Министарство здравља: Приједлог закона о социјалној заштити удешен у сарадњи са удружењима инвалида

Поводом исказаних ставова Градског одбора Удружења инвалида Града Бањалука, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске напомиње да је увођење законског права на личну инвалидинину кроз Приједлог измјена и допуна Закона о социјалној заштити, a која је до сада исплаћивана на основу Одлуке Владе Републике Српске, проведено управо у складу са консултацијама са савезима и удружењима, која окупљају лица са инвалидитетом.

понедељак, 21 октобра, 2019 / 21:44

Грађани су имали право да у склопу проведених јавних расправа искажу своје ставове које је предлагач размотрио и уградио у текст приједлога и измјенама и допунама Закона.

Напомињемо да је поменутим измјенама и допунама Закона, предвиђен већи износ за личне инвалиднине и износиће од девет до 15 одсто просјечне плате након опорезивања остварене у Републици Српској у претходној години. Висина износа зависиће од утврђене висине тјелесног оштећења.

Законом су утврђени услови за остваривање права, а односе се на лица која су зависна од помоћи и његе другог лица, лица којима је оштећење/обољење настало у развојном периоду и код којих је висина тјелесног оштећење од 70 до 100 одсто.

Такође, новина коју доносе измјене и допуне овог закона су и проширење обима корисника. Тако ће убудуће право на личну инвалиднину на мјесечном нивоу моћи да остваре и лица са оштећењем слуха, лица која имају потребу за хемодијализом и обољели од ријетких болести.

Законом је јасно прописан начин утврђивања тјелесног оштећења.

За пунољетна лица вршиће се по прописима којима се уређује медицинско вјештачење у пензијском и инвалидском осигурању, а за дјецу до навршене 18 године живота утврђивање висине тјелесног оштећење вршиће стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју по правилнику који доноси министар здравља и социјалне заштите. Средства за исплату личних инвалдинина обезбјеђена су у Буџету Републике Српске. На годишњем ниовоу за исплату овог права потребно око 8,3 милиона КМ.

Важећим Законом о социјалној заштити као видови помоћи прописана су и: новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање итд.

Проширивање права и увођење нових права у области социјалне заштите Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске планирало је у оквиру Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској од 2017. до 2026. године. С тим у вези, у оквиру измјена и допуна Закона о дјечијој заштити, који ће се такође наћи на наредној сједници Народне скупштине Републике Српске, нормирано је ново право у области дјечије заштите – накнада родитељу-његоватељу или његоватељу.

Накнада родитељу-његоватељу или његоватељу ће, заједно са другим примањима по основу признатих права из социјалне и дјечје заштите дјеци са сметњама у развоју, допринијети побољшању положај породица које брину о њима.

За исплату права из области социјалне заштите, Влада Републике Српске годишње из Буџета издвоји око 25 милиона КМ.

Подсјећамо, Влада Републике Српске у циљу боље сарадње са савезима и удружењима која окупљају лица са инвалидитетом формирала је Интерресорно тијело за подршку лицима са инвалидитетом. Задатак чланова Интерресорног тијела је да промовишу права лица са инвалидитетом, активно учествују у изради, доношењу, мониторингу и реализацији стратешких докумената, дају препоруке, мишљења и сугестије на законска и подзаконска докумената која се односе на реализацију политике у области инвалидности, oстварују сарадњу са невладиним организацијама, учествују у изради акционих планова чији је циљ побољшање положаја лица са инвалидитетом, дају препоруке, сугестије и мишљења у вези са конкретним мјерама и могућим рјешењима за заштиту права и интереса лица са инвалидитетом.

Чланове овог тијела чине представници четири министарства у Влади Републике Српске, Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Савеза дистрофичара Републике Српске, Савеза глувих и наглувих Републике Српске, Савеза слијепих Републике Српске, Савеза параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске, Борачке организације Републике Српске, Савеза организација и удружења ратних војних инвалида Републике Српске, Удружења ампутираца Републике Српске "Удас", Савеза инвалида рада Републике Српске и Савез удружења цивилних жртава рата Републике Српске.