25. сједница Вишковићеве владе: Нагласак на запошљавању

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 25. сједници у Бањалуци, Одлуку о измјени Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину којом се обезбјеђују додатна средства за реализацију пројеката запошљавања у износу од 14.143.104,40 КМ.

четвртак, 27 јуна, 2019 / 16:25

Првобитно је Влада Републике Српске дана 28.03.2019. године донијела Одлуку о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину којим су за запошљавање била предвиђена средства у износу 16.126.710,00 КМ и планирано запошљавање  4.629 лица.

Према овим одлукама за реализацију Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину Влада Републике Српске и ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ обезбиједили су средства у укупном износу од 30.269.814,40 КМ за запошљавање најмање 6.811 лица.

Додатна средства за запошљвање биће усмјерена у Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, РВИ и демобилисаних бораца „Заједно до посла“, Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника, Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди (то су лица преко 40 година старости, жене жртве породичног насиља и жртве ратне тортуре, жене у руралним срединама, штићеници домова који су завршили образовање), те за  Програм  подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година „СТАРТ- АП СРПСКА“.

Обезбјеђењем додатних средстава за  финансирање запошљавања по први пут ове године све пријаве послодаваца и незапослених лица за кориштење средстава по програмима које су потпуне и оправдане биће прихваћене и финансиране.                                    

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама.

Влада Републике Српске се опредијелила да укидањем, односно смањивањем непореских давања врши и унапређивање пословног окружења у Републици Српској, те смањење оптерећења привреде и становништва непореским давањима.

Влада Републике Српске је задужила Министарство правде да покрене поступак измјене Закона о судским таксама, ради укидања судске таксе на поднеске за издавање увјерења, садржане у Прилогу Закона, Таксеној тарифи, Тарифни број 24. у циљу укидања непореских давања.

Министарство правде је приступило измјенама Закона о судским таксама, ради укидања судске таксе за поднесак којим се тражи увјерење (5 КМ) и судске таксе за издато увјерење (10 КМ) садржане у Тарифном броју 24.

Министарство правде запримило је Иницијативу Адвокатске коморе Републике Српске, којом се предлаже укидање судске таксе за поднесак којим се тражи издавање јединственог приступног кода (5 КМ) и судске таксе за издати јединствени приступни код (10 КМ), садржаних у Прилогу Закона, Таксеној тарифи, Тарифни број 25а.

Министарство правде је цијенило да је иницијатива оправдана, с обзиром на то да се укидањем ових судских такса неће знатно утицати на смањења јавних прихода, а избјећи ће се гужве на шалтерима, смањити број телефонских позива, те повећати ефикасност рада судова и олакшати приступ судовима, јер ће странке путем јединственог приступног кода, на који се не би морала плаћати судска такса, моћи добити информације о предмету.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији пројекта „Санација приземља објекта одјељења психијатрије ЈЗУ болнице Др Младен Стојановић“ Приједор.

Влада је сагласна да се пројекат финансира у износу од 228.767,47 КМ са ПДВ-ом, из Буџета Републике Српске а у оквиру буџета Министарства здравља и социјалне заштите. Обавезује се ЈЗУ болница „Др Младен Стојановић“ Приједор да по завршетку пројекта достави Влади Републике Српске информацију о истом.

ЈЗУ болница „Др Младен Стојановић“, Приједор у свом саставу као организациону јединицу има Одјељење психијатрије које је смјештено у посебној згради поред централне зграде болнице. Дана 02. марта 2017. године, дошло је до пожара у згради психијатрије и приликом кога су наступила значајнија оштећења унутрашњости објекта и онемогућена је функција, то јест лијечење лица са менталним болестима и тегобама. Болница је изнашла средства да изврши санацију првог спрата и обезбједи принудни смјештај за лакше пацијенте, а пацијенти са тежим стањем су упућени на Психијатријску клинику Бањалука. Да би Одјељење психијатрије обезбједило потребне услуге за грађане Приједора и околних општина потребно је детаљније извршити санацију приземља објекта психијатрије.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању у области прерађивачке индустрије за 2018. годину.

Физички обим укупне индустријске производње у Републици Српској у периоду јануар-децембар 2018. године растао је по стопи од 3,6% у односу на исти период 2017. године.

