Могло је и прије укидања суда: Влада Српске званично помаже сужње у Хагу

Влада Српске донијела је Одлуку о једнократном материјалном обезбјеђењу лица која се налазе у притвору при Међународном кривичним судом за ратне злочине у Хагу за 2018. годину, у износу од 20.000 КМ.

четвртак, 5 априла, 2018 / 19:11

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 171. сједници, одржаној у Бањој Луци, Информацију о заснивању новог производног циклуса у пољопривреди Републике Српске у 2018. години.

С циљем подстицања текуће производње и динамичнијег развоја аграрног сектора у цјелини као и обезбјеђења услова за прољетне радове у пољопривреди, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и други надлежни органи предузимају сљедеће мјере и активности:

1. Обезбјеђена су средства у износу од 71 милион КМ за финансирање текуће производње и капиталних инвестиција, што је за 18% већи износ расположив за суфинансирање текуће производње и инвестиција по основу средстава подстицаја;

2. Обезбјеђен је регрес на дизел горива за прољетне и јесење радове у 2018. години у количини од 100 l/hа за обрадиве површине, односно 30 литара по хектару за ливаде, са укупно расположивим средствима у износу од 7 милиона КМ.

3. С циљем подршке увезивању примарне производње и прехрамбене индустрије обезбјеђена су намјенска средства ИРБ за уговарање, производњу и откуп домаћих пољопривредних производа у укупном износу од 65 милиона КМ.

4. Исплаћене су све обавезе по основу подстицаја за 2017. годину.

5. Обезбјеђено је 5 милиона КМ за инвестирање у набавку опреме за изградњу система за наводњавање што ће омогућити сигурнију и продуктивнију сезону;

6. Републички Инспекторат у сарадњи општинским инспекторима и у сарадњи са МПШВ и другим органима ће осигурати потпуну контролу квалитета репро материјала, сјемена, садног материјала, вјештачког ђубрива, средстава за заштиту биља, енергената и др. и предузимати све законом прописане мјере.

7. Такође, Републички Инспекторат и општински инспектори у сарадњи са МПШВ и другим органима, с циљем заштите произвођача и заштите здравља потрошача, ће спровести контролне активности и појачати инспекцијски надзор на декларисању меса које се ставља у промет, а у складу са важећим Правилницима на нивоу БиХ и РС.

8. Надлежне институције у ланцу безбједности хране, на челу са МПШВ, ће провести све потребне активности с циљем унапређења контроле квалитета млијека, а које се односе на: регистрацију откупних мјеста, појачану контролу откупних мјеста од стране контролних асистената, провођење обавезних мјера здравствене заштите на фармара, контролу квалитета сточне хране и друго.

9. Инспекцијски органи свих нивоа, у сарадњи са МПШВ, Ветеринарским организацијама, лабораторијама и другим органима, ће појачати контролу здравственог стања животиња, предузимати одговарајуће мјере и активности, прије свега у складу са програмима сузбијања и искорјењивања опасних болести.

10. Биће проведене све активности које ће убрзати процес регистрације и одобравања субјеката у пословању са храном животињског поријекла ради обезбјеђивања услова за извоз у ЕУ, које обухватају: обиљежавање свих животиња, контролу њиховог кретања, провјеру здравствених услова стада, здравствене услове у погледу квалитета сировог млијека, хигијену на фармама за производњу млијека.

11. Путем међународних пројеката и других извора радиће се на унапређењу квалитетног генетског материјала (сјемена) у сточарству, како из властите производње тако и увозом сјеменског материјала од животиња познатих прогених карактеристика, усклађених са узгојним циљевима.

Влада Републике Српске прихватила је Нацрт измјена и допунa закона о развоју малих и средњих предузећа.

Измјене и допуне овог закона предузимају се с циљем потпуног усаглашавања са Препоруком Европске комисије која се односи на дефиницију микро, малих и средњих предузећа, потпунијег уређивања активности и мјера за реализацију принципа из Европског акта за мала и средња предузећа, који су преузети у основни текст Закона, истицања да се поступак додјеле подстицајних средства за развој малих и средњих предузећа спроводи и у складу са прописима из области додјеле државне помоћи, јачања капацитета Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске, измјене назива Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и квалитативног и квантитативног повећања надлежности и послова те агенције.

