Транспаренсијев очигледни поучак о јавним предузећима

Транспаренси интернешнел у Босни и Херцеговини (ТИ БиХ) је организовао регионалну конференцију Како јачати добро управљање у јавним предузећима?, на којој су представљени налази и препоруке анализе транспарентности, одговорности и интегритета јавних предузећа, коју је ТИ БиХ провео на узорку од 100 јавних предузећа у БиХ.

уторак, 27 марта, 2018 / 13:14

Налази ТИ БиХ показали су да је транспарентност јавних предузећа у погледу организационе структуре, информација о укупном пословању, те власничке и управљачке структуре на веома ниском нивоу. С друге стране, избор чланова надзорних одбора и управе, крајње је политизован – пракса именовања чланова који нису представници државног капитала, односно који нису директно или индиректно повезани са политичким партијама које "контролишу” јавно предузеће готово и да не постоји. На исти начин функционише и избор и именовања на извршне функције у јавним предузећима, гдје се процедуре, иако уређене законским и подзаконским оквиром, крше "коалиционим споразумима” лидера политичких партија.

И сам процес запошљавања у јавним предузећима је изнимно нетранспарентнан, па је истраживање ТИ БиХ показало да више од 50% испитаних јавних предузећа нема интерне акте којима би се осигурали транспарентност и непристрасност у процесу запошљавања, док закони о ЈП не прописују обавезу провођења јавних конкурса. Готово 70% испитаних јавних предузећа не објављује информације о запошљавању, нити структуру запослених.

Иако половина анализираних предузећа наводи да има усвојене интерне антикорупционе политике, односно планове интегритета, у готово 80% случајева јавне предузећа не објевљују информације о њиховој проведби, а више од половине њих не прати њихову проведбу.

Нису осигурани ни други антикорупциони механизми – законски оквир и интерне процедуре о сукобу интереса не пружају адекватну основу за његово спречавање, па тако 90% испитаних јавних предузећа нема интерне механизме за ефикасно спречавање сукоба интереса. Закони о финансирању политичких партија не прописују адекватне забране за злоупотребе ресурса јавних предузећа у сврху финансирања странака или обезбјеђења изборне подршке, док ни сама предузећа немају развијене интерне процедуре којима би се спријечила ова пракса.

ТИ БиХ је упозорио да је анализа показала бројне мањкавости у законском оквиру, али и недостатак интерних механизама у јавним предузећима, којима би се омогућила транспарентност њиховог рада, независност и одговорност у пословању, те спријечила корупција. Стога се препоруке односе на унапређење не само закона о јавним предузећима, већ и других закона који би озбиједили надзор и транспарентност, те интерних процедура и пракси, без којих јавна предузећа остају подложна корупцији, политичким утицајима и злоупотребама.

Конференција и истраживање реализовани су у оквиру пројекта "Јачање доброг управљања у јавним предузећима у Босни и Херцеговини”, који је подржан од стране Владе Уједињеног Краљевства. На конференцији је презентована и пракса у земљама Западног Балкана, Хрватске и Турске, те су размијењена искуства о могућностима за бољу примјену стандарда транспарентности и одговорности, те механизама за јачање интегритета и корпоративног управљања јавних предузећа.