Култура и наука: Закон о музејској дјелатности и образовању одраслих

Народна скупштина Републике Српске разматраће на сутрашњој, 18. редовној сједници, Нацрт закона о образовању одраслих и Нацрт закона о музејској дјелатности, чији је предлагач Министарство просвјете и културе Републике Српске, а које је утврдила Влада Републике Српске на 135. сједници.

понедељак, 27 септембра, 2021 / 13:08

Нацртом закона о образовању одраслих уређује се организација и структура образовања одраслих, као и друга питања од значаја за образовање одраслих, као дио јединственог образовног система Републике Српске којим се обезбјеђују образовање, усавршавање и оспособљавање одраслих лица.

Основни разлозози за утврђивање нових законских рјешења односе се на потребу унапређење образовања одраслих као дијела интегралног образовног система и дијела цјеложивотног учења и образовања, што подразумијева унапређење правног оквира на основу којег се развија и реализује образовање одраслих те потреба усаглашавања Закона са прописима који су донесени након ступања на снагу Закона, као и потреба да се поједине одредбе унаприједе у складу са новим трендовима и кретањима у образовању одраслих.

Нацртом закона о музејској дјелатности уређују се услови и начин обављања музејске дјелатности, врсте музејске грађе, као и начин прибављања, заштите и коришћења музејске грађе, циљеви развоја музејске дјелатности, оснивање и престанак рада музејских установа, врсте музејских установа, руковођење и управљање музејским установама, стручни радници у музејској дјелатности, финансирање музејске дјелатности, надзор над радом музејских установа, те друга питања од значаја за музејску дјелатност.

Доношење новог Закона о музејској дјелатности наметнула је потреба за побољшањем и унапређивањем постојећег нормативног оквира музејске дјелатности, а како би се постојећа нормативна рјешења у области музејске дјелатности усагласила са међународним и европским стандардима у овој области.

Такође, један од веома важних разлога за доношење новог Закона јесте и потреба да јасније дефинише поступак утврђивања мјера заштите и чувања музејске грађе, као и поступак спровођења дигитализације музејске грађе, музејске документације и регистрованих елемената нематеријалног културног насљеђа.