Одговор кабинета градоначелника Бијељине на отворено писмо адвоката

Градска управа Града Бијељина има обавезу да у циљу тачног и транспарентног информисања јавности путем овог саопштења образложи и појасни све чињенице, као и да изнесе комплетан преглед дисцилинског поступка против службеника Градске управе Славице Николић, покренутог од стране уважених адвоката Татјане Савић и Ђорђа Васића који су се отвореним писмом обратили градоначелнику Љубиши Петровићу.

четвртак, 19 августа, 2021 / 14:55

Град Бијељина и градоначелник Петровић, уз сво разумијевање и уважавање емотивног бола потписника отвореног писма проистеклог услед губитка блиског члана породице, а који је повезан са предметним дисциплинским поступком, мора да истакне велики број нетачних и злонамјерних ставова изнесених у поменутном писму.

Наиме, тачно је су дана 26.05.2020. године поднијели Иницијативу за покретање дисциплинског поступка против Славице Николић, матичара матичног подручја Бијељина, наводећи разлоге које сте поменули у уводном дијелу отвoреног писма, као и да је Комисија за утврђивање дисциплинске одговорности дана 13.11.2020. године утврдила приједлог одлуке да се именованој због теже повреде радне дужности изрекне дисциплинска мјера обустављања исплате плате у износу од 20% за период од 3 мјесеца.

Даље, у писму истичете да је градоначелник, у складу са чланом 39. став 1. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у градској, односно општинској управи ("Службени гласник РС" бр. 11/17) дужан да донесе одлуку о дисциплинској одговорности службеника у року од 15 дана од дана пријема одлуке Комисије. При том, злонамјерно заборављате да је градоначелник Петровић дужност преузео 29.12.2020. године, дакле пуних 45 дана након достављања приједлога Комисије, тако да је инсинуација да градоначеник Петровић није поступио у законском року потпуно нетачна и злонамјерна, као и тврдња да је писани поднесак градоначелника од 11.02.2021. године, био у функцији, како ви то наводите, "очигледно ради измјене приједлога Комисије", као и инсинуација да се ради о политичком притиску.

Наиме, с обзиром на велики број формалних и материјалних пропуста који су утврђени у раду претходне администрације, извршена је контрола и предметног дисциплинског поступка, на основу чега је урађен поменути писани поднесак од 11.02.2021. године који је упућен надлежној Комисији, у складу са овлашћењима која произлазе из садржине одредбе члана 36. став 2. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у градској, односно општинској управи, а које у цјелости наводимо у наставку:

– захтјев за покретање дисциплинског поступка није садржио све саставне дијелове у складу са одредбом члана 10. став 2. Правилника;

– запослени против којег је покренут дисциплински поступак није био одмах обавјештен о покретању поступка, чиме је прекршена одредба члана 10. став 3. Правилника;

– позив за расправу заказану за 05.11.2020. године није садржио поуку запосленом против којег се води дисциплински поступак да има право да узме браниоца, чиме је прекршена одредба члана 14. став 2. Правилника;

– прекршена је одредба члана 14. став 3. Правилника, јер је расправа одржана 05.11.2020. године, а позив за расправу је Славици Николић достављен 29.10.2020. године;

– с обзиром на то да нису биле испуњене претпоставке за одржавање расправе, предсједник комисије је прекршио и одредбу члана 20. став 2. у вези са чланом 14. став 3. Правилника;

– записник са расправе одржане 05.11.2020. године није потписан од стране Славице Николић чиме је прекршена одредба члана 22. став 6. Правилника;

– на расправи одржаној 05.11.2020. године Славица Николић је предложила одређене доказе о којима се предсједник комисије није изјаснио у записнику, а ти докази се помињу у приједлогу одлуке, што значи да је приједлог одлуке био заснован на њима иако из садржине записника није произилазило да су ти докази изведени на расправи чиме је прекршена одредба члана 26. став 1. у вези са чланом 24. став 1. Правилника;

– након закључења доказног поступка на расправи 05.11.2020. године, Комисија је накнадно тражила изјашњење од Одсјека заједничких послова, супротно одредби члана 29. Правилника;

– у приједлогу Одлуке није било наведено да је утврђено да је Славица Николић учинила повреду радне дужности и да је одговорна за њено извршење, чиме је прекршена одредба члана 33. Правилника;

– у образложењу приједлога Одлуке су били помињани докази – Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији града Бијељина ("Службени гласник града Бијељина", број: 27/20), Кодекс понашања службеника у градској, односно општинској управи ("Службени гласник Републике Српске", број: 18/17), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина ("Службени гласник града Бијељина", број: 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20 и 42/20), Закон о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16 и 66/18), Евиденција о оцјењивању Славице Николић и Изјава Славице Николић од 27.05.2020. године, иако ти докази нису били изведени на расправи одржаној 05.11.2020. године, чиме је прекршена одредба члана 35. став 4. Правилника;

– у спису је недостајала и изјава Славице Николић од 27.05.2020. године.

Дакле, као што видите, уопште се не ради о "наводним", већ о озбиљним пропустима учињеним у предметном поступку, на које je Градска управа у складу са датим овлаштењима реаговала у складу са законом и подзаконским актима и након чега је надлежна Комисија имала сву слободу у поступању да предметни поступак заврши у складу са прописаном процедуром и да предложи одлуку за коју сматра да је законита и исправна, и коју би градоначелник без поговора прихватио, рачунајући ту свакако и одлуку која је предложена 12.05.2020. године.

Изненађујуће је да на овако велики број повреда поступка, формалних и материјалних пропуста нисте и сами реаговали, него тенденциозно и злонамјерно износите оцјене користећи често израз "наводно" што је крајње непримејерено у оваквом поступку.

Уколико је у претходном периоду било утицаја на различите комисије Градске управе вјерујете да је од 29.12.2021. године таква пракса у потпуности je заустављена. Свака комисија, у складу са својим дискреционим овлаштењима доноси одлуке из своје надлежности, а градоначелникова обавеза је да рад свих службеника Градске управе буде законит и ефикасан, а не да утиче на начин доношења појединачних одлука, као и да се према свим грађанима односи на исти начин, без обзира на националну, вјерску, политичку и другу припадност.

Градска управа стоји на располагању потписницима наведеног писма за сва додатна појашњења у вези предметног поступка.