Влада РС образлаже шта је то фискална консолидација и успут (наравно) латиничи вирус који је највећи кривац

Упоредо са низом мјера које су реализоване ради заштите становништва и подршке привреди, Министарство финансија Републике Српске је по избијању пандемије вируса SARS-CoV-2 покренуло процес фискалне консолидације који је подразумијевао израду Ребаланса буџета у мају 2020. године и Ребаланса који ће бити разматран на сједници Народне скупштине Републике Српске идуће седмице.

среда, 25 новембра, 2020 / 22:20

Фискална консолидација подразумијева усклађивање јавних прихода и јавних расхода до чијег дисбаланса је дошло због пада јавних прихода (прије свега прихода по основу индиректних пореза) и због значајног раста јавних расхода (превасходно у здравственом сектору и кроз помоћ привреди). Овакав омјер јавних прихода и јавних расхода је подразумијевао додатно финансирања кроз задуживање, као и снажне уштеде на неким другим расходима. На овај начин су одржане ликвидност и солвентност Буџета, очуван здравствени систем, сачувани животи и здравље становништва Републике Српске, те је одржан ниво привредне активности.

С обзиром на то да је у условима пандемије дошло до смањења (редовних) јавних прихода и пораста расхода, у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској је Народној скупштини Републике Српске предложено да се донесе Одлука о одобравању привременог одступања консолидованог буџетског дефицита од фискалног правила и то у условима природне непогоде узроковане појавом вируса корона и проглашењем пандемије. У складу са нарушеним правилом, предложене мјере се односе на јачање финансијске дисциплине и фискалну консолидацију којим би се буџетски дефицит свео на ниво испод 3% оствареног бруто домаћег производа. Фискални савјет Републике Српске се сагласио и дао препоруке које је Влада уградила у Информацију припремљену за разматрање у Парламенту.

У складу са Законом о фискалној одговорности, под општим фискалним правилима се подразумијевају правило о дугу и правило консолидованог буџетског дефицита. Прво правило лимитира јавни дуг Републике на начин да исти на крају фискалне године не може бити виши од 55% оствареног БДП-а у тој години, а друго правило, одређује да консолидовани буџетски дефицит на крају фискалне године не може бити виши од 3% оствареног БДП-а у тој години.

Подсјећамо да је до 2020. године ниво јавног дуга, као и износ консолидованог дефицита буџета у Републици Српској, увијек био унутар граница одређених овим фискалним правилима. Но, с обзиром на значајно повећање јавних расхода на нивоу опште централне Владе до кога је дошло током 2020. године усљед санирања посљедица ширења пандемије SARS-CoV-2, затим због велике неизвијесност када ће се окончати поменута пандемија од чега зависи и од чега ће зависити опоравак свих привреда широм свијета, па тако и привреде Републике Српске, те значајног пада јавних прихода, дошло је до одступања од правила за консолидовани фискални дефицит, али не и до одступања од правила за дуг у Републици Српској у 2020. години. Јавни дуг ће на крају 2020. године бити испод 45% оствареног БДП-а у тој години.

Имајући у виду законска ограничења, те препоруке Фискалног савјета Влада Републике Српске ће одговорно радити на мјерама које ће довести до повећања прихода, односно смањења расхода, водећи рачуна да се не наруши поштовање општих фискалних правила, са нагласком на правило које се односи на дуг.

Иако фискална консолидација подразумијева и одређене рестриктивне мјере које ће довести до повољнијег односа прихода и расхода, иста неће подразумијевати обуставу планираних инвестиција или престанак издвајања за неку од категорија буџетских корисника.

Такође, подршка привреди, као и становништву погођеним пандемијом ће бити континуирана кроз Компензациони фонд. Пракса јавног објављивања свих корисника којима су средства додијељена на интернет страници Пореске управе Републике Српске ће бити настављена, чиме је овај процес учињен крајње транспарентним и доступним јавности.