С циљем што боље координације између субјеката развоја малих и средњих предузећа и представника привредних субјеката који својим препорукама Влади Републике Српске предлажу побољшање стања у овом сектору, овим законом повећава се кадровски капацитет Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске са девет на тринаест чланова. Поред наведеног, овим законом јача се улога Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, која ће убудуће носити назив "Развојна агенција Републике Српске", и локалних агенција, у смислу да се дају рјешења слична рјешењима земаља из окружења и омогућава се да развојна агенција постане слична њиховим агенцијама, а поред тога, проширује се подршка предузетништву Републике Српске на републичком и локалном нивоу.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби увођења централизоване базе података о рачунима физичких лица отворених код овлашћених организација за платни промет у циљу примјене међународних стандарда у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Према предложеним измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету, Регистар рачуна физичких лица ће омогућити бржу и лакшу идентификацију рачуна дужника у пореском, судском и извршном поступку, рачуна физичких лица у оставинским и сличним поступцима, код истраживања сумњивих активности, као и у поступцима спречавања прања новца и финансирања терористичких активности. Успостављање овог регистра ће допринијети ефикаснијем раду надлежних судова, пореских, истражних и других органа којима ће бити олакшан и убрзан приступ подацима о рачунима физичких лица које неће морати тражити од банака, већ директно од Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (АПИФ), након успостављања Регистра рачуна физичких лица.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о изградњи прикључне саобраћајнице на магистрални пут М16 и модернизацију раскрснице на саобраћајници на улазу у комплекс касарне "Крајишких бригада" Залужани, а коју користе и мјештани насеља Куљани, Барловци и Рамићи.

Налаже се ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бањалука, да хитно изгради прикључак на магистрални пут М16 у Залужанима, за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске, те да се изврши модернизацију раскрснице на саобраћајници на улазу у коплекс касарне "Крајишких бригада" Залужани, а коју користе и мјештани насеља Куљани, Барловци и Рамићи.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду са финансијским извјештајем ЈУ Eргела "Вучијак" Прњавор за 2017. годину и донијала Одлуку о давању сагласности Плана рада са финансијским планом ЈУ Eргела "Вучијак" Прњавор за 2018. годину.

Влада Републике Српске донијела је Програм мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2018. години.

Овим програмом утврђују се мјере за спречавање, откривање, контролу и сузбијање заразних и паразитских болести животиња у Републици Српској.

Циљ овог програма је рано откривање, спречавање појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање заразних болести и обезбјеђивање система обиљежавања, регистрације и сљедљивости животиња да би се обезбиједила заштита људи од заразних болести које се могу пренијети са животиња на људе.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о једнократном материјалном обезбјеђењу лица Републике Српске која се налазе у притвору при Међународном кривичним судом за ратне злочине у Хагу за 2018. годину.

Овом одлуком се регулише начин и поступак пружања једнократног материјалног обезбјеђења лица из Републике Српске која се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу.

Лицима из Републике Српске који се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу утврђује се једнократна новчана помоћ у укупном износу од 20.000,00 КМ за 2018. годину.

Начин, критерији и услови за коришћење појединачне финансијске помоћи лица која се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу утврдиће се посебним правилником који ће, уз сагласност министра правде, донијети Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Акционог плана за реализацију мјера Владе Републике Српске за 2018. годину на дан 31.03.2018. године.

Влада Републике Српске задужује сва министарства и друге субјекте Републике Српске да дају максималан ангажман на реализацији мјера датих у Акционом плану за реализацију мјера Владе Републике Српске за 2018. годину, посебно оних које још увијек нису у потпуности реализоване, у складу са дефинисаним роковима.

Влада Републике Српске је на 65. радно-консултативној сједници, одржаној 15. јануара 2018. године, усвојила Акциони план за реализацију мјера Владе Републике Српске за 2018. годину, којим су прецизно дефинисане обавезе сваког ресора и институције, са јасно утврђеним роковима.

Реализацијa мјера датих у Акционом плану за 2018. годину пратe квартално Имплементациони одбори. Рјешењима Владе Републике Српске, од 15. јануара 2018. године именовани су Импелментациони одбор Владе и послодаваца и Импелментациони одбор Владе и Савеза синдиката.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2017. годину.

Реформа пензијског система је дала позитивне ефекте у смислу успоравања раста броја корисника права и постепеног повећања броја осигураника, па је заустављен негативан тренд смањивања односа броја осигураника према броју корисника права (у периоду од 2006. до 2011. године, број корисника права се повећавао просјечно 3,52% годишње, а у периоду 2012. до 2017. године тај проценат је 1,88%). Однос броја осигураника према броју пензионера 2017. године је повећан на 1,15 : 1.

