“, да се службена возила Владе РС се не употребљавају на економичан и ефикасан начин. Ревизијом је обухваћен период од 2012. до 2015. године.

Ревизија је утврдила да и институције Владе РС нису спроводиле систематичне анализе нити системске мјере за смањење трошкова употребе службених возила, нити су предузимале мјере у циљу боље искоришћености возног парка.

Трошкови по пређеном километру знатно су варирали између институција, а употребу службених возила карактерише висок удио пређених километара у неслужбене сврхе.

„Свако пето службено возило из узорка није коришћено у мјери која би оправдала његово посједовање. Процесу занављања возног парка институција Владе РС нису претходиле свеобухватне анализе, у смислу стварних потреба за набавком возила“, наведено је у извјештају.

Ревизори су утврдили да је потрошња горива у великом броју случајева била већа од нормиране, а при томе нису забиљежили ниједан случај да су лица која су користила службена возила надокнадила штету онда када је потрошња премашивала нормирану.

Утврдили су и да систем надзора над употребом карактеришу бројни недостаци који онемогућавају ефикасну и економичну употребу службених возила.

„Ниједна од институција из узорка није се бавила анализама искоришћености постојећих службених возила у циљу смањења возног парка и, посљедично, смањења трошкова употребе службених возила. Управо супротно, институције су често и приликом набавке нових службених возила настојале да задрже и стара возила, за случај да им некада у будућности затребају, не водећи рачуна о томе да им та возила стварају додатни трошак који није био неопходан“, још једна је од замјерки ревизора.

Ревизија је установила да је у 2014. години у неслужбене сврхе пређено најмање 750.000 километара, односно 12 одсто од укупно пређених километара институција из узорка.

„Учешће пређених километара у сврхе превоза на посао и са посла по институцијама креће од четири одсто до преко 30 одсто, а само у једној институцији није идентификована употреба службених возила у ове сврхе“, истиче се у извјештају.

Ревизори су истакли да је након спроведене ревизије општи закључак да институције Владе повјерене послове могу да обављају са мањим бројем службених возила, уз мање пређених километара и ниже укупне трошкове, али само уколико дође до одговарајућих промјена у систему управљања возним парком, укључујући и систем надзора над употребом службених возила.

Према процјени ревизије, могуће уштеде крећу се око једне четвртине постојећих трошкова.

Не зна се са колико возила располаже јавни сектор РС

Истакнуто је и да није познато којим бројем возила располаже јавни сектор у РС, као ни ко све има право коришћења и у које сврхе. Ипак, да је тај број знатан, како наводе ревизори, говори податак да су на крају 2014. године корисници буџета РС располагали возним парком набавне вриједности скоро 100 милиона КМ.

Трошкови употребе службених возила буџетских корисника износили су око 38 милиона КМ од 2012. до 2014. године, без знатнијих одступања по годинама.

Влада РС, такође, не располаже регистром и тачним бројем возила која су у њеном власништву. Према подацима из упитника Главне слжбе за ревизију, без возила МУП-а Влада РС је у 2014. години располагала са 526 возила, од чега су скоро сва возила (520) путничка. Поред њих, Влада РС располаже и са једним аутобусом и пет возила специјалне намјене (камиони и машине за деминирање).

Просјечна старост службених возила Владе РС је око девет година, а више од 60 одсто возног парка чине возила млађа од просјека. У возном парку институција Владе РС најзаступљенија су возила стара седам година.

Набавна вриједност возила којима је располагала Влада РС у 2014. години је износила најмање 23,5 милиона КМ са возилима МУП-а, док је без возила МУП-а набавна вриједност возног парка Владе РС износила најмање 14 милиона КМ.

„Трошкови коришћења службених возила Владе РС од 2012. до 2014. године износили су око 14 милиона КМ, односно нешто мање од пет милиона КМ годишње. За разлику од трошкова коришћења службених возила свих буџетских корисника, трошкови владиних институција имају тренд раста“, наведено је у извјештају.

Ревизори су навели да Република Српска није ни законски уредила област набавке и употребе службених возила. Влада РС је закључком из 2005. године обавезала институције Владе да донесу појединачне правилнике, којима ће регулисати услове и начин употребе возила у службене сврхе, у складу са предложеним огледним правилником. Међутим, ти акти су оставили широка овлашћења институцијама да саме одреде потребе за службеним возилима у институцијама Владе РС, док остатак јавног сектора није био обавезан да поступа по одредбама ових прописа.Оставите одговор