Министарству финансија ипак на нос скаче Банка Српске

Пресуда у случају у коме је бањолучка фирма Грађа тужила Ми­нис­тар­ство фи­нан­си­ја Ре­пу­бли­ке Српске могла би да закомпликује ситуацију у односу према оним субјектима чија средства су остала заробљена на рачунима Банке Српске, која је отишла у стечај.

среда, новембар 7, 2018 / 11:20

Окру­жни при­вре­дни суд у Бањој Лу­ци до­нио је 19. октобра пре­су­ду по ко­јој је Ми­нис­тар­ство фи­нан­си­ја дужно да ис­пла­ти 1,7 ми­ли­она ма­ра­ка бањалу­чкој фир­ми, као и 13.652 КМ на име тро­шко­ва пар­ни­чног пос­туп­ка.

Грађа је предузеће у стечају, а у скла­ду са За­ко­ном о сте­чај­ном пос­туп­ку де­по­но­ва­ла на ра­чун у Бан­ци Српске 1.706.186 КМ, а тај новац је ос­тао “за­робљен” на­кон што је ова бан­ка оти­шла у сте­чај.

Тужба против Министарства финансија темељила се на одлуци министра Зорана Тегелтије да се укину депозитни рачуни у свим осталим банкама, осим у Банци Српске. Тим потезом свим предузећима која су морала уплатити депозите одузета је могућност избора банке приликом законски обавезне уплате депозита.

Са друге стране, према Закону о облигационим односима РС, Министарство је било дужно да води рачуна о интересима предузећа које је депоновало новац на рачуну, тврдио је тужилац.

Адво­кат Дин Те­шић, ко­ји је у овом пре­дме­ту зас­ту­пао АД “Гра­ђа” у сте­ча­ју, ка­же да је у то­ку суд­ског пос­туп­ка пред Окру­жним при­вре­дним су­дом у Бањој Лу­ци до­ка­за­на не­спор­на оба­ве­за Ре­пу­бли­ке Српске, одно­сно Ми­нис­тар­ства фи­нан­си­ја РС да из­врши по­врат де­по­но­ва­них сред­ста­ва пра­вних и фи­зи­чких ли­ца упла­ће­них на де­по­зи­те су­до­ва у Ре­пу­бли­ци Српској.

– Ми­нис­тар­ство фи­нан­си­ја Ре­пу­бли­ке Српске од­го­вор­но је због по­гре­шног избо­ра бан­ке, одно­сно за­то што је пра­вним и фи­зи­чким ли­ци­ма наметнуло оба­ве­зу да се упла­те врше изри­чи­то на ра­чун тре­зо­ра у Бан­ци Српске, ко­ја је у том тре­нут­ку би­ла и у ве­ћин­ском вла­сниш­тву Ре­пу­бли­ке Српске, тј. Ми­нис­тар­ства фи­нан­си­ја РС – ка­же Те­шић, чи­ја је адво­кат­ска кан­це­ла­ри­ја спе­ци­ја­ли­зо­ва­на за спо­ро­ве из облас­ти при­вре­дног пра­ва, бан­кар­ства и фи­нан­сиј­ских ис­тра­га.

Суд је одбацио став ту­же­не стра­не да пра­вна и фи­зи­чка ли­ца тре­ба сво­ја нов­ча­на по­тра­жи­вања да по­тра­жу­ју од Бан­ке Српске у сте­ча­ју.

– По­сли­је ове пре­су­де Окру­жног при­вре­дног су­да, по­вје­ри­оци су са­да у мно­го из­вје­сни­јем по­ло­жа­ју да ће сво­ја по­тра­жи­вања у цје­лос­ти на­ми­ри­ти од Ре­пу­бли­ке Српске – оцјењује Те­шић.

Сте­чај­ни упра­вник у АД “Гра­ђа” Ра­ден­ко Дра­го­је­вић иде и ко­рак даље и ка­же да ће по­сли­је ове пре­су­де си­гур­но би­ти по­кре­нут ла­нац ту­жби про­тив Ми­нис­тар­ства фи­нан­си­ја РС.

– Ми смо ус­пје­ли да до­би­је­мо првос­те­пе­ну пре­су­ду, а вје­ру­јем да ће то пот­врди­ти и Ви­ши при­вре­дни суд у Бањој Лу­ци ако се ми­нис­тар­ство бу­де жа­ли­ло, а си­гур­но хо­ће. Вје­ро­ва­тно ће са­да и ос­та­ла пра­вна и фи­зи­чка ли­ца ко­ја су де­по­но­ва­ла сред­ства на ра­чу­не код Бан­ке Српске тра­жи­ти да их обе­ште­ти Ре­пу­бли­ка Српска, умјес­то да се на­ми­ру­ју из сте­чај­не ма­се те бан­ке. Не мо­гу да ка­жем пре­ци­зно, али ако се то де­си и ако суд у тим слу­ча­је­ви­ма за­држи пра­ксу као у слу­ча­ју “Гра­ђе”, он­да би Ми­нис­тар­ство фи­нан­си­ја мо­гло да на­ми­ру­је де­се­ти­не ми­ли­она ма­ра­ка де­по­но­ва­них сред­ста­ва – ка­же Дра­го­је­вић.1 КОМЕНТАР

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *