Влада Српске без кормилара, одржала 208. сједницу

Влада Републике Српске донијела је данас, на 208. сједници, у Бањалуци, Одлуку о давању сагласности на Приједлог Финансијског плана – буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за 2019. годину.

четвртак, 13 децембра, 2018 / 16:59

Према Финансијском плану, предвиђени су приходи са примицима у износу од 6.049.400,00 КМ, од чега су доприноси за социјално осигурање планирани у износу од 5.000.000,00 КМ, грантови у износу од 156.400,00 КМ, трансфери између различитих јединица власти у износу од 892.000КМ, а остали примици из трансакција између или унутар јединица власти у износу до 1.000,00 КМ.

Расходи са издацима су планираниу износу од 6.049.400,00 КМ, од чега се на расходе за лична примања запослених односи 55.000,00 КМ, на расходе по основу коришћења роба и услуга 68.200,00 КМ, на дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања се односи 5.925.000,00 КМ, на издатке за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично се односи 200,00 КМ, а на остале издатке из трансакција између и унутар јединица Власти се односи 1.000,00 КМ.

Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству основан је крајем 2017. године у Републици Српској, с циљем да се, у складу са Законом о Фонду солидарности, прикупљају додатна финансијска средства како би се омогућила дијагностика и лијечење дјеце у иностранству, када то није могуће у здравственим установама у Републици Српској нити у другим здравственим установама са којима Фонд здравственог осигурања Републике Српске има потписан уговор.

Фонд солидарности је до сада одобрио укупно 67 захтјева за лијечење дјеце у иностранству. Ради се о 58 -оро дјеце, јер је за четворо дјеце продужавано лијечење више пута.

За лијечење дјеце у иностранству Фонд солидарности је уплатио око 1,8 милиона КМ. Дјеца су упућивана у референтне здравствене установе у Њемачкој, Шпанији, Аустрији, Италији, Швајцарској, Белгији, Русији, Словенији и Турској. Највећи број захтјева се односи на генетска испитивања, док су на лијечење дјеца упућивана због тумора, леукемијe и других тешких обољења. Највећи износ Фонд солидарности је одобрио за трансплантацију коштане сржи у Њемачкој, и то око 239.000 евра.

На рачунима Фонда солидарности тренутно се налази око 5,4 милиона КМ. Стање на рачунима Фонда солидарности, одобрена рјешења са наведеним износима трошкова лијечења, као и најзначајнији акти за рад ове установе доступни су на сајту Фонда здравственог осигурања Републике Српске (у посебном менију посвећеном Фонду солидарности).

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби обезбјеђења средстава за донаторско вече "С љубављу храбрим срцима".

Влада је задужила Министарство финансија да из средстава буџетске резерве, у 2018. години, у оквиру Остале буџетске потрошње, обезбиједи средства за подршку хуманитарне акције "С љубављу храбрим срцима", у износу од 100.000,00 КМ.

Средства прикупљена у овогодишњој хуманитарној акцији биће искоришћена за набавку уређаја за роботски асистирану рехабилитацију дјеце са поремећајима кретања.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама Уредбе о предузетничким дјелатностима.

Уредба о предузетничким дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број 25/15)

донесена је са намјером да се у једном пропису обухвате рјешења посебних закона, како би се

грађанима и регистрационим органима за пословање у форми предузетника пружиле информације о разредима дјелатности, односно пословима који се могу обављати у овој привредној форми. Поред тога, у предметној уредби наводе се и информације о разредима дјелатности, односно пословима за чије је обављање потребно прибавити одобрење, сагласност или други акт надлежног органа, уз навођење о којем се надлежном органу ради.

Према томе, јасно је да рјешења предметне уредбе зависе од одредаба посебних прописа,

којима се прецизније уређују услови за обављање одређених дјелатности.

У складу с тим, а имајући у виду да се од доношења предметне уредбе измијенила рјешења

материјалних закона из више привредних области, ово министарство, као обрађивач предметне уредбе, приступило је изради измјена овог прописа ради усаглашавања његових рјешења са одредбама посебних прописа. Осим тога, на потребу за измјеном Уредбе указали су и поднесци грађана, у којима се истицала потреба да се одређени послови наведу на Листи предузетничких дјелатности, јер рјешења материјалних закона допуштају или не утврђују ограничења да се ови послови могу обављати у форми предузетника.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Пројекту "Покретање финансирања животне средине у сврху ниско – карбонског урбаног развоја ", те донијела Одлуку о давању сагласности Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске да, у складу са расположивим средствима, у износу од 100.000,00КМ, финансијски подржи овај пројекат.

Глобални фонд за заштиту животне средине (енг. Global Environment Fund – GEF) у јуну 2016. године је одобрио је 2,37 милиона USD донације за финансирање Пројекта "Покретање финансирања животне средине у сврху ниско-карбонског урбаног развоја" (скраћено "УРБАН ЛЕД"). Имплементација Пројекта је планирана у периоду 2018 – 2023 године, путем Развојног програма Уједињених нација, као имплементационе агенције, уз учешће институција релевантних за област животне средине:

− Министарство спољне трговине и економских односа БиХ,

− Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,

− Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске,

− Федерално министарство околиша и туризма и

− Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ.

