Сједница Владе бр. 165. била пољопривредно-еколошка

Жељка Цвијановић и сарадници донијели су, између осталих, и одлуке о оснивању Националног парка "Дрина" Сребреница и о проглашењу заштићеног станишта "Громижељ" (Семберија). За развој ловства издвојено је 38.000 КМ.

четвртак, 22 фебруара, 2018 / 23:52

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 165. сједници у Бањалуци, План расподјеле средстава за подстицаје у пољопривреди у 2018. години, којим је предвиђено да 60 милиона КМ иде у текућу производњу (аграрни буџет), а додатних 11 милиона за регресирано дизел гориво и противградну одбрану. Укупно, буџет је повећан са 60 на 71 милион КМ, што је повећање од око 20 одсто.

Највећа и најзначајнија повећања се односе на премије за поврће 324 посто (са 435.000 на 1.850.000 КМ), воће 97 посто (са 2.029.000 на 4.000.000), те производњу меса- приплодне јунице 79 посто (са 501.000 на 900.000 КМ), приплодне крмаче 86 посто (са 483.000 на 900.000 КМ), те у живинарству-родитељска јата тешке линије 140 посто и лаке линије 116 посто. Значајна повећања су и за пчеларство 60 посто, или са 377.000 на 600.000 КМ.

Премије за утовљену јунад повећана је са 1.235.000 на 1.550.000 КМ или 25 посто, премије за утовљене свиње са 796.000 на 1.500.000 КМ или 88 посто, док су премије за утвољене бројелере повећане са 789.000 на 900.000 КМ или 14 посто.

Значајнија повећања забиљежиле су и премије за произведену хељду и ароматично и љековито биље чак 353 посто (са 30.878 КМ на 140.000 КМ), а значајније повећање биљеже и ставке за инвестиције у пољопривредну механизацију, за тракторе са 600.000 КМ на 1.000.000 КМ, за прикључке са 570.000 на 800.000 КМ.

Такође повећана су значајно укупна издвајања по основу капиталних инвестиција. Осим 9,19 милиона из средстава аграрног буџета, за развој руралних подручја на располагању су и 12,4 милиона, средства Свјетске банке за развој наводњавања, пет милиона, средства Владе за изградњу система за наводњавање, 9,5 милиона средстава међународних пројеката за рурални развој. То укупно чини 26,9 милиона КМ односно са претходних девет милиона даје укупно 36 милиона КМ за капиталне инвестиције у 2018 години.

При томе треба нагласити да произвођачи у Федерацији БиХ уопште немају на располагању средства за капиталне инвестиције, средства за регресирани дизел, средства за откуп пшенице, ни средства за противградну заштиту.

Такође су повећана укупна издвајања по осталим изворима финансирања, па је тако осим средстава аграрног буџета у износу од 71 милион КМ, пољопривредницима на располагању најповољнија средства из "Партнер фонда" – 6 милиона КМ, те средства ИРБ-а од 65 милиона КМ.

За набавку специјализоване машине за уређење крша биће издвојено три милиона КМ, што чини укупно 171,9 милиона КМ по свим изворима финансирања.

Ако се на то додају средства из области водопривреде у износу од 35 милиона КМ, то је укупно око 207 милиона КМ расположивих средстава за развој пољопривреде и заштиту добара у 2018 години.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на План утрошка средстава за шуме за 2018. годину, у износу од 1.900.000,00КМ.

Средства из ове одлуке распоређују се за:

1) Радове и активности у оквиру проширене репродукције шума у износу од 1.767.000,00 КМ,

2) Непланиране мјере заштите шума које могу да проузрокују посљедице ширих размјера, у износу од 95.000,00 КМ,

3) Развој ловства у Републици Српској, у износу од 38.000,00 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о активностима на успостављању сарадње са Доњом Шлеском, Република Пољска, са Приједлогом споразума о међурегионалној сарадњи. Даје се сагласност за потписивање Споразума о међурегионалној сарадњи изамеђу Доње Шлеске, Република Пољска и Владе Републике Српске, БиХ.

Споразум ће, у име Владе Републике Српске, потписати министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију и потпредсједник Владе, Сребренка Голић.

