Шеста сједница нове Владе РС

Влада Републике Српске, данас је на 6. редовној сједници, утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правосудном испиту у Републици Српској. У образложењу се наводи да је важећим Законом о правосудном испиту у Републици Српској прописано да правосудни испит могу полагати дипломирани правници који имају радно искуство од годину дана, односно двије године, […]

среда, март 9, 2011 / 21:00

Влада Републике Српске, данас је на 6. редовној сједници, утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правосудном испиту у Републици Српској.

У образложењу се наводи да је важећим Законом о правосудном испиту у Републици Српској прописано да правосудни испит могу полагати дипломирани правници који имају радно искуство од годину дана, односно двије године, зависно од институције у којој су дипломирани правници обавили приправнички стаж. Будући да је по важећим прописима БиХ и Републике Српске извршена реформа високог образовања, којом су утврђени основни принципи и стандарди за стицање високог образовања, закони из ове области усклађени су са релевантним одредбама Европске конвенције о заштити људских права, основних слобода и њених протокола. Стандарди високог образовања усклађени су и са Конвенцијом Вијећа Европе Унеска о признавању квалификација о високом образовању у европској регији.

Узимајући у обзир наведено, а поготово академске степене и дипломе које високошколске установе додјељују за студије права, те узимајући у обзир да је правосудни испит, стручни испит који полажу дипломирани правници да би стекли један од услова да могу бити носиоци правосудних функција, указала се потреба за усаглашавањем и прецизирањем услова за полагање правосудног испита.

Влада Републике Српске, утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. Доношење предложених измјена и допуна важећег Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске је у циљу реализације трећег програмског принципа садржаног у Експозеу предсједника Владе Републике Српске, као и обавезе обухваћене поглављем 6.1.4. Економске политике Републике Српске за 2011. годину.

Предложеним измјенама биће омогућено настављање активности са циљем потпуног испуњења обавеза преузетих из Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Босне и Херцеговине, са друге стране и даљег усаглашавања са законодавством Европске уније.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама Закона о јавно-приватном партнерству. Циљ доношења закона о измјенама Закона о јавно-приватном партнерству је отклањање административних баријера и стварање повољнијег пословног амбијента у привлачењу страних и домаћих инвеститора у реализацији капиталних пројеката за задовољење јавних потреба.

Измјенама Закона о јавно-приватном партнерству процедура реализације пројеката моделом јавно-приватног партнерства, би се поједноставила и скратила. У ширем контексту, предлагач је водио рачуна и о Саопштењу Европске комисије COM (2009) 615 којим се у оквиру Програма Европског економског опоравка подстиче мобилизација приватних и јавних инвестиција за опоравак и дугорочне структурне промјене. Једна од препорука била је редуковање административних баријера и застоја у имплементацији јавно-приватних партнерстава са којим се суочава европско тржиште.

Влада Републике Српске утврдила је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управним споровим који ће бити упућен Народној скупштини на разматрање.

Влада Републике Српске прихватила је Сатратегију развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Српској за период 2011-2013. година. Овај документ биће достављен Народној скупштини Републике Српске на разматрање.

Сатратегију развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Српској за период 2011-2013. година, усклађена је са Повељом Европске уније за мала предузећа и ЕУ актом о малим и средњим предузећима. У наведеном документу Европска унија се опредијелила да креира најповољнији амбијент и помаже мала предузећа, како би она постала главни носилац раста и развоја привреде у земљама чланицама.

Влада је донијела Уредбу о производњи и потрошњи енергије из обновљивих извора и когенерације. Овом уредбом утврђују се циљеви и мјере за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и когенеративних постројења, начин обезбјеђења и кориштења средстава за подстицање производње енергије из обновљивих извора енергије и когенеративних постројења, индикативни и оквирни циљеви учешћа енергије из обновљивих извора у бруто финалној потрошњи енергије у Републици Српској, као и разврставање енергетских постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора и когенеративних постројења.

Циљ доношења Уредбе о производњи и потрошњи енергије из обновљивих извора и когенерације је да се, у интересу сигурности снабдијевања, очувања животне средине и спречавања климатских промјена, промовише употреба обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације, осигура констанатно и разумно повећање удјела енергије из обновљивих извора у укупној потрошњи енергије у Републици Српској, омогући економична употреба природних ресурса и одрживи развој, те допринесе одрживом развоју јединица локалне самоуправе и социјалној кохезији (запослење, смањење миграције и слично).

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о потреби рјешавања имовинскоправних односа ради изградње „Скијашког центра Јахорина“. Влада је задужила Министарство финансија, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство трговине и туризма да предузму активности и припреме локалитет, посебног подручја Јахорине, према регулационом плану, те да се предузму све потребне радње у сврху рјешавања имовинско-правних односа на предметном локалитету у корист Републике Српске.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о спровођењу Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2009-2015. година. Влада ће именоваће Савјет за реформу локалне самоуправе, који ће чинити представници Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, Министарства индустрије, енергетике и рударства, Народне скупштине Републике Српске, Савеза општина и градова Републике Српске, јединица локалне самоуправе, невладиних организација и чланова академске заједнице.

Влада Републике Српске упознала се са Извјештајем о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2010. годину. Овај програм биће достављен Народној скупштини Републике Српске на разматрање.

Влада је донијела Одлуку о одобрењу исплате средстава са рачуна посебних намјена, у износу од 4.500.000,00 КМ, која ће бити евидентирана као повећање основног капитала у пословним књигама "Акцијског фонда Републике Српске" а.д. Бања Лука.

Влада је донијела Одлуку о одобрењу исплате средстава са рачуна посебних намјена, у износу од 2.000.000,00 КМ, која ће бити евидентирана као повећање основног капитала у пословним књигама Фонда становања Републике Српске а.д. Бања Лука.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о распоређивању средства вјерским заједницама у Републици Српској, у износу од 1.300.000,00 КМ.

Вјерским заједницама у Републици Српској распоређују се средства за 2011. годину, у укупном износу од 1.300,000 КМ, са позиције – Текући грантови вјерским и етничким организацијама и удружењима, у оквиру Републичког секретаријата за вјере, и то: Српској православној цркви – 650.000,00 КМ; Исламској заједници у Републици Српској – 325.000,00 КМ; Католичкој цркви у Републици Српској – 260.000,00 КМ и Јеврејским општинама у Републици Српској и остали – 65.000,00 КМ.

Влада је донијела Рјешења о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за провођење поступка јавне набавке 450.000 комада идентификационих маркица за обиљежавање свиња у 2011, у вриједности до 125.000,00 КМ.

Влада је донијела Рјешење о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за провођење поступка јавне набавке 450.000 доза вакцине против класичне куге свиња за 2011. годину, у вриједности до 325.000,00 КМ.

 

 

 Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *