Вишковићева влада 32. пут: О уређењу простора и пронаталитетној политици

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 32. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу.

понедељак, 12 августа, 2019 / 11:17

Најзначајније измјене у тексту закона се односе на: стварање законског основа за увођење једношалтерског и електронског система издавања грађевинских дозвола, чиме се отклања мноштво правних и административних препрека, а успоставља се једноставан и ефикасан систем издавања грађевинских дозвола, са минималним бројем формалности и корака у поступку и јефтинијим трошковима поступка, чиме се повећава конкурентност тржишта.

Овим измјенама ће се у потпуности елиминисати потреба да подносиоци захтјева лично посјећују појединачне институције, што ће значајно скратити вријеме потребно за добијање дозволе за градњу, али и омогућити значајне финансијске уштеде, како за инвеститоре тако и за надлежне институције.

Једна од измјена у закону је и смањење броја доказа које је инвеститор до сада био дужан доставити уз захтјев за издавање грађевинске дозволе, односно сагласности јавних предузећа и других носилаца јавних овлаштења на главни пројекат које се дају на основу посебних закона. Ове сагласности замијењене су повећаном улогом и одговорношћу лиценцираних пројектаната и ревидената који имају стручну, професионалну, материјалну и моралну одговорност за усаглашеност техничке документације, техничка рјешења и квалитет техничке документације за чију израду их је ангажовао инвеститор. С обзиром да ревиденти преузимају обавезу контроле пројектних рјешења у складу са условима и смјерницама датим у локацијским условима, а што су до сада чинила јавна предузећа, то је код услова за стицање лиценце за ревизију дијела техничке документације која се издаје физичком лицу пооштрен један од услова за стицање лиценце. Такође, имало се у виду и то да постоје и до сада издате лиценце, те је, с циљем заштите стечених права, прописано да исте остају на снази.

Такође, додатно се унапређује област просторног уређења и грађења објеката. Извршене су корекције одредби које се односе на поступак доношења докумената просторног уређења како би се скратиле процедуре и јасније дефинисао сам поступак. Наведеном измјеном ни на који начин није смањено или угрожено учешће јавности и заинтересованих лица, ни квалитет планских рјешења, већ се само постиже ефикаснији и рационалнији поступак израде и скраћују се укупни рокови доношења планова.

Кроз измјене закона ствара се правни основ за доношење Стратегије енергетске обнове зграда у Републици Српској коју ће, у складу са прописаним надлежностима разматрати и усвајати надлежни органи Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији мјере популационе политике "Фонд треће и четврто дијете"за 2018. годину.

У склопу пронаталитетних мјера које проводи Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта у сарадњи с Јавним фондом за дјечију заштиту Републике Српске од 2006. године реализује пројекат "Фонд треће и четврто дијете". Овим пројектом исплаћује се једнократна новчана накнада свим мајкама које у текућој години роде треће односно четврто дијете и на остваривање ове накнаде нема утицаја материјални статус породице. Министарство породице, омладине и спорта је за ове намјене у периоду 2006-2017 година издвојило 9.788.228,00 КМ, а за исте намјене је у 2018. години издвојено 900.000,00 КМ. На име пронаталитетне накнаде исплаћује се једнократни износ од 600,00 КМ за свако трећерођено дијете односно 450,00 КМ за свако четврторођено дијете. У Републици Српској је прошле године евидентирано 1349 трећерођених и 243 четврторођене дјеце.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању овлашћења за потписивање Посебног колективног уговора за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске.

Влада Републике Српске се упознала са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске и исти прихвата. Овлашћује се министар правде да у предложеном тексту, у име Владе Републике Српске, потпише Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске.

Влада Републике Српскe усвојила је Информацију о Нацрту споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у области борбе против трговине људима и именовању координатора за борбу против трговине људима у Републици Српској.

Влада Републике Српске је сагласна са потписивањем Споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у области борбе против трговине људима и именовању координатора за борбу против трговине људима у Републици Српској, уколико су као надлежни органи наведене надлежне институције Републике Српске, чијим радом координира именовани представник Владе Републике Српске. Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању координатора за борбу против трговине људима у Републици Српској.

Влада Републике Српске данас је усвојила и Информацију о раду Координационог тијела за праћење кретања илегалних миграната преко територије Републике Српске.