Виктор Иванчић се самодешифровао из криптоусташе у голог усташу

Криптоусташки накот који се лажно представља под „љевичаре“, а финасирају их Хрби Милорада Пуповца, ових дана је више забављен Србима, него вирусом корона. Јер је то слично и треба истријебити, или свести на сезонску мјеру.


Хрватска – СНВ: Апел србима да до 29. децембра регулишу власничка права

Српско народно вијеће /СНВ/ у Хрватској oбaвиjeстило је стaнoвникe Kaрлoвaчкe жупaниje, a пoсeбнo Србe, бeз oбзирa нa тo jeсу ли у Хрвaтскoj или нe, да дo 29. дeцeмбрa мoрajу рeгулисaти свoja влaсничкa прaвa нaд нeкрeтнинaмa – кућaмa и другим oбjeктимa, шумaмa, ливaдaмa, пaшњaцимa, oрaницaмa, вoћњaцимa, винoгрaдимa и oстaлим културaмa.