ДНС увезао кандидата за премијера: Нови члан Милан Радовић

Један од најуспјешнијих бх. банкара, Милан Радовић, први човјек Нове банке, данас је на сједници Предсједништва Демократског народног савеза (ДНС), изабран за потпредсједника те странке.

петак, 20 априла, 2018 / 21:47

Пише Горан Драговић

Партијско гласило ДНС, сајт инсајдер.ба, поновио је своју репутацију неумјереним одушевљењем на ову чињеницу, глорификујући јачање партије, поредећи долазак Радовића са Бојићем, Крчмаром, те најављеним приласком комплетне Народне странке Огњена Тадића.

Ствари су ипак прилично другачије. Бојић и Крчмар су потрошене политичке фигуре који су СДС напустили кад су изгубили позиције у странци, па су у последњи трен испословали одличне трансфере. Њихове везе су доста јаче са СНСД, али су упућени у ДНС, колико због контроле те странке од стране СНСД, толико и да се не ствара слика преласка у редове "највећег ривала".

Прича са Миланом Радовићем је много озбиљнија. ДНС је за останак у коалицији обећано збирно осам министарских мјеста у влади Српске и савјету министара, а спомињало се и мјесто премијера. Потковани кадровима какви већ јесу, немају другог избора, већ да увезу нове чланове. Који су притом блиски са врхом СНСД, и још су 2015. словили као кандидати да замјене Жељку Цвијановић у реконструкцији владе.

Милан Радовић рођен је у Сарајеву 21.08.1974. године и у родном граду завршио је основну школу. Математичку гимназију је похађао у Сарајеву и Београду. Економски факултет завршио је на Универзитету у Бањој Луци, а звање магистра, а касније и доктора економских наука стекао је на Економском факултету Универзитета у Новом Саду.

Радно искуство стицао је радом у више банака у Босни и Херцеговини, а дужност предсједника Управе Нове банке АД Бања Лука обавља од 2010. године. Носилац је бројних престижних награда за најбољег менаџера у банкарству: "Најбанка и најменаџер региона” за 2014. и 2017. годину, признање Европског удружења менаџера и часописа Еуроманагер, као и награде "Најменаџер-десетљећа” у организацији Дирекције Агенције за избор најменаџера БиХ, Југоисточне и Средње Европе. Осим тога, предаје на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Радовић обавља и функцију потпредсједника Удружења банака БиХ, а и предсједник је Управног одбора Рукометног клуба Борац м:тел.2 КОМЕНТАРА

 1. Pa Radovic je vidio kako je prosao Bobar i skoro Pavlovic pa moze pretpostaviti da je on sada na redu.
  Inace jedna vijest stara 3 godine :
  Ne­što vi­še od osam mje­se­ci od kon­sti­tu­i­san­ja ka­bi­net Želj­ke Cvi­ja­no­vić od­la­zi sa po­li­tič­ke sce­ne! Re­zul­tat je to taj­nih raz­go­vo­ra vo­de­ćih lju­di SNSD, DNS i SPRS sa po­sla­ni­ci­ma no­vo­for­mi­ra­nog Klu­ba po­sla­ni­ka SDS-K i PDP.

  – No­va, znat­no ši­ra ko­a­li­ci­ja u Re­pu­bli­ci Srp­skoj, ima­la bi po­dr­šku pre­ko pe­de­set srp­skih po­sla­ni­ka, a man­dat za vođen­je Vla­de bio bi po­vje­ren ne­stra­nač­kom kan­di­da­tu – tvr­di iz­vor Fak­to­ra ko­ji je uče­stvo­vao u ovim raz­go­vo­ri­ma.

  – Ma­da je ime no­vog man­da­ta­ra još sa­mo stvar kom­bi­na­to­ri­ke, kan­di­dat je pri­hva­tljiv za sve. Ri­ječ je o di­rek­to­ru No­ve ban­ke, Mi­la­nu Ra­do­vi­ću.

  Re­pu­bli­ka Srp­ska se na­la­zi u te­škoj eko­nom­skoj si­tu­a­ci­ji i na če­lo Vla­de bi mo­rao da do­đe čo­vjek po vo­ka­ci­ji me­nad­žer, a ma­lo man­je po­li­ti­čar, ka­ko bi se pre­ki­nu­lo enorm­no za­du­ži­van­je, stvo­ri­la no­va vri­jed­nost i po­če­lo ula­gan­je u re­al­ni sek­tor. Ra­do­vić ima is­ku­stva za rad u ta­ko­zva­nim kri­znim si­tu­a­ci­ja­ma, zna šta je po­treb­no da bi se sta­bi­li­zo­vao ban­kar­ski si­stem i oži­vje­la pri­vred­na ak­tiv­nost u Re­pu­bli­ci Srp­skoj.

Оставите одговор