Евидентан је позитиван тренд у структури пензија, у смислу да се повећава проценат корисника старосне пензије у укупном броју корисника и смањује проценат корисника инвалидске пензије. Ако се посматра период од 2008. до 2017. године, може се закључити да је у структури пензија проценат старосних пензија повећан за 9,4%, а проценат инвалидских и породичних пензија у истом периоду се константно смањује, па је проценат инвалидских пензија смањен за 3,52%, а проценат породичних пензија за 5,89%.

Настављен је позитиван тренд у погледу броја признатих права у једној календарској години, нарочито када су у питању старосне и инвалидске пензије. Број признатих права на старосну пензију у 2017. години је најмањи од 2008. године. Што се тиче инвалидских пензија, најмањи број признатих права у једној календарској години, забиљежен је у 2016. години (935), (највећи број је забиљежен у 2008. години – 3.424), док је у 2017. години право на инвалидску пензију признато за 1127 осигураника.

Позитивна карактеристика система је и повећање ефективне старости корисника старосне пензије уопште, корисника старосне пензије са 40 година пензијског стажа, као и корисника пензије са мање од 40 година пензијског стажа.

Прописивањем одређивања висине пензије примјеном бод система и замјена одређивања висине пензије примјеном коефицијената валоризације, елиминисани су негативни коефицијенти валоризације, обезбијеђено рачунање реалних вриједности остварених плата за утврђивање личног коефицијента и изједначена обрачунска стопа за комплетан пензијски стаж,

Лимитирањем вриједности годишњег личног коефицијента, ријешено је питање највише пензије и примијењено начело узајамности и солидарности, што подразумијева да однос најниже пензије, коју гарантује Република и пензије коју може да оствари осигураник, не може бити несразмјерно висок и да треба да постоји разумно ограничење.

Поред редовног усклађивања општег бода и пензија, институтом ванредног усклађивања уређено је да, уколико постоје могућности, Влада Републике Српске може одлучити да изврши ванредно усклађивање општег бода и пензија. Укупно повећање пензија од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2017. године износи 14,55%. Уз повећање пензија од 1. априла 2018. године од 2%, укупно повећање пензија од 1. јануара 2013. године износи 16,84%.

Треба посебно нагласити, да је од 2013. до 2017. године, просјечна плата у Републици повећана за 1,59%, а да индекс потрошачких цијена за период децембар 2017. у односу на децембар 2012. године износи 96,4.

Однос просјечне пензије и просјечне плате је један од општих показатеља одржавања нивоа прихода, односно материјалног положаја корисника права. Просјечна пензија у децембру 2017. године је износила 42,22% од просјечне плате у 2017. години, и већа је 4,2% у односу на 2012. годину.

Овај податак се у јавности често користи као показатељ неадекватности нивоа пензија. Међутим, за његову потпуну и исправну интерпретацију, поред односа просјечне плате и просјечне пензије, неопходно је имати у виду и однос просјечне плате према просјечној пензији за 40 година пензијског стажа и 40 година стажа осигурања,

На материјални положај пензионера значајно утиче чињеница да је Законом нормирано више нивоа најниже пензије у зависности од дужине пензијског стажа, те да је најнижа пензија у децембру 2017. године, исплаћена за 68.670 корисника или 26,38% од укупног броја корисника,

На материјални положај корисника права утиче чињеница да нису поново одређене пензије одређених категорија корисника, па се таквим корисницима исплаћује пензија у већем износу од износа пензије која би им припадала по општим прописима,

Смањивањем најниже границе стажа осигурања на 15 година, реализован је стратешки циљ смањење сиромаштва популације старих и повећање обухвата пензијским осигурањем популације преко 65 година живота.

Влада Републике Српске донијела је Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима.

Предложеним правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима уводе се фиксне каматне стопе, које се крећу од 3,6 % до 4,2 %, на стамбене кредите у току цијелог периода њихове отплате. Фиксна камата доступна је како новим тако и већ постојећим корисницима. Разлог оваквој измјени јесу све учесталије пријевремене отплате стамбених кредита ИРБРС, док ће се овим повећати њихова атрактивност и конкурентност.

Када су у питању кредитне линије намијењене привреди, предложеним правилима фиксиран је максимални износ каматне стопе до 5,00 %.

Предложена правила пласмана водиће даљем прилагођавању финансијске понуде специфичним потребама и захтјевима привреде и становништва у Републици Српској те ће осигурати одржавање лидерске позиције ИРБРС у подручју њиховог финансирања.Оставите одговор