Вишковићева влада 117. пут: Ни ријечи о задужењу код Лондонског клуба

Влада Републике Српске на 117. сједници нигдје не помиње ријеч Лондон, још мање клуб, а задужења су само у смислу издатих задатака. Милона 800, конвертибилних марака, такође нико не помиње, као ни модалитете враћања. Али је усвојен Извјештај о раду Компензационог фонда Републике Српске за 2020. годину.

четвртак, 15 априла, 2021 / 21:19

Закључно са 31.12.2020. године за санацију и ублажавање штетних посљедица корона вируса укупно је исплаћено 179.896.843,88 КМ (из Компензационог фонда Републике Српске 61.352.237 КМ, из Фонда солидарности за обнову Републике Српске 118.544.606,88 КМ).

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске, у периоду 28.05.2020 – 31.12.2020. године, укупно је одржао дванаест сједница (11 редовних и 1 телефонска), те закључно са 31.12.2020. године донио укупно 71 закључак.

До оснивања Компензационог фонда, из Фонда солидарности за обнову Републике Српске вршене су исплате за санирања посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона у Републици Српској.

Подсјећамо да је Компензациони фонд Републике Српске до 31.12.2020. године, између осталог, одобрио исплату 3.000.000 КМ у сврху интервентног откупа 6.000 јунади и 10.000 свиња, те 2.000.000 КМ у сврху интервентног откупа 11.000 тона произведеног поврћа а у сврху финансијске помоћи узгајивачима, произвођачима и прерађивачима за санирање посљедица изазваних вирусом корона.

Компензациони фонд одобрио је и 200.000 KM за набавку два ELISA анализатора и других инструмената потребних за спровођење истраживања "Национална студија серопреваленције COVID-19 инфекције у популацији Републике Српске".

Током прошле године Компензациони фонд одобрио је Републичкој управи цивилне заштите Републике Српске 375.000 KM са ПДВ-ом за набавку 56 контејнера неопходних јавним здравственим установама у Републици Српској.

Из Компензационог фонда одобрено је и 1.813.714 КМ за набавку дезинфекционих средстава за школе у сврху обезбјеђења несметаног провођења наставног процеса за вријеме трајања пандемије вируса SARS–CoV-2.

У прошлој години, из Компензационог фонда, одобрена је и исплата 149.267 КМ за бруто плате за љекаре, са Завода за запошљавање, који су запослени у здравственом систему Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о давању сагласности на план коришћења средстава за подстицаје привредним субјектима у износу од 4.000.000 КМ, која су планирана у буџету Министарства привреде и предузетништва за 2021. годину.

Наиме, Законом о подстицајима у привреди Републике Српске прописано је да министарство, уз сагласност Владе Републике Српске, посредством плана кориштења средстава, утврђује намјену подстицаjних средстава, као и циљне групе које се подстичу у одређеној фискалној години.

Планом утрошака средстава дефинисано је да право на подстицајна средства остварују привредни субјекти из надлежности Министарства привреде и предузетништва, а ријеч је о привредним субјектима чија је претежна (основна) дјелатност из сектора Ц – Прерађивачка индустрија и то од Ц13 до Ц17, Ц22, Ц23 и од Ц25 до Ц33.

Осим наведеног, планирано је да се износ од најмање 25% од укупно расположивих средстава користи за подстицање реализације инвестиционих пројеката привредних субјеката који запошљавају до 50 радника или који су остварили пословни приход у 2020. години до 3.000.000,00 КМ.

Влада Републике Српскe усвојила је Информацију о изради допуне "Процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма" и Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2021 – 2023. године и исту усваја, те задужила надлежне институције Републике Српске да активно учествују у изради ових докумената.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању представника Владе Републике Српске у Радну групу и подргупе за израду допуне процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма у БиХ и Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2021-2023. године

Процјена ризика од прања новца и финансирања тероризма представља један свеобухватан процес прикупљања и анализе релевантних података са циљем да се процијени степен изложености појединачних сектора прању новца и финансирању тероризма. Поред наведеног, сврха процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма јесте и да се сагледа могућност ефикасног ангажовања расположивих финансијских, техничких и људских капацитета и ресурса у борби против финансијског криминала.

Влада Републике Српскe прихватила је Информацију о активностима на имплементацији међународних обавеза из области спречавања прања новца и финансирања тероризма и изради Нацрта закона о спречавању прања новца и финансирању терористичких активности.

У складу с тим, Министарству правде и Министарству финансија наложено је да утврде обвезнике примјене закона и надзорне органе како би их дефинисли у складу са уставним надлежностима и овлашћењима институција Републике Српске.

Министарство финансија задужено је за предузимање активности на припреми измјена прописа из своје надлежности, ради даљег усклађивања прописа са међународним стандардима и праксом, правном тековином ЕУ, те праксом и стандардима Савјета Европе у области спречавања прања новца и финансирања терористичких активности.

Такође, Надлежне институције задужене су за успостављање "регистара стварних власника" за пословне субјекте у Републици Српској, у складу са стандардима ЕУ и у оквиру Јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској.

Свим министарствима је наложено да у пуном капацитету учествују у процесу усаглашавања ставова у изради овог закона.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Акционог плана Владе Републике Српске за супротстављање трговини људима 2020-2023. година, за период од 04.06. до 31.12.2020. годину.

Влада Републике Српске је сагласна да се Извјештај о реализацији Акционог плана Владе Републике Српске за супротстављање трговини људима 2020-2023. година, за период од 04.06. до 31.12.2020. године користи као анекс Извјештаја о реализацији Стратегије за супротстављање трговини људима у БиХ 2020-2023. година, за 2020. годину, који усваја Савјет министара БиХ.

Влада Републике Српске подржава активности Тима за праћење спровођења Акционог плана Владе Републике Српске за супротстављање трговини људима 2020-2023. година.

Влада Републике Српске прихватила je Информацију о приједлогу за суфинансирање пројекaта: "Еколошки прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама у индустријском сектору управљања отпадом – Израда пројекта ремедијације и рекултивације земљишта на локацији Инцел" и "Повећање енергетске ефикасности ЈЗУ Болнице Свети Врачеви, Бијељина", које реализује Развојни програм уједињених нација – UNDP.

Влада је донијела одлуку којом се даје сагласност Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске да суфинансира пројекат "Еколошки прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама у индустријском сектору управљања отпадом – Израда пројекта ремедијације и рекултивације земљишта на локацији Инцел", у укупном износу од 160.000,00 КМ.

Истом одлуком, дата је сагласност Фонду да финансијски подржи пројекат "Повећање енергетске ефикасности ЈЗУ Болнице Свети Врачеви, Бијељина", у укупном износу од 95.000,00 КМ.