Вишковићева влада засједала 27. пут: Најнижа пензија

Влада Републике Српске донијела је данас, на 27. сједници, у Бањалуци, Одлуку о ванредном усклађивању општег бода и пензија.

четвртак, 4 јула, 2019 / 16:54

Општи бод се ванредно усклађује почев од 01. јула 2019. године, тако да се повећава за 2 %. Пензије остварене до 30. јуна 2019. године, ванредно се усклађују почев од 01. јула 2019. године, тако да се повећавају за 2 %.

Основни разлог за доношење Одлуке је побољшање материјалног положаја корисника права из пензијског и инвалидског осигурања.

Потребна средства за реализацију одлуке износе око 1.410.000 КМ мјесечно, односно око 8.460.000 КМ до краја 2019. године. Наведени износ је одређен према подацима за јун 2019. године и може бити повећан у зависности од повећања броја корисника права. У износ потребних средстава није урачунат износ за повећање најнижих пензија, што ће бити наведено у посебној одлуци.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одређивању износа најниже пенизије.

Одлуком се одређују износи најниже пензије од 01. јула 2019. године, како слиједи:

– најнижа пензија на терет Републике (све врсте пензија) износи 195,74 КМ

– најнижа пензија за пензијски стаж од 15 до 20 година износи 234,91 КМ

– најнижа пензија за пензијски стаж од 20 до 30 година износи 274,05 КМ

– најнижа пензија за пензијски стаж од 30 до 40 година износи 313,,23 КМ

– најнижа пензија за пензијски стаж од 40 година и више износи 391,54 КМ

Основни разлог за доношење ове одлуке је побољшање материјалног положаја најугроженије категорије корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, односно корисника којима је износ пензије одређен по општим прописима нижи од најниже пензије, па им се исплаћује најнижапензија.

Влада Републике Српске је извршила ванредно усклађивање општег бода и пензија, тако што су општи бод и пензије повећани за 2 % почев од 01. јула 2019. године. Просјечна пензија на терет Републике од које се одређују износи најниже пензије, износи 379,72 КМ.

За реализацију ове одлуке, потребна су додатна средства у износу од око 400.000 KM мјесечно, односно око 2.400.000 KM до краја 2019. године.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици.

Нормирањем предложених измјена у тексту Приједлога закона, жртве насиља добијају адекватнију и правовремену помоћ и подршку, додатно унапријеђену по утврђеним међународним стандардима, а одговор законодавца на друштвено неприхватљиве радње насиља у породици и санкционисање учиниоца насиља остварује се примјеном Кривичног законика Републике Српске. Овим новим приступом Републике елиминише се досадашња паралелна могућност да се учинилац насиља у породици казни прекршајноправно или кривичноправно и отклањају досадашње, оправдане, недоумице субјеката заштите, оних који би требало да санкционишу учиниоца.

Приступом који одваја помоћ, подршку и заштиту жртава насиља у породици и прописује их Законом о заштити од насиља у породици, од санкционисања учиниоца које се прописује Кривичним закоником Републике Српске, добија се боља заштита жртве и ефектнији и строжи одговор друштва према учиниоцу насиља. Озбиљна и одговорна акција друштва у правцу сузбијања и спречавања насиља у породици подразумијева укидање прекршајног кажњавања за насиље у породици и инсистирање на примјени одредаба Кривичног законика Републике Српске, којима је насиље у породици или породичној заједници одређено као кривично дјело.

Влада Републике Српске уврдила је Нацрт закона о електричној енергији.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби усклађивања законодавства у области електричне енергије са одговарајућим директивама Европске уније. Овим зaкoнoм урeђуjу се циљеви и начин остваривања електроенергетске политике, услови и начин обављања електроенергетских дjeлaтнoсти, надлежности Рeгулaтoрне кoмисиjе зa eнeргeтику Рeпубликe Српскe у сектору електричне енергије, начин функционисања и развоја тржишта електричне енергије, изградња, реконструкција и одржавање електроенергетских објеката, права и обавезе учесника на тржишту, надзор над тржиштем, као и заштита купаца електричне енергије.

Влада Републике Српске усвојила је Стратегију развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019-2023. година.

