Боље спријечити, него рушити: Голићка апелује да се нелегална градња спријечи прије зидања

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтијева од Републичке управе за инспекцијске послове – урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције додатно ангажовање с циљем благовоременог спречавања неправилности у процесу грађења.

понедељак, 8 јула, 2019 / 11:39

С обзиром да су у поступку издавања употребних дозвола за објекте за које је надлежно Министарство, код великог броја објеката уочени недостаци, када је ријеч о исправном и правовременом вођењу градилишне документације током изградње, Министарство је упутило писани захтјев Републичкој управи за инспекцијске послове – урбанистичко-грађевинској и еколошкој инспекцији да се, у складу са својим надлежностима и овлаштењима, благовремено ангажује. Поред неажурног вођења грађевинског дневника који, неријетко, овлаштени представник извођача и надзорни орган и не потпишу, уочено је, такође, да врло често надзор над грађењем се уопште не врши већ се изјаве надзорног органа и овјера градилишне документације врши накнадно, кад су радови већ завршени и када је поднесен захтјев за издавање употребне дозволе. Поред наведеног, за вршење надзора инвеститори често ангажују лица која не испуњавају услове у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, због чега се накнадно траже алтернативна рјешења која не гарантују да су радови током грађења изведени у складу са техничком документацијим и да имају прописани квалитет.

Уочено је, такође, да контролу квалитета уграђених грађевинских производа често врше лица која за то немају одговарајуће овлаштење које издаје Министарство у складу са Законом о грађевинским производима и Правилником о пројектовању, изради и одржавању лифтова, што такође додатно усложњава поступак техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.

Због наведеног, Министарство захтијева додатно ангажовање надлежних инспекцијских органа, односно чешће контроле правовременог и исправног вођења градилишне документације, као и контроле да ли ангажовани учесници у грађењу испуњавају услове прописане законима и другим прописима којима је уређена област грађења објеката, али и предузимање одговарајући мјера против оних учесника који се током грађења не придржавају прописа, без обзира да ли се објекат финансира из јавних прихода или неких других средстава.

Министар Сребренка Голић истиче да Министарство приликом издавања грађевинске дозволе, један примјерак доставља и Републичкој урбанистичко-грађевинској и еколошкој инспекцији: "Очекујемо да се, у складу са надлежностима и овлаштењима, инспекција укључи од самог почетка грађења и контролише законитост и квалитет грађења током читавог трајања. Једино тако ће се благовремено спријечити уочене појаве и нећемо бити у ситуацији да се бавимо отклањањем посљедица, што је некада врло компликовано и скупо, већ ћемо отклонити узроке који доводе до тих појава."

Министарство је раније затражило од Републичке управе за инспекцијске послове да, у складу са својим надлежностима, изврши контролу испуњености услова за лиценце које је Министарство издало правним лицима за 6 (шест) правних лица. У извјештају који је достављен Министарству наведено је да, осим мањих неправилности које су у међувремену отклоњене, контролисана правна лица испуњавају услове за обављање послова за које имају лиценцу.

"У плану је да до краја године буду извршене провјере испуњености услова у свим правним лицима којима је Министарство дало лиценце из своје надлежности, и уколико се током контроле евидентирају неправилности, контролисана предузећа ће бити санкционисана или умањењем датих овлашћења или укидањем лиценце", нагласила је министар Голић.