Влада Српске даје 200.000 КМ за студентске пројекте

Занимљиво је да при додјели средстава влада инсистира на међународној сарадњи, а да нигдје, чак ни у случајевима "студентских медија" не поставља као услов да се промовишу вриједности Српске, њеног језика и писма…

понедељак, 2 априла, 2018 / 16:21

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је данас (02.04.2018. године) Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2018. годину, за шта је буџетом предвиђено 200.000 марака.

Конкурс је расписан из сљедећих области:

1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима;

2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања;

3. спортске и културне активности и едукација;

4. студентски медији;

5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској имају: студентска представничка тијела изабрана према Закону о студентском организовању, студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима и асоцијације студентских организација.

Попуњене пријаве достављају се овјерене и потписане у штампаном примјерку и у електронском облику, са потребном документацијом, и обавезно садрже: опис програма или пројекта, обухваћене кориснике, циљеве програма или пројекта, очекиване резултате, индикаторе успјеха, традицију програма или пројекта, датум почетка и завршетка, односно вријеме трајања програма или пројекта, мјесто или мјеста извођења и финансијски план трошкова за извршавање предложеног програма или пројекта. Образац пријаве може се преузети на шалтеру Министарства просвјете и културе и на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net ), на страници Министарства просвјете и културе.

Студентска представничка тијела високошколских установа уз пријаву достављају статут, правила или други општи акт и потврду високошколске установе о свом статусу, као и препоруке дате од стране високошколских установа. Студентске организације и асоцијације студентских организација уз пријаву обавезно прилажу рјешење суда о регистрацији, увјерење о ЈИБ-у, обавјештење о разврставању Завода за статистику и препоруке дате од стране високошколске установе.

Комисија за избор програма или пројеката извршиће вредновање и рангирање пријављених програма и пројеката, на основу општих критеријума и бодовне скале за оцјењивање – утврђених Правилником о суфинансирању програма и пројеката студентских организација. Програми и пројекти ће се финансирати максимално до 80 одсто њихове укупне вриједности.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.1 КОМЕНТАР

Оставите одговор