Циљ УРБАН ЛЕД пројекта је инвестирање у покретање концепта ниско-карбонског урбаног развоја у Републици Српској и Босни и Херцеговини кроз промоцију сигурних, чистих и здравих градова, уз смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште. Пројекат подржава улагања у технички и економски изводива ниско-карбонска рјешења у кључним урбаним секторима и промовише њихову ширу употребу од стране јединица локалне самоуправе и приватног сектора. Уједно, подршка подразумијева успостављање финансијских механизама и схеме финансирања која доприноси заштити животне средине, те развој и имплементацију стратешких и законских аката на ентитетском и БиХ нивоу. Пројекат доприноси и трансформацији тржишта кроз креирање и даље развијање могућности за пословне субјекте и јавна предузећа задужена за управљање отпадом да понуде ниско-карбонске производе и услуге у урбаним срединама у БиХ. Испуњење пројектног циља захтијева интегрални приступ у имплементацији пројекта.

У оквиру пројекта планирано је да се пружи подршка надлежним министарствима у ревидирању, креирању и хармонизацији стратешког и законског оквира из области заштите животне средине, потребног за успостављање концепта ниско-карбонског урбаног развоја.

Влада Републике Српске прихватила је Информацијu о пројекту "Помоћ Босни и Херцеговини у побољшању квалитета ваздуха и управљању калитетом ваздуха".

Циљ пројекта је унапређење управљања квалитетом ваздуха и побољшање квалитета ваздуха, као и јачање капацитета за управљање квалитетом ваздуха. Према подацима Свјетске здравствене организације (СЗО), Босна и Херцеговина се суочава са низом изазова у области квалитета ваздуха и њени грађани су изложени нивоу загађења ваздуха који је међу највишим у Европи, чему доприноси низ различитих извора емисије. Подаци СЗО указују да је БиХ једна од најзагађенијих земаља на свијету и спада у три земље с највишим постотком морталитета повезаним са загађењем ваздуха. Такође, институције надлежне за праћење квалитета ваздуха су недовољно опремљене да ефикасно прате и рјешавају комплексан проблем загађења ваздуха. Слиједом наведених података, Шведска агенција за заштиту животне средине (SEPA), у дијалогу са представницима Шведске амбасаде и Шведске агенције за развој сарадње (SIDA) у БиХ, покренула је активности да се испитају могућности за развој програма који би помогао у

рјешавању неких од главних изазова с којима се БиХ сусреће у области загађења ваздуха, те да је креиран пројекат којим би се пружила помоћ институцијама у БиХ, у области смањења загађености

ваздуха. Помоћ институцијама у БиХ би се постигла путем осигурања капацитета за мјерење, праћење и управљање подацима о квалитету ваздуха, јачањем свијести грађана о квалитету ваздуха, пружањем подршке еколошкој инспекцији, израдом студија о изворима загађења, као и испитивањем могућности директних интервенција за побољшање квалитета ваздуха.

Пројектом ће у потпуности управљати Шведска агенција за заштиту животне средине, која ће се у спровођењу конкретних активности ослањати на шведске партнере те релевантне

институције из Републике Српске и Федерације БиХ које ће бити укључене у пројектне активности. Пројекат се финансира донаторским средствима Краљевине Шведске, а предвиђено трајање пројекта је у периоду од 2018. до 2022.године.

Влада је задужила Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске и ЈНУ "Институт за заштиту и екологију Републике Српске, да путем именованих представника континуирано прате активности на реализацији Пројекта, имајући у виду уставне и законске надлежности Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројекта "Љетна школа спорта Републике Српске 2018".

Кроз "Љетну школа спорта Републике Српске 2018”, која је организована у Требињу и другим градовима Републике Српске учествовало је око 1500 младих спортиста из 30 спортских гране/грана спорта.

Према оцјени тренера и учесника, Школе спорта у многоме су утицале на квалитет рада, а младим спортистима је указано на значај и примјену функционалне дијагностике у спортским активностима.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројекта Мале олимпијске игре Републике Српске за школску 2017/2018. годину.

Систем школских такмичења даје значајан допринос развоју позитивних ефеката у физичкој култури и спорту Републике Српске, а Мале олимпијске игре Републике Српске представљају фактор који утиче на побољшање и унапређење спортске културе, пружају изванредне могућности да се ученици основних и средњих школа опредјељују према својим склоностима и способностима за одређени спорт.

Цјелокупан циклус Малих олимпијских игара Републике Српске се финансира у износу од 312.000,00 КМ.

Министарство породице, омладине и спорта изразило је намјеру да представници Републике Српске 2020. године, под именом и заставом Републике Српске, учествују на Гимназијади у Кини, масовном такмичењу школа свих држава свијета, за шта је већ започета израда стратешких планова.