Укупан приход остварен у 2018. години износио је 5,66 милијарди КМ, и у односу на 2017. годину већи је за 8,2%, док је нето добит прерађивачке индустрије у 2018. години повећана за 11,8% у односу на 2017. годину и износила је 344,2 милиона KM.

Привредна друштва из области прерађивачке индустрије у 2018. години остварила су извоз у вриједности од 3,18 милијарди КМ, што је више за 8,6% у односу на остварен извоз у 2017. години, док је у исто вријеме увоз прерађивачке индустрије растао по стопи од 8,4%.

Покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије у 2018. години износила је 75,2% и већа је за 0,1 процентни поен у односу на 2017. годину.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о условима за давање сагласности ЈП „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука за оснивање привредног друштва за приређивање игара на срећу.

Разлог за доношење ове уредбе је прописивање критеријума и поступка одабира понуђача за оснивање привредног друштва које ће са Лутријом приређивати лутријске и електронске игре на срећу на територији Републике Српске, као и заштита капитала и положаја Лутрије као јавног предузећа.

Избор привредног друштва у овом случају не подлијеже одредбама Закона о јавним набавкама, али је ипак због високо постављених критеријума и имајући у виду значај ових дјелатности, испоштовано начело транспарентности. Према критеријумима прописаним овом уредбом, Лутрија Републике Српске ће расписати јавни позив за достављање понуда од привредних друштава у циљу оснивања заједничког привредног друштва у којем ће Лутрија имати у власништву најмање 51% капитала и одлучивања.

Влада Републике Српске упознала се са „Информацијом о спровођењу мјера и активности из републичких акционих планова за реализацију препорука Европске комисије са трећег циклуса састанака пододбора између ЕУ и БиХ“.

Влада је усвојила Републички акциони план за реализацију препорука Европске комисије са састанака Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију, укључујући заштиту здравља и потрошача између ЕУ и БиХ, Републички акциони план за реализацију препорука Европске комисије са састанака Пододбора за економска и финансијска питања и статистику између ЕУ и БиХ, Републички акциони план за реализацију препорука Европске комисије са састанака Пододбора за трговину, индустрију, царине, опорезивање и сарадњу са другим земљама кандидатима између ЕУ и БиХ и Републички акциони план за реализацију препорука Европске комисије са састанака Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ.

Влада је задужила републичке органе управе надлежне за реализацију мјера и активности из републичких акционих планова да приоритетно приступе реализацији утврђених мјера и активности и о томе редовно извјештавају Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу.

Влада Републике Српске се упознала са Извјештајем о стању у банкарском систему Републике  Српске  за  период  01.01.2018.  −  31.12.2018.  године  и  Извјештајем  о пословању  и  резултатима  рада  са  финансијским  извјештајем  Агенције  за банкарство Републике Српске за 2018. годину. 

Влада  Републике  Српске  је констатовала  да  је  банкарски  сектор  Републике  Српске  у извјештајном  периоду  одржао  стабилност  и  ликвидност,  чије  пословање карактерише: 

‐ раст  билансне  активе,  као  резултат  значајног  раста  новчаних  средстава  и улагања у хартије од вриједности, 

‐ повећање  укупних  депозита,  посебно  депозита  привреде  и  Владе  и  владиних институција,  као  и  раст  депозита  грађана,  уз  присутан  тренд  раста  штедње грађана као  најзначајнијег  извора  средстава  за кредитирање,  не  само  грађана већ и других сектора,

‐ благи  раст  укупне  кредитне  активности  банака  која  је  значајније  усмјерена према грађанима, док су кредити дати приватним предузећима и друштвима на истом нивоу у односу на претходну годину, 

‐ учешће неквалитетних кредита у укупним кредитима, као кључног индикатора квалитета  кредита,  и  даље  има  тренд  смањења,  уз  побољшање  њихове покривености резервама, 

‐ благо  смањење  активних  и  пасивних  каматних  стопа,  што  је  утицало  на минимално смањење каматне марже банака, 

‐ задовољавајућа  капитализованост  банака,  уз  повећање  стопа  адекватности капитала, које су код свих банака изнад прописаног минимума,  

‐ остварен позитиван финансијски резултат код седам банака, док је једна банка остварила  губитак,  што  је  утицало  на  погоршање  коефицијената профитабилности. 