Главна основа сарадње ће бити директни контакти економских организација, производних, трговинских и услужних предузећа, као и културних и научних институција. Ове организације и институције ће организовати и финансијску сарадњу у складу са својим могућностима и потребама.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о верификацији одговора на питања из Упитника Европске комисије на енглеском језику. Влада Републике Српске је сагласна са верификацијом одговора на упитник Европске комисије преведених на енглески језик за свих 3242 одговора у оквиру 33 поглавља и радних група за Политичке и Економске критеријуме.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на закључивање Меморандума о разумијевању између Федералног министарства промета и комуникација ФБиХ и Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и Европске банке за обнову и развој, који се односи на имплементацију инфраструктурних пројеката изградње аутопутева у БиХ.

Овлашћује се министар саобраћаја и веза Неђо Трнинић да потпише меморандум из овог рјешења.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о сарадњи Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске са Привредном комором Италија-Босна и Херцеговина.

Влада Републике Српске даје сагласност министру здравља и социјалне заштите да потпише Меморандум о сарадњи са Привредном комором Италија-Босна и Херцеговина.

Стране потписнице, у оквиру својих институционалних надлежности и у оквиру законодавно правног оквира у коме дјелују, у пуном поштовању преузетих међуародних обавеза и оних обавеза које обавезују Републику Италију због њене припадности Европској Унији, имају намјеру да промовишу реализацију иницијатива од међусобног интереса, којима је циљ унапређивање и проширивање сарадње у области здравља и социјалне заштите са домена стручне и економско-привредне сарадње у наведеним областима, а на принципима равноправности, узајамности и заједничких интереса.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о успостављању Интероперабилног информационог система (IIS) кроз Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања (ICIS).

Подсјећамо да је Влада Републике Српске Одлуком о прихватању донаторских средстава Шведске развојне агенције (SIDA), а у вези Пројекта унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања прихватила донаторска средства у износу од 1.500.000 USD, што је 40% од 3.750.000 USD износа за БиХ.

Влада задужује све институције републичке управе да за међусобну размјену података у електронском облику коју обављају у оквиру својих надлежности или ради пружања електронских услуга користе Интероперабилни информациони систем.

Република Српска је на овај начин реализовала инфраструктуру која омогућава да републичка управа, али и локална самоуправа, у блиској будућности, захваљујући електронској размјени података између институција, грађанима и привредним субјектима, пружи једноставне, доступне и јефтиније електронске услуге из свих животних области.

Влада Републике Српске се упознала са Програмом рада Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа са финансијским планом и сагласна је са истим.

Влада Републике Српске донијела је План извођења основних геолошких истраживања за 2018. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о проглашењу заштићеног станишта "Громижељ" (Семберија), као заштићено мочварно подручје, категоријa IV – заштићено станиште (подручје управљања стаништем или врстом).

Основне вриједности подручја које се ставља под заштиту су:

‒ станиште ријетке и угрожене врсте рибе мргуде (Umbra krameri),

‒ станиште птица: еје мочварице (Circus aeruginosus), црне роде (Ciconia nigra), црвене

чапље (Ardea purpurea) и мале бијеле чапље (Egretta garzetta),

‒ станиште угрожених биљних врста: ребратице (Hottonia palustris), мочварне папрати

(Telypteris palustris), жутог локвања (Nuphar luteum) и реликтне врсте мочварне жаре (Urtica kioviensis).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о оснивању Јавне установе Национални парк "Дрина" Сребреница.

Овом одлуком оснива се Јавна установа Национални парк "Дрина" Сребреницa, уређује дјелокруг и начин рада, финансирање, органи управљања и руковођења, те друга питања од значаја за дјелатност и пословање јавне установе.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о дванаестој емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.

Износ емисије обвезница је 26.092.803,00 KM, a чине га износ неизмирених обавеза утврђених верификовањем обавеза из правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права својине на некретнинама. Овом одлуком преноси се право својине на некретнинама, изграђеним средствима Владе Републике Српске и средствима Општине Шековићи ради стамбеног збрињавања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на Општину Шековићи, без накнаде, и то стамбени објекат са осам (8) стамбених јединица у Шековићима насеље Сучани. На територији Републике Српске, за потребе стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида изграђен је већи број стамбених јединица, заједничким улагањем Владе Републике Српске и јединица локалне самоуправе. С тим у вези, намјера Владе Републике Српске је да се питање преноса права располагања и кориштења на изграђеним стамбеним јединицама ријеши на исти начин са свим општинама/граду као што је то урађено овом одлуком.

Влада Републике Српске разријешила је данас Васу Мијановића дужности директора ЈЗУ Болнице Требиње и за вршиоца дужности именовала Борислава Грубача. Васо Мијановић је разријешен дужности на лични захтјев због преласка на друго радно мјесто.