Министарство: Нађите Обрена Петровића у Приједору и ето Општине Омарска

Поводом навода у појединим медијима да је формиран Иницијативни одбор за oснивање Општине Омарска, истичемо да, према Закону о територијалној оганизацији Републике Српске, ова иницијатива мора имати сагласност Скупштине града Приједора.

среда, 6 марта, 2019 / 02:42

Законом о територијалној организацији Републике Српске ("Службени гласник РепубликеСрпске", бр. 69/09, 70/12, 83/14 и 106/15) уређује се територијална организација РепубликеСрпске, као и услови и поступак за територијалну промјену. Чланом 6 Закона је прописано да се оснивање општине, односно промјена подручја општине врши на један од сљедећих начина:

– спајањем двије или више сусједних општина у нову општину,

– подјелом једне општине у двије или више нових општина,- припајањем дијела једне општине сусједној и

– спајањем дијелова двије или више сусједних општина у нову општину.

Поступак територијалне промјене (члан 7 Закона), у конкретном случају оснивање општине обухвата: подношење иницијативе са елаборатом о оправданости територијалне промјене са графичким приказом на катастарским подлогама и описом границе подручја, разматрање иницијативе са елаборатом о оправданости територијалне промјене од стране скупштине општине, именовање и рад Комисије за давање мишљења о испуњености услова затериторијалну промјену, одлуку Владе Републике Српске и законодавни поступак.

Иницијативу за територијалну промјену (члан 11 Закона) могу поднијети: најмање 30% бирача који имају пребивалиште на подручју за које се захтјева територијална промјена, орган општине или Министарство управе и локалне самоуправе.

Подносилац иницијативе дужан је да уз иницијативу припреми елаборат о оправданоститериторијалне промјене. Елаборатом о оправданости територијалне промјене (у складу са чланом 12 Закона) исказује се приједлог за подручје, назив и сједиште општине, као и процјена показатеља о испуњености услова из Закона (односно услова који се односе на друштвени, економски, фискални потенцијал, способност изградње, развоја и одржавања основне инфраструктуре, потреба да се обезбиједи географски и просторно заокружена средина, друштвени интерес за очување одређеног подручја).

Елаборат мора да садржии податке о природним ресурсима, инфраструктури,демографским, економским, образовним, културним и другим показатељима и процјену позитивних и негативних ефеката за локално становништво, односно за развој подручја за које се захтијева територијална промјена.