Микрокредитни  сектор  у  2018.  години  биљежи  позитивне  показатеље  пословања који  се  огледају  у  расту  билансне  активе  и  броју  запослених,  повећању  капитала, као  и  порасту  кредита  који  су  углавном  пласирани  физичким  лицима,  те оствареном позитивном  финансијском резултату који је значајно повећан у односу на претходну  годину. Присутан је и пораст доспјелих потраживања, али је њихово учешће у укупним кредитима и даље на ниском нивоу. 

Влада  је констатовала  да  је  Агенција  за  банкарство  Републике  Српске  у  2018.  Години спровела  значајне  активности  у  циљу  унапређивања  регулативе  и  супервизорске праксе,  те да је континуирано надзирала пословање банака и других организација банкарског  система,  предузимајући  мјере  надзора  у  складу  са  законским овлашћењима.      

Влада очекује да Агенција за банкарство  Републике Српске настави активности на јачању  супервизорских  капацитета  с  циљем  имплементације  новог  регулаторног оквира,  те да врши континуиран  надзор,  посебно  банака  од  системског  значаја,  у којима је концентрисан значајан дио штедње и других депозита, а све у циљу што ефикасније заштите депонената и корисника финансијских услуга.

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период  01.01.2018.  −  31.12.2018. године и Извјештај о пословању и резултатима рада  са  финансијским  извјештајем  Агенције  за банкарство Републике Српске за 2018. годину доставиће се Народној скупштини Републике Српске на усвајање.

Влада Републике Српске се упознала са извјештајима Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, и то: Извјештајем о стању на тржишту хартија од вриједности за 2018. годину, Извјештајем о раду за 2018. годину и Извјештајем о финансијском пословању за период 01.01‐31.12.2018. године.

Влада  Републике  Српске  се  упознала  са  извјештајима  Агенције  за  осигурање  Републике Српске, и то: Извјештајем о стању у сектору oсигурања Републике Српске за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године,  Извјештајем о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године и  Извјештајем  о  финансијском  пословању  Агенције  за осигурање  Републике  Српске  за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

Влада  Републике  Српске  констатује  да  је  сектор  осигурања  Републике  Српске  остварио позитиван финансијски резултат, чиме је потврђена стабилност и ликвидност сектора, те да је у поређењу са претходном пословном годином, остварено:

‐ раст  укупно  обрачунате  премије  на  тржишту  Републике  Српске  (6%),  уз  раст  премије животног осигурања (8,1%),

‐ раст  укупно  обрачунате  премије  друштава  за  осигурање  са  сједиштем  у  Републици Српској (3,4%), уз повећање премије неживотног осигурања (4,6%) и смањење премије животног осигурања (6,2%),

‐ повећање вриједности билансне активе (9,2%), док је вриједност ванбилансне активе значајно смањена (14,6%), 

‐ повећање нето добити друштава за осигурање (0,3%),

‐ повећање  обрачунатих  техничких  резерви  неживотних  осигурања  (9,3%)  и  животних осигурања (13%),

‐ повећање  учешћа  хартија  од  вриједности  у  структури  улагања  средстава  за  покриће техничких резерви како животних, тако и неживотних осигурања,

‐ повећање  исплаћених  обавеза  из  уговора  о  неживотном  осигурању  (16,9%)  и смањење у животном осигурању (2,6%),

‐ повећање учешћа премије филијала друштава за осигурање из ФБиХ у укупној премији за 2,6 процентних поена,

‐ смањење броја одштетних захтјева код Заштитног фонда Републике Српске  (7%), при чему је стопа ефикасности исплате позитивно ријешених одштетних захтјева износила 100%.

Влада  Републике  Српске  констатује  да  је  остварен  раст  нето  вриједности  имовине доборовољног  пензијског  фонда  и  да  је  проширен  обухват  чланова,  у  складу  са очекивањима  за  прву  годину  пословања.

Извјештаји Агенције  за  осигурање  Републике Српске доставиће се Народној скупштини Републике Српске на усвајање.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *