Вишковићева влада 77. пут: О дјеци и озонском омотачу

Влада Републике Српске усвојила је на 77. сједници, Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за ученике основних школа за школску 2020/2021. годинуи задужила Министарство просвјете и културе да обезбиједи бесплатне уџбенике за све ученике првог и другог разреда основних школа, те ученике који су треће и свако наредно дијете из породица са троје и више дјеце (ученике од трећег до деветог разреда основних школа), за што су буџетом за 2020. годину и планирана средства.

петак, 26 јуна, 2020 / 19:15

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 77. сједници, Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за ученике основних школа за школску 2020/2021. годинуи задужила Министарство просвјете и културе да обезбиједи бесплатне уџбенике за све ученике првог и другог разреда основних школа, те ученике који су треће и свако наредно дијете из породица са троје и више дјеце (ученике од трећег до деветог разреда основних школа), за што су буџетом за 2020. годину и планирана средства.

Према тренутним подацима, за школску 2020/2021. годину требало би обезбиједити уџбенике за око 9.400 ученика првог и око 9.450 ученика другог разреда основних школа, док је укупно 10.275 ученика који су треће или наредно дијете по реду рођења из породица са троје и више дјеце (ученике од трећег до деветог разреда основних школа).

Такође, морамо напоменути да ће Министарство породице, омладине и спорта и за школску 2020/2021. годину обезбиједити уџбенике за одличне ученике из породица са четворо и више дјеце, и то за дјецу од трећег до деветог разреда.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о припреми пројекта "Камп рехабилитације за дјецу са специфичним обољењима – 2020.", те задужила ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту да активности везане за реализацију пројекта у 2020. години проведе у складу са законским прописима и предвиђеном динамиком.

Нови пројекат подршке за дјецу са хроничним обољењима у Републици Српској заснован је на интердисциплинарном приступу и третману дјетета и породичног система уопште кроз "Камп рехабилитације за дјецу са специфичним обољењима-2020." Циљеви овог пројекта су:

– Смањити учесталост броја хоспитализација, дужину боравака у болници, употребу лијекова и продужити мирне периоде без погоршања симптома;

– Педагошки рад са дјецом и породицама,

– Психо-социјално оснаживање дјеце и родитеља кроз едукацију и контакте са дјецом са истим и сличним здравственим проблемима и њиховим родитељима,

– Физичко-рекреативне активности, здрави стилови живота

– Регионално повезивање родитеља и дјеце са хроничним обољењима.

Циљеви Пројекта су усмјерани ка стварању бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце, чији је развој осујећен неповољним социјалним, породичним, материјалним или здравственим приликама. Реализацијом пројектних циљева се пружа директна подршка развојним потребама дјеце, али и њиховим породицама у остваривању осујећене социјализаторске, заштитне, економске а не ријетко и васпитне функције породице. Сем тога, овај Пројекат ће сензибилизовати друштво у цјелини за потребе и проблеме дјеце најосјетљивијих категорија.

У току 2020. године планирано је да кроз рехабилитацијски камп прође укупно до 300 дјеце са специфичним обољењима и родитеља (по потреби) уз пратеће особље и подршку породице. Максимално планирани број лица који ће бити обухваћен Пројектом, укључујући и стручно особље је 370.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске – 2020.", те донијела закључак којим се отказује реализација овог пројекта у 2020. години због пандемије вируса корона. Влада је задужила ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту да већ настале уговорне обавезе кроз анекс уговора преусмјери на реализацију овог пројекта у 2021. години, а у складу са постојећим оквирним споразумима.

Подсјећамо, да ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске већ осамнаест година реализује пројекат "Социјализација дјеце Републике Српске". Током свих тих година у Пројекту је учествовало више од 32.000 лица, односно дјеце дванаест најосјетљивијих категорија и одраслих лица (васпитача, стручног особља, родитеља-пратилаца дјеце са сметњама у развоју). Пројектом су обухваћена дјеца на подручју Републике Српске, чије је одрастање осујећено неповољним породичним, социјалним и материјалним условима, здравственим и развојним проблемима. Они заједно са талентованом дјецом и истакнутим спортистима (побједницима на републичким и државним такмичењима), на инклузивном принципу, проводе десет (или осам) дана у одмаралишту на мору. Узрасна доб дјеце – учесника је од 6 до 15 година, за лица са сметњама у развоју до 17 година.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2020-2024. година).

Стратегија за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2020-2024. година) представља наставак стратешког приступа рјешавању проблема насиља у породици, који је почет израдом и примјеном Стратегије за борбу против насиља у породици у Републици Српској до 2013. године, те Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014–2019. година) .

Стратешки циљеви доношења ове стратегије су превенција насиља у породици; подршка и помоћ жртвама насиља у породици; заштита жртава од насиља у породици; праћење спровођења закона, политика и мјера против насиља у породици, те заштита од насиља у породици у ванредним/кризним ситуацијама. Посебни циљеви су јачање превентивне политике и одвраћање од насиља у породици; ефикасна примјена Закона о заштити од насиља у породици; економско оснаживање жртава насиља у породици и друго.

Влада Републике Српске упознала се са Анализом утицаја активности Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука на привредну структуру Републике Српске, са стањем на дан 31.12.2019. године.

Како се, између осталог, наводи у информацији, ИРБРС је, из средстава фондова којим управља, до краја 2019. године пласирала укупно 2.559,9 милиона КМ. Од наведеног износа, 1.998,2 милиона КМ или 78,1% пласирано је на кредитној основи, 557,9 милиона КМ (21,8%) кроз пласмане у хартије од вриједности емитената са подручја Републике Српске, док је преосталих 3,8 милион КМ (0,1%) пласирано на бесповратној основи путем Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Финансијски механизам).

Са стањем на дан 31.12.2019. године пласманима ИРБРС, према изјавама корисника кредитних средстава, омогућено је очување постојећих 54.871, те отварање 5.174 нових радних мјеста. Осим тога, 343 корисника зајмова за незапослене демобилисане борце преузело је обавезу самозапошљавања.

Влада Републике Српске је усвојила Информацију о пројекту "Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској".

Овом информацијом, Министарство финансија презентује досадашње ефекте реализације поменутог пројекта, започетог у септембру 2011. године када је ратификован споразум са Европском инвестиционом банком о финансирању под-пројеката у општинама Републике Српске који се односе на водоводну и канализациону инфраструктуру.

Одобрени су пројекти, тренутно, за 27 општина учесница. До сада су по пројекту потписани уговори о радовима, испоруци робе и услугама надзора, укупне вриједности око 62 милиона евра. Када су у питању уговори о радовима, завршено је 39 уговора, а 8 је још увијек у току. Извршена плаћања по одобреним пројектима износе 53,4 милиона евра.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама. Овом уредбом утврђују се дивље врсте строго заштићеним дивљим врстама или заштићеним дивљим врстама. Дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене, које имају посебан значај из генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског и другог аспекта, штите се као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте, у складу са Законом о заштити природе.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач и замјенским супстанцама. Уредбом се утврђује начин постепеног искључивања из употребе супстанци које оштећују озонски омотач, поступање са тим супстанцама, замјенским супстанцама, као и новим контролисаним супстанцама, поступање са производима који садрже супстанце или су помоћу тих супстанци произведени, начин провјере испуштања и контроле емисија ових супстанци, поступање са тим супстанцама након престанка употребе производа и опреме који их садрже, начин њиховог сакупљања, обнављања и обраде и поступак издавања сагласности за увоз, извоз и стављање у промет супстанци које оштећују озонски омотач.