Потреба за доношењем Стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске указала се због чињенице да жене заузимају значајно мјесто у привреди, али да још увијек постоје одређене препреке или предрасуде када су у питању жене које су власнице привредних субјекaта или жене које управљају привредним субјектом. Стратегија дефинише стратешке циљеве, програме и активности развоја предузетништва жена за период од 2019. до 2023. године, који су засновани на анализи стања, досадашњим активностима развоја овог сектора, захтјевима ЕУ и потребама малих и средњих предузећа и предузетница.

У складу са визијом и стратешким циљевима развоја предузетништва жена за период 2019 -2023. године, очекивани ефекти спровођења Стратегије су сљедећи: повећано учешће предузетница у укупном броју МСП и у БДП, повећано учешће предузетница у укупном извозу, повећан број нових предузетница, повећан број предузетница у производним дјелатностима, повећан број запослених у субјектима које воде жене, успостављено менторство за жене, побољшан приступ финансијама за предузетнице, повећано коришћење фондова ризичног капитала од стране предузетница, повећана иновативност предузетница у Републици Српској, успостављена подршка предузетницама на локалном нивоу, ојачана постојећа удружења жена и подржано формирање нових удружења, успостављена е-платформа за жене.

Активности планиране Стратегијом требало би да утичу на: раст учешћа предузетница у укупном броју МСП до 2023. године на 30% учешћа у укупном броју предузетника, раст броја запослених код предузетница за 10% у 2023. години у односу на 2019. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о производњи, преузимању и откупу пшенице рода 2019. године.

У јесењој сјетви 2018. године, пшеница је засијана на око 45.158 ha, при чему је очекивана производња у 2019. години 203.211 t, односно вриједност производње од 61.354.300 КМ

Највећи очекивани приноси су у регијама Градишке, Бијељине, Приједора и Добоја и крећу се преко 4,5 т/ха.

Од производене пшенице рода 2019. године најмање 20% или око 40.000 тона ће бити пшеница која ће се откупити од стране млинско-пекарске индустрије. Према процјенама, у овој години би се, због лоших временских услова, могло очекивати мања производња за 4.5% у односу на 2018. годину.

Просјечна производња пшенице у Републици Српској, у посљедњих 10 година, износи 155.000 тона, што је испод количина које су потребне за задовољење потреба млинско-пекарске индустрије, које се процјењују на 230.000 тона.

Влада Републике Српске у континуитету обезбјеђује подршку за производњи пшенице, и то:

подстицај за производњу меркантилне пшенице у висини од 200 КМ/ha, регрес за дизел

гориво, за потребе извођења прољетних и јесењих радова у пољопривреди, у висини 0,60

КМ/литру (норма за одобравање регресираног дизел горива је 100 литара/ha, односно 60

КМ/ha).

Осим наведеног, Министарство је мају ове године реализовало подршку за произведене и откупљене количине меркантилне пшенице рода 2018 године у износу од 0,05 КМ по килограму, за коју је исплаћен укупан износ од 3,3 милиона КМ.

Поред мјера подршке текућој производњи, произвођачи пшенице су и корисници мјера подршке капиталним инвестицијама, као што је набавка пољопривредне механизације и других мјера подршке.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о приједлогу пројектне идеје ,,Заштићена подручја и одрживи развој" који финансира Италијанска развојна агенција.

Министарство трговине и туризма је као надлежно за област туризма позвано да узме учешће у изради приједлога пројекта ,,Заштићена подручја и одрживи развој" који ће финансирати из сопствених средстава Италијанска развојна агенција са сједиштем у Сарајеву (Italian Agency for Development Cooperation-AICS).

Агенција припрема пројектни приједлог у области заштићених подручја који би се реализовао у два национална парка у БиХ у наредне три године са оквирним буџетом од око 1,5 милиона евра. Консултанти су предложили двије локације: НП Блидиње у ФБиХ и НП Сутјеска у Републици Српској.

Основни резултати пројекта би били повећање капацитета управљања два парка за заштиту и валоризацију локалног окружења те оспособљавање за приступ спољним финансијским средствима, јачање инфраструктуре и услуга два парка, повећане могућности за локалне заједнице са развојем одрживих туристичких активности и повећана видљивост два парка на националном и међународном нивоу како би се привукао што већи број посјетилаца.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о успостављању Цертификационог тијела за издавање квалификованих дигиталних цертификата правним и физичким лицима у Републици Српској и одређивању Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ за регистрационо тијело.

Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да са Агенцијом за посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ усагласи све неопходне процедуре у циљу започињања поступка издавања квалификованих дигиталних цертификата.